TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Kodas 188737457
Respublikos g. 2, 72255 Tauragė
Tel.: (8 446) 62 813, 62 810 Faks.: (8 446) 70 801
El. paštas savivald@taurage.lt

Svetainės struktūra
 • Mano duomenys
 • Mero gyvenimo aprašymas
 • Mero darbotvarkė
 • Mero priėmimo valandos
 • Mero žodis
 • BENDRIEJI PLANAI
 • SPECIALIEJI PLANAI
 • Naujienos
 • Pagrindinė svetainė
 • Neįgaliesiems
 • Naujienos
 • Naujienų prenumerata
 • Savivaldybė
 • Meras
  Mero priimamasis
  Mero darbotvarkė
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos nariai
  Tarybos veiklos reglamentas
  Komitetų sąrašas
  Komitetų posėdžiai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komisijos
  Etikos komisijos sprendimai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Administracija
  Padaliniai
  Vidaus darbo tvarka
  Administracijos nuostatai
  Kontaktai
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai, apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Kokybės valdymas
  Skoliniai įsipareigojimai
  Nauji skoliniai įsipareigojimai
  Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Teisės aktų projektai
  Pirminė teisinė pagalba
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Posėdžiai
  Tvarkos ir taisyklės
 • Skelbimai
 • Konkursai, atrankos
  Viešieji pirkimai
  Adresai
  Aukcionai
 • Paslaugos
 • Administracinės ir viešosios paslaugos
  Paslaugų sąrašas
  Elektroninės valdžios vartai
 • Kultūra
 • Kultūros centras
  Tauragės krašto muziejus
  Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka
 • Sportas
 • Švietimas
 • Švietimo skyriaus informacija
  Aktuali informacija
  Kontaktai
  Veiklos planavimas
  Suaugusių švietimas
  Tarybos sprendimai
  2004 m.
  2005 m.
  2006 m.
  2007 m.
  2008 m.
  Švietimo stebėsena
  Mokyklų tinklo pertvarka
  Metodinių būrelių veikla
  Mokymo įstaigos
  Išorinis vertinimas
  Neformalusis švietimas
  Vasaros poilsio programos
 • Jaunimas
 • Informacija
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Nuorodos
 • Aplinkos apsauga
 • Asbesto šalinimo programa
  Atliekų tvarkymas
  Atliekų surinkimo grafikai
  Medžioklė
  Želdiniai
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Poveikio aplinkai vertinimas
 • Kalba
 • Sveikatos apsauga
 • Socialinė parama
 • Naudinga informacija
  Programos
  Atmintinės
  Socialinės paslaugos
 • Žemės ūkis
 • Vaiko teisių apsauga
 • Architektūra ir statyba
 • Geodezija ir GIS
 • Adresai
 • Klausimai - Atsakymai
 • Savivaldybės klausimai
  Bendrieji klausimai
  Pasiūlymai savivaldybei
 • Civilinė metrikacija
 • Tuokiasi
  Statistika
 • Vyriausybės atstovas
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Teritorijų planavimas
 • Pradėti rengti teritorijų planavimo dokumentai
  Patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai
  Techniniai projektai
  Žemėtvarkos projektai
  PAVA, PVSV ir SPAV informacija
  Visuomenei svarbūs statiniai
  Informaciniai pranešimai
 • Civilinė ir priešgaisrinė sauga
 • ĮSTAIGOS, ĮMONĖS, TEIKIANČIOS VIEŠĄSIAS PASLAUGAS
 • Biudžetinės įstaigos
  Įmonės
  Valdybos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Bažnyčios
  Bendruomenės
  Visuomeninės organizacijos
 • Ekonomika, projektai, investicijos
 • Savivaldybės turtas
  Nuomojamas turtas
  Projektai
 • Korupcijos prevencija
 • Opozicijos veikla
 • Gyventojams
 • Naudinga informacija
  Klausimai - Atsakymai
  Savivaldybės klausimai
  Bendrieji klausimai
  Pasiūlymai savivaldybei
  Būstas
  Socialinė parama
  Taisyklės ir tvarkos
  Konkursai į valstybės tarnyba
  Daugiabučių valdymas
 • Verslininkams
 • Viešieji pirkimai
  Elektroninės paslaugos
  Licencijos ir leidimai
  Teritorijų planavimas
  Tauragės miesto bendrasis planas
  Tauragės rajono bendrasis planas
  Socialiniai-ekonominiai rodikliai
  Aktuali informacija
  Naudingos nuorodos
  Informacija apie ES paramą verslui ir kiti kvietimai
 • Turistams
 • Žemėlapiai
  Turizmo paslaugos
  Aktyvus poilsis
  Turistiniai maršrutai
  Lankytinos vietos
 • Rajonas
 • Tauragės istorija
  Herbas ir vėliava
  Garbės piliečiai
  Nuostatai
  Garbės ženklas
  Nuostatai
 • Seniūnijos
 • Batakių
  Gaurės
  Lauksargių
  Skaudvilės
  Tauragės
  Tauragės miesto
  Žygaičių
  Mažonų
 • Nuorodos
 • KOKYBĖS VALDYMAS
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Kontaktai
  Valdymo struktūros schema
  Vadovų darbotvarkės
  Komisijos
  Asmenų aptarnavimas
  Įstaigos, įmonės teikiančios viešąsias paslaugas
  Biudžetinės įstaigos
  Įmonės
  Seniūnaitijos
 • Atsijungti
 • | Darbuotojų informacija
  Švietimo skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Respublikos g. 2, faksas (8 446) 70 801

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
  Svarbiausi skyriaus uždaviniai:

  • įgyvendinti valstybinę švietimo politiką, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus, savivaldybės institucijų sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo veiklą;
  • organizuoti, prižiūrėti , tobulinti ir vertinti Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro, ,,Aušros", ,,Šaltinio", Žalgirių, Jovarų, Tauragės rajono Batakių, Skaudvilės, Žygaičių vidurinių, Tauragės rajono Adakavo, Lomių, Šakviečio, Pagramančio, Baltrušaičių, Tarailių, Tauragės Martyno Mažvydo, Gaurės, Lauksargių, Kunigiškių, Sartininkų, Dauglaukio pagrindinių mokyklų, Tauragės gimnazijos, Suaugusiųjų bendrojo lavinimo centro ir Jaunimo mokyklos, Moksleivių kūrybos centro, muzikos, vaikų ir jaunių sporto mokyklų, ikimokyklinių įstaigų: l.-d.,,Žvaigždutė", l.-d. ,,Ąžuoliukas",VRCM ,,Pušelė", vykdomą ikimokyklinį ir priešmokyklinį vaikų ugdymą, vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą, specialųjį ugdymą, vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą, vaikų užimtumą.

       Skyrius pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  • tiria ir vertina švietimo būklę, analizuodamas, kaip tenkinami vaikų ir suaugusių asmenų švietimo poreikiai savivaldybėje pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo savivaldybių institucijoms nustatytą kompetenciją;
  • rengia savivaldybės strateginių švietimo planų projektus, savivaldybės švietimo tarybos (jei ji įsteigta ) pritarimu teikia juos savivaldybės tarybai tvirtinti ir įgyvendina patvirtintus planus;
  • rengia savivaldybės metinių švietimo veiklos programų projektus, savivaldybės švietimo tarybai (jei ji įsteigta ) apsvarsčius, teikia juos savivaldybės institucijoms tvirtinti ir įgyvendina patvirtintas programas;
  • dalyvauja rengiant savivaldybės biudžeto projektus švietimo programoms įgyvendinti;
  • rengia tikslinių švietimo programų projektus, teikia juos savivaldybės tarybai tvirtinti ir organizuoja patvirtintų programų įgyvendinimą;
  • teikia savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl sąlygų vykdyti vaikų privalomąjį švietimą sudarymo, prieinamo visuotinio švietimo, mokyklų tinklo formavimo pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo savivaldybių institucijoms nustatytą kompetenciją;
  • teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie savivaldybėje veikiančias pavaldžias mokyklas, švietimo programas, mokymosi formas;
  • tvarko švietimo informacines sistemas; teikia Švietimo ir mokslo ministerijai, valstybinės švietimo priežiūros institucijoms ir visuomenei savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą informaciją apie švietimo būklę savivaldybėje;
  • vadovaudamasis švietimo ir mokslo ministro patvirtintais švietimo stebėsenos rodikliais ir jų nustatyta tvarka, vykdo valstybės švietimo stebėseną;
  • inicijuoja savivaldybės švietimo savivaldos institucijų kūrimąsi;
  • koordinuoja savivaldybės tarybai pavaldžių mokyklų vadybinę veiklą; konsultuoja mokyklų vadovus ir mokytojus, mokyklų bendruomenes ugdymo proceso organizavimo ir ugdymo turinio įgyvendinimo klausimais;
  • koordinuoja savivaldybės tarybai pavaldžių mokyklų, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigų veiklą teikiant informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą mokiniams ir pedagoginę pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems skurdžiai gyvenančių šeimų, pabėgėlių vaikams, beglobiams, mokyklų nelankantiems vaikams, riboto mobilumo asmenims, bedarbiams, taip pat grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, besigydantiems nuo alkoholizmo ir narkomanijos ir prie visuomenės nepritampantiems asmenims;
  • koordinuodamas savivaldybės tarybai pavaldžių pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigų veiklą, teikia kvalifikacijos tobulinimo, konsultacinę pagalbą mokykloms ir mokytojams;
  • vertina savivaldybės tarybai pavaldžių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimus prižiūri mokyklų veiklą pagal švietimo ir mokslo ministro nustatytą tvarką;
  • organizuoja savivaldybės tarybai pavaldžių mokyklų vadovų ir mokytojų atestavimą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
  • dalyvauja organizuojant vaikų ir mokinių maitinimą ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo mokyklose(numatyta LR švietimo įstatymo 36 str. 10d.);
  • atlieka ugdymo įstaigų vadovų atžvilgiu personalo funkcijas.
  • dalyvauja organizuojant ir koordinuoja specialių poreikių asmenų iki 21 metų ir mokinių nemokamą vežiojimą į mokyklas švietimo įstatymo nustatyta tvarka;
  • rengia sprendimų dėl mokyklų, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo projektus pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo savivaldybių institucijoms nustatytą kompetenciją, organizuoja jų įgyvendinimą;
  • organizuoja reorganizuojamų, likviduojamų ar pertvarkomų mokyklų mokymosi sutartyse numatytų mokyklų įsipareigojimų mokiniams vykdymą;
  • rengia savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl:
   • mokyklų, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigų nuostatų, jų pakeitimų ir papildymų tvirtinimo;
   • mokslo metų pradžios ir trukmės nustatymo neformaliojo švietimo mokyklose;
   • mokesčio dydžio nustatymo už mokyklų teikiamą neformalųjį švietimą, ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo mokyklos nuostatuose reglamentuotas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas (pailgintos dienos grupės, mokinių priežiūra po pamokų, studijos, klubai, būreliai, stovyklos, ekskursijos ir kitos paslaugos);
   • pritarimo pavaldžių mokyklų vykdomų formaliojo švietimo programų pasirenkamosios dalies variantams, neformaliojo švietimo programoms, užtikrindamas, kad mokyklų vykdomų švietimo programų pasiūla tenkintų vietos bendruomenių poreikius;
   • neformaliojo vaikų švietimo programų mokinių atostogų metu vykdymo tvarkos;
   • priėmimo į mokyklas tvarkos ir aptarnavimo teritorijų bendrojo lavinimo mokykloms nustatymo;
   • dėl klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus.
  • organizuoja savivaldybių teritorijose esančių pagrindinių mokyklų mokinių pasiekimų vertinimą ir brandos egzaminus;
  • nustatytąja tvarka organizuoja ir tvarko savivaldybių teritorijose gyvenančių vaikų apskaitą;
  • nustato mokyklų nelankančių vaikų skaičių ir jų ugdymo poreikius, kartu su mokyklomis vykdo tikslines šių vaikų įtraukimo į švietimo veiklą programas, užtikrindami savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymąsi pagal privalomojo švietimo programas;
  • kaupia ir skelbia informaciją apie mokyklų veiklą(numatytą LR švietimo įstatymo 60 str. 16p.);
  • Vykdo kitas savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais bei savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas.
  • Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka atlieka finansų kontrolę.
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka dalyvauja išduodant licencijas mokymo veiklai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. liepos 12 d. nutarimą Nr. 825 ,,Dėl Leidimų (licencijų) mokyti išdavimo nuostatų patvirtinimo" (Žin., 1999, Nr. 62-2050).
  Pareigos Vardas, pavardė Kabineto nr. Telefonai
  Vedėjas Egidijus Šteimantas
  egidijus.steimantas@taurage.lt
  315 8 687 11 148
  8 446 62 822
  422
  Vyriausioji specialistė Lina Oželytė
  lina.ozelyte@taurage.lt
  314 8 687 53 792
  8 446 62 823
  423
  Vyriausioji specialistė Audronė Bartušienė
  audrone.bartusiene@taurage.lt
  316 8 652 66 824
  8 446 62 825
  425
  Vyriausioji specialistė Vitalija Okienė
  vitalija.okiene@taurage.lt
  314 8 682 18 026
  8 446 62 823
  423
  Vyriausioji specialistė Regina Patašienė
  regina.patasiene@taurage.lt
  319 8 650 18773
  8 446 62 828
  428
  Vyriausioji specialistė Danguolė Petkienė
  danguole.petkiene@taurage.lt
  316 8 614 89 939
  8 446 62 825
  425
  Spausdinti visų skyrių darbuotojų informacijąSpausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją
  Paskutinis atnaujinimas: 2017-05-19 09:42:36

  © Visos teisės saugomos. El. p. inform@taurage.lt. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.