Administracija

Administracinės paslaugos

Priėmimas ir konsultavimas

8 700 11 220

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Paslaugos pavadinimas ir aprašymas
Elektroninė / neelektroninė paslauga
PASIS kodas
Paslaugos užsakymas
Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas
Leidimas įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis (toliau – Leidimas) – dokumentas, suteikiantis juridiniams ir fiziniams asmenims teisę įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis Tauragės rajono savivaldybėje. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 8 straipsnio 10 dalyje nustatyta, kad pavojingus šunis laikyti daugiabučiuose namuose draudžiama. Asmenys, norintys dresuoti pavojingus šunis, turi turėti dresuotojo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą, išduotą atitinkamos gyvūnų laikytojus vienijančios asociacijos.Atvejai: A. Leidimo išdavimas. Leidimus juridiniams ir fiziniams (ne jaunesniems nei 18 metų) asmenims, pateikusiems reikiamus dokumentus, išduoda Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo. B. Leidimo dublikato išdavimas. Asmeniui, praradusiam Leidimą ir raštu informavusiam Tauragės rajono savivaldybės administraciją, išduodamas Leidimo dublikatas. C. Leidimo papildymas, patikslinimas. Išduotas Leidimas gali būti keičiamas asmens prašymu, jeigu keičiasi fizinio asmens duomenys, juridinis asmuo pertvarkomas ar reorganizuojamas, keičiasi kiti Leidime nurodyti rekvizitai. Leidimo turėtojas turi apie pasikeitimus informuoti Leidimą išdavusią instituciją ir pateikti prašymą pakeisti (papildyti, patikslinti) Leidimą ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis. D. Leidimo galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas. Leidimą išduodanti institucija, nustačiusi veiklos sąlygų laikymosi pažeidimus (pagal kontroliuojančių institucijų gautus raštiškus pranešimus), įsakymu sustabdo leidimo galiojimą, nustato pažeidimų pašalinimo terminą ir per 3 darbo dienas raštu informuoja Leidimo turėtoją. Asmeniui, pašalinusiam pažeidimus ir apie tai raštu informavusiam instituciją, Leidimą išduodančios institucijos įsakymu Leidimo galiojimo sustabdymas panaikinamas. E. Leidimo galiojimo panaikinimas. Institucijos sprendimu leidimo galiojimas panaikinamas, kai: 1. asmuo pateikia prašymą panaikinti Leidimo galiojimą; 2. asmuo per nustatytą terminą nepašalina veiklos sąlygų laikymosi pažeidimų; 3. asmuo per vienerius metus du kartus pažeidžia veiklos sąlygų reikalavimus (pagal kontroliuojančių institucijų gautus raštiškus pranešimus); 4. buvo nustatyta, kad asmuo leidimui gauti pateikė neteisingus duomenis ar suklastotus dokumentus. Priėmus sprendimą, institucija per 3 darbo dienas raštu informuoja asmenį apie Leidimo galiojimo panaikinimą. Asmuo, gavęs raštą apie Leidimo galiojimo panaikinimą, per 5 darbo dienas turi grąžinti Leidimą Tauragės rajono savivaldybės administracijai.
Taip (VIISP1)
PASA00008
Scroll to Top