Tauragės rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyrius

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

8 446 62 847

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Skyriaus informacija

BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Šie  nuostatai  nustato  Tauragės rajono savivaldybės  administracijos  Apskaitos skyriaus (toliau – skyrius) tikslą, uždavinius, funkcijas, teises ir atsakomybę.
  2. Skyrių steigia Tauragės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) taryba.
  3. Skyrius yra Savivaldybės administracijos padalinys, išlaikomas iš Savivaldybės biudžeto, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.
  4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu ir kitais įstatymais,  Lietuvos Respublikos  Vyriausybės nutarimais,  Savivaldybės institucijų priimtais teisės aktais, kitais teisės aktais. 
  5. Skyrius turi dokumento blanką ir antspaudą su skyriaus pavadinimu.

SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  1. Skyriaus tikslas  –  užtikrinti  Savivaldybės administracijos, Savivaldybės  kontrolės  ir  audito  tarnybos,  pajamų ir išlaidų bei kitų lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą ir atskaitomybę. 
  2. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:

7.1.  organizuoti ir tvarkyti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos buhalterinę apskaitą ir užtikrinti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinę ir biudžeto vykdymo atskaitomybę; 

7.2.  organizuoti  ir  tvarkyti  Savivaldybės  administracijos  buhalterinę  apskaitą  ir  užtikrinti  Savivaldybės administracijos finansinę ir biudžeto vykdymo atskaitomybę;

7.3.  užtikrinti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ir  Savivaldybės administracijos biudžeto vykdymą ir finansinių ataskaitų sudarymą ir pateikimą laiku; 

7.4.  užtikrinti  ūkinių  operacijų  teisėtumą,  lėšų  naudojimą  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  ir tinkamą apskaitos dokumentų įforminimą. 

  1. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 

8.1. dalyvauja rengiant Savivaldybės plėtros strateginį ir skyriaus strateginės veiklos planus bei Savivaldybės administracijos biudžeto sąmatas pagal  programas ir priemones,  valstybės  funkcijas  ir  ekonominę  klasifikaciją bei teikia Savivaldybės administracijos Finansų skyriui;

8.2.  sudaro Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų išlaidų sąmatas pagal programas ir priemones, valstybės funkcijas ir  ekonominę  klasifikaciją,  teikia  jas  Savivaldybės  administracijos  padaliniams, kontroliuoja sąmatų vykdymą ir teikia pasiūlymus dėl asignavimų pakeitimų;

8.3. apskaičiuoja darbo užmokestį Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ir  Savivaldybės  administracijos darbuotojams, apskaičiuoja  išmokas  Savivaldybės  tarybos  nariams  ir  vykdo  su  darbo  užmokesčiu  ir  išmokomis susijusius mokėjimus; 

8.4.  tvarko darbo užmokesčio ir atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis  apskaitą ir sudaro ataskaitas; 

8.5.  tvarko Savivaldybės administracijos biudžeto programų  (priemonių) lėšų  apskaitą    ir   sudaro ataskaitas;

8.6.  vykdo Savivaldybės administracijos  atsiskaitymus  su  prekių  tiekėjais  ir  paslaugų teikėjais, rangovais, įstaigomis, organizacijomis ir fiziniais asmenimis; 

8.7.  moka socialinės paramos, šalpos, mokinių nemokamo maitinimo, aprūpinimo mokinio reikmenimis ir kitas su socialine apsauga susijusias išmokas, tvarko jų buhalterinę apskaitą ir rengia ataskaitas;

8.8.  tvarko Savivaldybės administracijos projektų, kuriems skirta Europos Sąjungos ir kitų valstybių finansinė parama, investicijų, vykdomų iš kreditų (paskolų), paramos ir kitų tikslinių lėšų buhalterinę apskaitą ir sudaro ataskaitas;

8.9.  tvarko  Savivaldybės  administracijos  ilgalaikio  materialiojo  ir  nematerialiojo  turto, nebalansinėse  sąskaitose  esančio  turto ir atsargų buhalterinę  apskaitą, skaičiuoja  ilgalaikio turto nusidėvėjimą ir sudaro ataskaitas; 

8.10.  tvarko  Savivaldybės  administracijos  pinigų  banko  sąskaitoje  buhalterinę  apskaitą  ir  sudaro ataskaitas; 

8.11.  tvarko Savivaldybės administracijos investicijų į vertybinius popierius buhalterinę apskaitą  ir sudaro ataskaitas;

8.12.  tvarko  lėšų, gautų už  teikiamas  paslaugas  ir  ilgalaikio  turto  nuomą,  buhalterinę apskaitą ir sudaro ataskaitas;  

8.13.  analizuoja Savivaldybės administracijos tarpines ir metines biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas;  

8.14.  priima  iš  Savivaldybės administracijos seniūnijų tarpines  ir  metines  finansines ataskaitas,  tikrina  jas  ir  teikia  pasiūlymus  buhalterinės  apskaitos  ir  atskaitomybės gerinimo klausimais;   

8.15.  sudaro  Savivaldybės  administracijos  tarpines  ir  metines  finansines ataskaitas ir nustatyta tvarka teikia Savivaldybės administracijos Finansų skyriui; 

8.16.  rengia suvestines Savivaldybės administracijos su seniūnijomis konsoliduotąsias finansines ataskaitas ir nustatyta tvarka teikia Savivaldybės administracijos Finansų skyriui;

8.17.  rengia išduoda  suinteresuotiems asmenims pažymas apie jų gaunamą darbo užmokestį;

8.18. organizuoja Savivaldybės administracijos buhalterinių sąskaitų likučių ir inventorizavimo rezultatų sutikrinimą, įvertina inventorizavimo rezultatus;

8.19. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų skyriaus veiklos klausimais projektus;

8.20. pagal skyriaus kompetenciją įgyvendina Savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, vykdo  Savivaldybės mero ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus;

8.21. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir pareiškimus, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengia jiems atsakymus pagal savo kompetenciją; 

8.22. bendradarbiauja ir keičiasi   informacija su   kitais  Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis skyriaus veiklos klausimais;

8.23. registruoja, tvarko skyriaus veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų  saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;

8.24. saugo kompiuterinėse duomenų bazėse duomenis, susijusius su skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymu;

8.25. atlieka kitas teisės aktuose nurodytas skyriaus kompetencijai priskirtas funkcijas;

8.26. atlieka išankstinę ir einamąją finansų kontrolę.

1 užduotis: Administracijos biudžetą (2024 m.) paruošti iki gruodžio mėn.

Vertinimo rodiklis: Administracijos biudžetas (2024 m.) paruoštas iki gruodžio 1 dienos. Iki pateikimo termino organizuoti pasitarimus su programų vykdytojais dėl biudžeto planavimo.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-01

2 užduotis: Organizuoti „Apskaitos vadovas”, reglamentuojančio apskaitos vedimą įstaigoje, atnaujinimą.

Vertinimo rodiklis: Atnaujinti tvarkas pagal VSAFAS

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

3 užduotis: FAVS programoje įvestus su ilgalaikio nekilnojamojo turto apskaita susijusius klasifikatorius pateikti koregavimui – sutikrinimui PITV skyriaus specialistui.

Vertinimo rodiklis: Ilgalaikio nekilnojamojo turto klasifikatorių pateikimas, koregavimas – sutikrinimas  su PITV skyriaus specialistu.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

4 užduotis: Inicijuoti nebaigtos statybos užbaigimo ir perkėlimo į kitas ilgalaikio materialiojo turto grupes procesus.

Vertinimo rodiklis: Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui Statybos skyriui pateikti ilgalaikio materialiojo turto grupės „Nebaigta statyba” sąrašus (trys sąrašai per 2023 metus)

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai
Scroll to Top