Tauragės rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyrius

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai  padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

8 615 17329

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Skyriaus informacija

Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra įgyvendinti Savivaldybės teritorijoje valstybės
politiką žemės ūkio, kaimo plėtros ir melioracijos srityse.
8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
8.1. konsultuoja ūkio subjektus apie dalyvavimą kaimo plėtros programoje ir paramos
gavimą už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus;
8.2. atlieka žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo, Kaimo plėtros programos
priemonių paraiškų priėmimo ir laukų įbraižymo administracines paslaugas;
8.3. konsultuoja, registruoja ir atnaujina žemės ūkio valdas VĮ žemės ūkio informacijos ir
kaimo verslo registre;
8.4. konsultuoja, registruoja ir atnaujina ūkininkų ūkių duomenis VĮ žemės ūkio ir kaimo
verslo registre;
8.5. registruoja žemės ūkio techniką, atlieka žemės ūkio technikos registracijos duomenų
keitimą;
8.6. atlieka žemės ūkio technikos technines apžiūras, išduoda technikos apžiūros talonus;
8.7. atlieka tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų
administravimo paslaugas;
8.8. priima paraiškas dėl paramos bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą;
8.9. priima paraiškas draudimo įmokoms ir kredito palūkanoms kompensuoti;
8.10. atlieka melioracijos statinių būklės įvertinimą, sudaro iš valstybės biudžeto
finansuojamus melioracijos darbų metinius planus ir programas;
8.11. organizuoja melioracijos metinių planų įgyvendinimo darbus, jų finansavimą ir baigtų
darbų priėmimą;
8.12. išduoda technines sąlygas infrastruktūros objektams projektuoti ir įveisti mišką
melioruotoje žemėje;
8.13. teikia žemės savininkams ir kitiems naudotojams informaciją apie melioracijos
priemonių, finansuojamų valstybės lėšomis, įgyvendinimą, taip pat informaciją ir techninius
dokumentus apie jų žemėje esančius melioracijos statinius;
8.14. konsultuoja savivaldybės teritorijoje besikuriančias melioracijos įrenginių naudotojų
asociacijas, bendrijas ir teikia metodinę pagalbą;
8.15. teikia melioracijos statinių tikslinių matavimų ir kitų dokumentų derinimo
administracines paslaugas;
8.16. tvarko melioracijos įrenginių kadastrą;
8.17. derina planuojamų įrengti dirbtinių vandens telkinių įrengimo vietą melioruotoje
žemėje;
8.18. priima ir nagrinėja gaunamus gyventojų ir organizacijų prašymus, skundus bei
pasiūlymus;
8.19. pagal Savivaldybės mero ar Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimą
skyriaus kompetencijos ribose dalyvauja teismuose;
8.20. pagal kompetenciją rengia ir derina Savivaldybės teisės aktų, sutarčių projektus;
8.21. tvarko skyriaus archyvinius dokumentus;
8.22. nustatytu laiku ir tvarka teikia ataskaitas Žemės ūkio ministerijai, Nacionalinei
mokėjimo agentūrai prie žemės ūkio ministerijos, VĮ informacijos ir kaimo verslo centrui, VĮ
Valstybės žemės fondui;
8.23. koordinuoja stichinių meteorologinių reiškinių, gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo
ir priežiūros programų įgyvendinimą, medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių
gyvūnų žemės ūkiui padarytos žalos ir nuostolių nustatymą;
8.24. vykdo valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimą, skaičiavimus, atlieka
kitus veiksmus, susijusius su valstybinės žemės nuomos mokesčiu;
8.25. pagal kompetenciją dalyvauja komisijose, darbo grupėse tam, kad būtų įgyvendinti
komisijoms, darbo grupėms, tarybai keliami uždaviniai;
8.26. analizuoja Skyriaus kuruojamos srities investicinių ir neinvesticinių projektų poreikį,
organizuoja investicinių projektų inicijavimo paraiškų teikimą, dalyvauja Savivaldybės rengiamuose
investiciniuose projektuose Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus;
8.27. dalyvauja rengiant Savivaldybės plėtros strateginį ir Skyriaus strateginės veiklos
planus bei Savivaldybės biudžetą, rengia kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių projektus
ir teikia tiesioginiam vadovui;
8.28. organizuoja patvirtintų kuruojamos srities programų vykdymą ir rengia Skyriaus
veiklos, kuruojamų programų (ar jų priemonių) vykdymo (įgyvendinimo) ir kitas ataskaitas bei teikia
Savivaldybės administracijos direktoriui pagal įgaliojimus;
8.29. pateikia planuojamų pirkimų aprašymus ir jų vertes, pagal Skyriaus kompetenciją
rengia viešųjų pirkimų objektų technines užduotis, dalyvauja konkurso pasiūlymų techninės
užduoties vertinimo komisijų ir darbo grupių veikloje, teikia išvadas dėl konkurso pasiūlymų
techninės užduoties vertinimo ir derina atsakymų projektus konkurso dalyviams dėl viešojo pirkimo
objekto techninės užduoties.

1 užduotis: Pristatyti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginį planą seniūnijose.

Vertinimo rodiklis: Pristatytas Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginį planą seniūnijose.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-06-01

2 užduotis: Konsultuoti gyventojus dėl individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo dalinio kompensavimo, organizuoti komisijos darbą.

Vertinimo rodiklis: Paskelbta informacija gyventojams apie galimybę gauti kompensaciją, užtikrintas komisijos darbas, kad būtų išmokėtos skirtos kompensacijos. Išmokėtų kompensacijų skaičius ne mažiau kaip 20 vnt.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

3 užduotis: Pateikti teismams pareiškimus bei ieškinius dėl teismo įsakymo išdavimo siekiant išieškoti valstybinės žemės nuomos mokesčio įsiskolinimus Tauragės rajono savivaldybei.

Vertinimo rodiklis: Pateikta teismams pareiškimai bei ieškiniai dėl teismo įsakymo išdavimo, siekiant išieškoti valstybinės žemės nuomos mokesčio įsiskolinimus Tauragės rajono savivaldybei, kurie yra skolingi virš 100 Eur.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

4 užduotis: Skatinti ekologinio žemės ūkio vystymo iniciatyvas bei tausojančią žemės ūkį vystymo iniciatyvas. Investicinio plano žemės ūkio srityje analizė.

Vertinimo rodiklis: Išplatinti informacinių pranešimų ne mažiau 2 vnt.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

5 užduotis: Įtraukti Tauragės rajono savivaldybės ūkininkus į ūkininkų ir verslo rėmimo programas.

Vertinimo rodiklis: Sukurti sistemą (aprašus, tvarkas), atlikti analizę.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-09-01

Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai
Scroll to Top