Centralizuota vidaus audito tarnyba

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Centralizuota vidaus audito tarnyba

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

Darbo laikas:

I–IV: 8:00 val.–12:00 val. ir 12:45 val.–17:00 val.
V: 8:00 val.–12:00 val. ir 12:45 val.–15:45 val.

Centralizuotos vidaus audito tarnybos darbuotojai

Tarnybos informacija

 • Tikrina ir vertina Tauragės rajono savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių bei jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų:
 • Vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, tikslingumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;
 • Veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;
 • Strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės ir savivaldybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;
 • Finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
 • Lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;
 • Turto apskaitą ir apsaugą;
 • Informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;
 • Europos Sąjungos paramos lėšų panaudojimo privalomuosius patikrinimus pagal Europos Komisijos reikalavimus;
 • Rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti Savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių bei jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklą ir vidaus kontrolę;
 • Analizuoja Savivaldybės administracijos veiklos trūkumus, dėl kurių Savivaldybės administracijos atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo Savivaldybės administracijos direktoriui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą;
 • Atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;
 • Vykdo pažangos stebėjimą (veiklą po audito);
 • Rengia Tarnybos veiklos ataskaitą;
 • Organizuoja ir atlieka Tarnybos dokumentų tvarkymą ir apskaitą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatytąja tvarka į archyvą;
 • Atlieka kitas įstatymų, kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas, Savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymus, susijusius su vidaus auditu.
 • Tarnyba įgyvendina savo uždavinius ir funkcijas palaikydama glaudžius ryšius su Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, filialais, į struktūrinius padalinius neįeinančiais viešojo administravimo valstybės tarnautojais ir jai pavaldžiais bei jos valdymo sričiai priskirtais viešaisiais juridiniais asmenimis, keisdamasi su jais reikiama informacija ir dokumentais, kurių reikia vidaus auditui atlikti.

1 užduotis: Parengti Centralizuotos vidaus audito tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitą ir pateikti Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Valstybės kontrolei, Savivaldybės administracijos direktoriui ir merui.

Vertinimo rodiklis: Iki 2023-03-01 parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Valstybės kontrolei bei Savivaldybės administracijos direktoriui ir merui Centralizuotos vidaus audito tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitą.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-03-01

 2 užduotis: Organizuoti Tarnybos darbą, tvirtinti vidaus auditų planus ir programas, atlikti vidaus auditorės darbo peržiūrą, kad vidaus auditas būtų atliekamas vadovaujantis vidaus audito įstatymo ir metodikos reikalavimais.

Vertinimo rodiklis: Organizuoti vidaus auditų nustatytų Centralizuotos vidaus audito tarnybos 2023 metų veiklos plane atlikimą. Tarnybos veiklos planą įgyvendinti 100 procentų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

3 užduotis: Atlikti priežiūros procesą, kurio metu stebėti kaip įgyvendinami administracijos direktoriaus bei kitų viešųjų juridinių asmenų vadovų sprendimai, dėl vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo.

Vertinimo rodiklis: Užpildyti pateiktų ir įgyvendintų rekomendacijų žurnalą ir pažymas. Siekti, kad vidaus auditų metu teiktų rekomendacijų įgyvendinimas viršytų 85 procentus.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

4 užduotis: Iki 2023 metų lapkričio 1 d. parengti 2024 metų Centralizuotos vidaus audito tarnybos veiklos plano projektą, teikti jį Savivaldybės kontrolieriui tarpusavio veiklos koordinavimo tikslais. Ateinančių metų Centralizuotos vidaus audito tarnybos veiklos planą patvirtina Savivaldybės administracijos direktorė.

Vertinimo rodiklis: Parengtas Tarnybos 2024 metų veiklos planas ir patvirtintas administracijos direktorės iki 2024-03-01

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

5 užduotis: Teisės aktų registre viešinamų teisės aktų kontrolė.

Vertinimo rodiklis: Visi priimti teisės aktai būtų paviešinti.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31.

Tarnybos darbuotojų pareigybių aprašymai
Scroll to Top