Korupcijos prevencija

Tauragės rajono savivaldybės korupcijos prevencija

Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje (valstybės politiko, teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens), elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ir teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.

Kur ir kaip galima pranešti apie korupciją:
Pranešk elektroniniu paštu

„Pranešk STT“ linija visą parą

tel.: +370 5 266 3333

Tauragės rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijai apie galimai daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas, su kuriomis Jums galbūt teko susidurti Tauragės rajono savivaldybėje, jos įstaigose ar įmonėse. 

Pranešime turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykių aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas, jame nurodyta parašymo data, telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu ir gyvenamosios vietos adresas (atsakymui pateikti). Kartu su pranešimu gali būti pateikiami turimi įrodymai, dokumentai, paaiškinimai ar kita, pareiškėjo nuomone, tyrimui reikšminga informacija. 

Asmens pageidavimu Tauragės rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisija garantuoja jo anonimiškumą.

 Informuoti Tauragės rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisiją galima:

  • raštu, atsiunčiant pranešimą adresu: Tauragės rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijai, Respublikos g. 2, 72255 Tauragė;
  • žodžiu kreipiantis į Tauragės rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos pirmininką ar komisijos narius;
  • elektroniniu paštu.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Tauragės rajono savivaldybės vadovams ir valstybės tarnautojams:

Respublikos g. 2, Tauragė 72255 (raštu, pateikiant pranešimą savivaldybės priimamajame)

Informacija apie korupcijos atsparios aplinkos kūrimo priemonių, kurias įstaiga privalo vykdyti, įgyvendinimą:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsniu, savivaldybių korupcijos prevencijos veiksmų planai, apimantys vienos savivaldybės ir jai pavaldžių subjektų veiklos sritis, gali būti rengiami savivaldybės tarybos arba savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu.

Aktualus Tauragės rajono savivaldybės administracijos korupcijos prevencijos veiksmų planas yra patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 5-212 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos 2023−2025 metų korupcijos prevencijos veiksmų plano patvirtinimo“.

Susipažinti su Tauragės rajono savivaldybės administracijos 2023−2025 metų korupcijos prevencijos veiksmų planu galite paspaudę nuorodą https://teisineinformacija.lt/taurage/document/32162

Kita svarbi informacija:

Antikorupcijos komisija – nuolatinė Tauragės rajono savivaldybės tarybos komisija, sudaroma Tarybos įgaliojimų laikui. Komisijos tikslas – pagal kompetenciją koordinuoti Tauragės rajono savivaldybės politikos įgyvendinimą korupcijos prevencijos srityje, išskirti prioritetines prevencijos ir kontrolės kryptis, nuosekliai įgyvendinant priemones, didinančias korupcijos prevencijos veiksmingumą.

1. Sigitas Kancevyčius – Tauragės rajono savivaldybės tarybos mažumos atstovas (komisijos pirmininkas);

2. Kęstutis Balašaitis – Tauragės rajono savivaldybės tarybos daugumos atstovas;

3. Vidas Bičkus – Tauragės rajono savivaldybės tarybos daugumos atstovas;

4. Raimondas Matemaitis – Tauragės rajono savivaldybės tarybos daugumos atstovas;

5. Pranas Petrošius – Tauragės rajono savivaldybės tarybos mažumos atstovas;

6. Irena Plauškienė – Tauragės rajono savivaldybės Žygaičių seniūnijos Šikšnių seniūnaitijos seniūnaitė (išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguota atstovė);

7. Jovita Verpečinskienė – Tauragės rajono savivaldybės tarybos daugumos atstovė;

8. Justina Visockienė – Tauragės rajono savivaldybės tarybos daugumos atstovė;

9. Eugenija Žiauberienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė.

Tauragės rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos nuostatai

Tauragės rajono savivaldybės administracijoje už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakinga Tauragės rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė Eugenija Žiauberienė, tel. +370 643 91043 , el.p. [email protected]

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau — KPĮ) III skyriaus nuostatomis, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) surenka informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje ir pateikia į pareigas asmenį skiriančiam ar paskyrusiam subjektui. Į pareigas asmuo gali būti paskirtas tik gavus ir įvertinus informaciją iš STT.

Tokios informacijos surinkimo tikslas — užtikrinti personalo patikimumą ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę valstybės ar savivaldybės įstaigose ar įmonėse. Informacija apie asmenį renkama, teikiama ir vertinama neatsižvelgiant į tai, ar jis atitinka įstatymuose numatytus specialius nepriekaištingos reputacijos reikalavimus.

Įgyvendinant KPĮ 17 straipsnio nuostatas, Tauragės rajono savivaldybėje yra patvirtinti pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas STT pateikti informaciją, sąrašai:

Specialiųjų tyrimų tarnybos informaciją apie prašymų ir informacijos apie asmenį pateikimą galima rasti čia:

Korupcijos pasireiškimo tikimybė – prielaida, kad tam tikri viešojo sektoriaus subjekto veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai sudarys galimybes atsirasti korupcijai (kilti korupcijos rizikoms).

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas bei Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 2-246 ,,Dėl Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų patviritinimo“.

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 10 straipsnyje nustatyta, kad Viešojo sektoriaus subjektas, valdydamas korupcijos riziką, savo nuožiūra gali atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą konkrečioje savo veiklos srityje. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas gali būti atliekamas viešojo sektoriaus subjekto iniciatyva arba savarankiškos įstaigos ar kito viešojo sektoriaus subjekto, kuriam viešojo sektoriaus subjektas yra pavaldus ir (ar) kurios valdymo sričiai jis yra priskirtas, siūlymu.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijos, skirtos padėti viešojo sektoriaus subjektams atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą konkrečioje savo veiklos srityje, nustatant korupcijos riziką ir (ar) rizikos veiksnius, parengti išvadą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės ir nustatyti korupcijos riziką ir (ar) rizikos veiksnių mažinimo ar pašalinimo priemones.

Korupcijos rizikos analizė – korupcijos rizikos ir jos veiksnių tam tikroje valstybės ar savivaldybės veiklos srityje ar procese, apimančiame vieno ar kelių viešojo sektoriaus subjektų veiklos sritis, nustatymas ir nagrinėjimas antikorupciniu požiūriu.

Korupcijos rizikos analizę atlieka Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – Specialiųjų tyrimų tarnyba) Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka, kuri yra skelbiama viešai (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ba1ba040412911ec992fe4cdfceb5666).

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas atliekamas, siekiant nustatyti numatomo teisinio reguliavimo trūkumus, galinčius sudaryti sąlygas pasireikšti korupcijai, taip pat pasielgti nesąžiningai, neteisingai, neskaidriai, neobjektyviai.

Tauragės rajono savivaldybėje rengiamų norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą atlieka Tauragės rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė Eugenija Žiauberienė.

Vertinimas atliekamas Tauragės rajono savivaldybėje rengiamų norminių teisės aktų projektų, atitinkančių bent vieną iš Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų kriterijų, taip pat Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju.

Teisės aktai numatantys antikorupcinio teisės aktų projektų vertinimo atlikimo Tauragės rajono savivaldybėje tvarką:

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 ,,Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“, 15 punkte numatyta, kad Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma pridedama kaip teisės akto projekto lydimasis dokumentas ir paskelbiama Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActProjectSearch/lt

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 12 straipsniu, nustatant atsparumo korupcijai lygį vertinama, kiek ir kokių korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių yra įdiegta viešojo sektoriaus subjekte, šių priemonių diegimo kokybė ir praktinis pritaikomumas bei jas taikant pasiekti rezultatai.

Pagal šiuos korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių įdiegimo elementus apskaičiuojamas viešojo sektoriaus subjekto atsparumo korupcijai lygis, kuris pagal iš anksto nustatytą skalę gali būti nuo labai žemo iki labai aukšto.

Atsparumo korupcijai lygio nustatymo metodiką tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Korupcijos rizikos valdymo vertinimas

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 11 straipsnyje numatyta, kad viešuosiuose juridiniuose asmenyse, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme, korupcijos rizikos valdymo vertinimas planuojamas ir atliekamas Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nustatyta tvarka.

Viešojo sektoriaus subjekto vadovas išnagrinėja jam pateiktą korupcijos rizikos valdymo vertinimą, kitus susijusius dokumentus, prireikus priima sprendimus dėl korupcijos rizikos valdymo tobulinimo ir apie priimtus sprendimus paskelbia viešojo sektoriaus subjekto interneto svetainėje.

Korupcijos rizikos valdymo vertinimą Tauragės rajono savivaldybės administracijoje, jai pavaldžiuose ir (arba) atskaitinguose viešuosiuose juridiniuose asmenyse atlieka Tauragės rajono savivaldybės administracijos Centralizuota vidaus audito tarnyba.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) nuo 2001 m. inicijuoja visuomenės apklausas – „Lietuvos korupcijos žemėlapius“, kurių tikslas – įvertinti Lietuvos gyventojų, verslininkų ir valstybės tarnautojų požiūrį į korupciją, jos paplitimą, atskleisti minėtų grupių patirtį šioje srityje, nustatyti Lietuvos visuomenės antikorupcinį potencialą.

Susipažinti su Lietuvos korupcijos žemėlapiais galite paspaudę žemiau esančią nuorodą:

https://www.stt.lt/analitine-antikorupcine-zvalgyba/lietuvos-korupcijos-zemelapis/7437

Prašome gyventojus teikti pasiūlymus ir iniciatyvas kaip būtų galima tobulinti korupcijos prevenciją Tauragės rajono savivaldybės administracijos ir Tauragės rajono savivaldybei pavaldžių įstaigų ar įmonių veikloje. Pasiūlymus ir iniciatyvas teikti el. p. [email protected]

Scroll to Top