Civilinė sauga ir mobilizacija

Tauragės rajono savivaldybės civilinės saugos ir mobilizacijos informacija​​

Tauragės rajono savivaldybės administracijos patarėja (parengties pareigūnė)

Vita Marozienė

+370 687 50545

Respublikos g. 2, Tauragė 72255, Kabineto Nr. 107

Civilinės saugos ir mobilizacijos naujienos​

Informacija

Civilinės saugos sistemos tikslai yra:
– užtikrinti prevencinių priemonių ekstremaliosioms situacijoms išvengti arba susidarymo galimybėms sumažinti vykdymą ir įgyvendinimą;
– padėti gyventojams, valstybės ir savivaldybiųinstitucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams, gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms, išvengti ar patirti kuo mažiau žalos, išlaikyti rimtį, išsaugoti gyventojų gyvybę, sveikatą, turtą ir apsaugoti aplinką;
– užtikrinti optimalų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų materialiniųišteklių panaudojimą gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms;
– rengti visuomenę praktiniams veiksmams, gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms, skatinti jos iniciatyvą civilinės saugos srityje ir stiprinti pasitikėjimą civilinės saugos sistemos veikla.

Civilinės saugos sistemą sudaro šie subjektai:
– Lietuvos Respublikos Vyriausybė ;
– Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija;
– Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija;
– Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžios įstaigos;
– Ministerijos ir kitos valstybės institucijos ir įstaigos;
– Savivaldybių ekstremalių situacijų komisijos;
– Savivaldybių institucijos ir įstaigos;
– Ūkio subjektai, kitos įstaigos;
– Operacijų centrai;
-civilinės saugos sistemos pajėgos.

Tauragės rajono savivaldybėje patvirtintas priedangų sąrašas ir specialiuoju ženklu pažymėti priedangai skirti statiniai

 Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 5-821 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės priedangų sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės priedangų sąrašas. Specialiuoju priedangos ženklu pažymėti Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje parinkti statiniai, skirti gyventojų priedangai nuo galimų pavojų.

Priedanga yra skirta trumpalaikei (iki kelių valandų) apsaugai, kurioje būtų galima pasislėpti nuo tiesioginio ir netiesioginio apšaudymo grėsmės karinės agresijos metu. Iškilus šiai grėsmei, gyventojams rekomenduojama kuo skubiau susirasti specialiuoju žymėjimo ženklu pažymėtą artimiausią priedangą.

Tauragės rajono savivaldybės parinktų priedangų ir jų poreikio sąrašas (žemėlapis pateiktas žemiau)

 

  • Kolektyvinės apsaugos statiniai yra skirti laikinam gyventojų prieglobsčiui saugantis nuo žalingo aplinkos poveikio bei evakuotų gyventojų apsaugai ekstremaliųjų situacijų ar karo metu.
  • Įprastomis gyvenimo sąlygomis minimi statiniai naudojami įvairiems visuomenės poreikiams, o ekstremaliųjų situacijų metu juos galima pritaikyti gyventojams apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių. Dažniausiai tokie statiniai yra mokyklos, gimnazijos, kultūros, sporto centrai.
  • Žemėlapyje susiraskite arčiausiai jūsų namų ar darbovietės esantį kolektyvinės apsaugos statinį.
  • Kiekviena savivaldybė rūpinasi savivaldybėje gyvenančių ir esančių žmonių apsauga ir iš anksto numato kolektyvinei apsaugai skirtus statinius.
  • Lankstinuką apie kolektyvinės apsaugos statinius rasite čia.

Tauragės rajono savivaldybės parinktų kolektyvinės apsaugos statinių ir jų poreikio sąrašas (žemėlapis pateiktas žemiau)

Įstatymai
– Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo pakeitimo įstatymas

Vyriausybės nutarimai
– 2015 m. lapkričio 11 d. nutarimas Nr. 1171 „Dėl Gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
– 2015 m. spalio 14 d. Nr. 1063 nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 241 „Dėl Ekstremalių įvykių kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“
– 2010 m. spalio 20 d. nutarimas Nr.1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“
– 2010 m. rugsėjo 8 d. nutarimas Nr. 1295 „Dėl Civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
– 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarimas Nr. 1243 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
– 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimas Nr. 1212 „Dėl gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinų darbų, įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimo ir jų padarinių šalinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
– 2010 m. liepos 21 d. Nr. nutarimas 1108 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinės saugos sistemos parengties lygių skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
– 2010 m. liepos 14 d. nutarimas Nr. 1028 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
– 2010 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 529 „Dėl Kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
– 2010 m. balandžio 21 d. nutarimas Nr. 429 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“

Gyventojai gali būti perspėjami ir informuojami:

  1. Įjungus sirenas;
  2. Trumpaisiais pranešimais.

Nelaimės, didelio masto avarijos įvyksta netikėtai. Tokiais atvejais gyventojai perspėjami šiais civilinės saugos signalais: įspėjamuoju garsiniu signalu ,,Dėmesio visiems“ ir įspėjamaisiais balsu skelbiamais signalais ,,Cheminis pavojus“, ,,Radiacinis pavojus“, ,,Katastrofinis užtvindymas“, ,,Potvynio pavojus“, ,,Uragano pavojus“, ,,Oro pavojus“ ir ,,Perspėjimo sistemos patikrinimas“.

Signalas „Dėmesio visiems“ – įspėjamasis pulsuojatis 3 min. trukmės kaukimo garsinis signalas skelbiamas gyventojams apie artėjančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos grėsmę perspėti perspėjimo sistemos patikrinimo ar pratybų metu.

Išgirdę šį signalą:

  • nedelsiant įsijunkite radiją ar televizorių,
  • išklausykite pranešimą, griežtai vykdykite rekomendacijas

-Gyventojų perspėjimas trumpaisiais pranešimais
– Civilinės saugos signalai
– Perspėjimo sirenų įrengimo vietos Tauragės rajono savivaldybėje

Ekstremaliosioms situacijoms, kurios gali kilti dėl ūkio subjekto ar kitos įstaigos vykdomos veiklos ar neveiklumo ir padaryti žalą žmonėms, turtui, aplinkai, esantiems ūkio subjekto, kitos įstaigos atsakomybės srityje, valdyti sudaromi ūkio subjekto ar kitos įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo planai.

Už ūkio subjekto, kitos įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą su savivaldybės administracijos direktoriumi yra atsakingas ūkio subjekto ar kitos įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

Ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms yra nustatyti kriterijai, kuriais remiantis ūkio subjektai ir kitos įstaigos gali nustatyti, turi jie ar ne pagal savo veiklos pobūdį rengti ekstremaliųjų situacijų valdymo planus ir sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrus.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planus rengia ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kurių vykdoma veikla ar veiklos pobūdis esant nepalankioms aplinkybėms gali sukelti ekstremaliąją situaciją ir pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai, taip pat kuriuose pagal vykdomos veiklos pobūdį nuolatos ar laikinai būna žmonių, kurių saugumu, susidarius ekstremaliajai situacijai, turi pasirūpinti ūkio subjekto ar kitos įstaigos personalas arba kurių teritorijoje ir (ar) atsakomybėje yra kultūros paveldo objektai ir kurie užtikrina kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, valdo ir administruoja statinius bei jų kompleksus, ansamblius, įregistruotus kaip nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės.

Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, organizuojantį ir koordinuojantį ekstremaliųjų situacijų valdymą ir užtikrinantį ekstremalių situacijų komisijos priimtų sprendimų įgyvendinimą, turi sudaryti strateginę ir svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčios valstybės įmonės (išskyrus valstybės įmonę Ignalinos atominę elektrinę) ir pavojingieji objektai, kuriuose medžiagų kiekiai prilygsta nustatytųjų kvalifikacinių kiekių I ir II lygiams ar juos viršija.

– Klaipėdos PGV civilinės saugos mokymo kursų 2021 metų grafikas
– Klaipėdos PVG civilinės saugos mokymo kursų paraiška

Gyventojų evakavimas – dėl gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos organizuotas gyventojų perkėlimas iš teritorijų, kuriose pavojinga gyventi ir dirbti, į kitas teritorijas, laikinai suteikiant jiems gyvenamąsias patalpas.

Atsižvelgdami į ekstremaliosios situacijos sukeltą pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, sprendimus dėl gyventojų evakavimo priima savivaldybės administracijos direktorius, kitų įstaigų ir ūkio subjektų vadovai. Karo padėties metu atitinkamus sprendimus priima karo komendantai. Įvykio ar ekstremaliojo įvykio metu gyventojai skubiai iškeldinami gelbėjimo darbų vadovo sprendimu.

Gyventojų evakavimą savivaldybėje organizuoja gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija, kuri organizuoja gyventojų evakavimą, priėmimą, laikinųjų gyvenamųjų patalpų ir gyvybiškai būtinų paslaugų (gyventojų aprūpinimas maistu, geriamuoju vandeniu, medikamentais, švariais drabužiais ir kt.) suteikimą, savivaldybių transporto priemonių paskirstymą, šių transporto priemonių kolonų palydą, apsaugą ir informacijos apie gyventojų evakavimą teikimą visuomenei.

Gyventojų evakavimui organizuoti savivaldybėje įkuriami gyventojų surinkimo, tarpiniai gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo punktai, kurių struktūra ir įkūrimo vietos numatytos savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane. Priklausomai nuo pavojaus gyventojų gyvybei ar sveikatai, galimą ekstremaliosios situacijos plitimo kryptį pasirenkamas gyventojų evakavimo maršrutas ir nustatoma, per kuriuos gyventojų surinkimo, tarpinius gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo punktus bus vykdomas gyventojų evakavimas.

Gyventojų surinkimo punktų paskirtis – surinkti gyventojus ir organizuoti evakavimą.

Tarpinių gyventojų evakavimo punktų paskirtis – registruoti atvykstančius gyventojus, tikrinti jų cheminį užterštumą, vykdyti dozimetrinę kontrolę ir siųsti gyventojus į gyventojų priėmimo punktus.

Gyventojų priėmimo punktų paskirtis – pasitikti atvykstančius gyventojus, suskirstyti juos į grupes ir palydėti iki jiems laikinai suteiktų gyvenamųjų patalpų.

Gyventojų surinkimo, tarpiniuose gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo punktuose gyventojams teikiamos būtiniausios paslaugos, užtikrinama viešoji tvarka ir visuomenės sveikatos sauga, prireikus teikiamos būtinajai medicinos pagalbai priskiriamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, psichologinė ir socialinė pagalba.

Gyventojai, kurie neturi galimybės evakuotis savarankiškai, evakuojami savivaldybės transporto priemonėmis.

Sprendimus dėl gyventojų grįžimo į gyvenamąsias vietas, nustačius, kad pavojaus gyventojų gyvybei ar sveikatai nebėra, priima savivaldybių administracijų direktorius arba karo komendantas.

– Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 11 d. nutarimas Nr. 1171 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1502 „Dėl Gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
– Tauragės rajono savivaldybės gyventojų evakavimo komisijos sudėtis

Rekomendacijos, kaip elgtis kilus pavojui:

Civilinės saugos rekomendacijas, kaip elgtis kilus gaisrui miške ar durpyne;
– Civilinės saugos rekomendacijas, kaip elgtis pavojingos ar ypač pavojingos užkrečiamosios ligos (epidemijos ar pandemijos) metu;
– Civilinės saugos rekomendacijas, kaip elgtis kaitros metu;
– Civilinės saugos rekomendacijas, kaip elgtis speigo metu;
– Civilinės saugos rekomendacijas, kaip elgtis kilus uraganui;
– Civilinės saugos rekomendacijas, kaip elgtis kilus potvyniui;
– Civilinės saugos rekomendacijas, kaip elgtis įvykus cheminei avarijai;
– Civilinės saugos rekomendacijas, kaip elgtis kilus radiaciniam pavojui;
– Civilinės saugos rekomendacijas, kaip elgtis kilus oro pavojui;
– Civilinės saugos rekomendacijas, kaip elgtis esant biologinei taršai;
– Civilinės saugos rekomendacijas, kaip elgtis gavus įtartiną laišką ar paketą su milteliais ir jiems išsibarsčius.

Naudingi patarimai
Penkių žingsnių programa tavo saugumui. Pasiruošk netikėtoms situacijoms šiandien – apsaugok save ir artimuosius rytoj
– Kaip elgtis vandenyje
– Kaip elgtis, pučiant stipriam vėjui
– Kaip elgtis perkūnijos metu
– Kaip elgtis kilus gaisrui
– Ką reikia žinoti apie sprogmenis
– Gyventojų evakavimas
– Kaip elgtis, kad nekiltų sausos žolės gaisrai
– Kaip elgtis puolant bitėms, širšėms, vapsvoms ir kamanėms
– Kaip elgtis per potvynį
– Kaip elgtis ant užšalusių vandens telkinių
– Kaip saugiai šildyti namus

Nuo 2018 m. gegužės 1 d. įsigalios Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių pakeitimas, įteisinantis gyventojams pareigą savo gyvenamosiose patalpose įrengti autonominius dūmų signalizatorius. Pridedame atmintinę (atmintinė)

Kolektyvinės apsaugos statiniai Lietuvoje
Priedangos
Scroll to Top