Pagalba vaikui ir šeimai

Tauragės rajono savivaldybės pagalbos vaikui ir šeimai informacija

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė

Giedrė Kaveckienė

+370 671 90326

Respublikos g. 2, Tauragė 72255, Kabineto Nr. 313

Pagalbos vaikui ir šeimai

Tauragėje duris atvėrė dar vieni bendruomeniniai vaikų globos namai
Nuo šiandien Tauragėje dar vieni namai bus pilni šurmulio! Atidaryti ...
Skaityti daugiau »
„Tėvų linijoje“ psichologų konsultacijos jau ir el. laiškais
Profesionalios psichologų konsultacijos visais klausimais, susijusiais su vaikų ir paauglių ...
Skaityti daugiau »
tarybos posėdis jpg
Šaukiamas Tauragės rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos posėdis (2024 m. sausio 16 d.)
Tauragės rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos (toliau – ...
Skaityti daugiau »

Naudingos nuorodos​

Koordinuotai teikiamos paslaugos

Informacija


Koordinuotai teikiamos paslaugos. Kas tai?
Tai koordinuotai teikiamos švietimo, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos individualiam vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams).

Koordinuotai teikiamų paslaugų tikslas:
Sudaryti palankias sąlygas Vaiko gerovei, padedant jo tėvams (globėjams, rūpintojams) kurti saugią aplinką, užtikrinti gyvenimo, asmeninių bei socialinių ryšių kokybę.

Kam skirtos koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugos?
Skirtos vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – Vaikas) iki 21 metų, ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams).

Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) poreikis:
Koordinuotai teikiamų paslaugų poreikis atsiranda, kai pavienės, atskirai teiktos ar teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugos yra neveiksmingos, neefektyvios ir neužtikrina Vaiko gerovės.

Kas gali kreiptis dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo?
Vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai);
Institucijos, įstaigos, organizacijos, teikusios ar teikiančios pavienes švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, socialines ar viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas Vaikui ir šeimai.

Koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo ir teikimo kriterijai:

 • Kai Vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) kreipiasi kartu su pavienes švietimo pagalbos, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas teikusios ar teikiančios institucijos, įstaigos ar organizacijos siūlymu dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo;
 • Kai su prašymu kreipiasi institucijos, įstaigos, organizacijos, teikusios ar teikiančios pavienes švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, socialines ar viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas, nustačiusios, kad jų teiktų ar teikiamų paslaugų Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) nepakanka;
 • Kai kreipiasi minimalios priežiūros priemonės vykdytojo (-ų) ir kitų, Vaikui teikiančių švietimo, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas specialistų pranešimas, kad Vaikui taikoma (-os) minimalios priežiūros priemonė (-ės) yra neveiksminga (-os);
 • Kai priimamas sprendimas Vaikui skirti vidutinės priežiūros priemonę. Tokiu atveju svarstomas Koordinuotai teikiamų paslaugų poreikis tik Vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams);
 • Kai gauta vaikų socializacijos centro informacija apie Vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo pabaigą (tokiu atveju Koordinuotai teikiamos paslaugos gali būti teikiamos Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams).

Kam pateikiamas prašymas dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo?
Prašymas pateikiamas Tauragės rajono savivaldybės administracijos vyriausiajai specialistei (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorei).

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus kontaktai:
Giedrė Kaveckienė, tel. +370 446 62 858, el. paštas [email protected]

Įstaigos, kurios gali teikti koordinuotas paslaugas:

 • Visos Tauragės rajono savivaldybės švietimo (ugdymo) įstaigos;
 • Tauragės Šeimos gerovės centras;
 • Visuomenės sveikatos biuras;
 • Pedagoginė psichologinė tarnyba;
 • Tauragės rajono pirminės priežiūros sveikatos centras;
 • Tauragės ir Skaudvilės atviri jaunimo centrai;
 • Tauragės mieste ir rajone esančios seniūnijos;
 • Tauragės rajono nevyriausybinės organizacijos;
 • Tauragės rajone veikiantys vaikų dienos centrai;
 • Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija “Tauragės viltis”.

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės

Informacija

Paslaugos pavadinimas

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimas

Paslaugos esmės trumpas aprašymas

Atsižvelgus į pateiktus prašymus bei surinktą papildomą medžiagą, vaikui gali būti paskirta minimalios priežiūros priemonė arba priimtas sprendimas dėl kreipimosi į teismą gauti leidimą skirti vidutinės priežiūros priemonę

Kas yra vaiko minimalios priežiūros priemonė?

Vaikui teikiama švietimo pagalba, socialinės, sveikatos priežiūros ir kitos paslaugos, kuriomis siekiama teigiamų jo elgesio pokyčių. Ši priemonė skiriama nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybės mero potvarkiu

Kokie yra vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės skyrimo pagrindai?

-Kai vaikas padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio pagal Lietuvos Respublikos baudžiamuosius įstatymus galima baudžiamoji atsakomybė už jo padarytą veiką

-Kai vaikas padarė administracinio nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio atsiranda administracinė atsakomybė

-Kai vaikas padarė administracinį nusižengimą, tačiau jam, vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodeksu, nebuvo paskirta administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė

-Kai nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos duomenimis, nelankė mokyklos ir per mėnesį be pateisinamos priežasties praleido daugiau kaip pusę pamokų ar ugdymui skirtų valandų. Šiuo atveju minimalios priežiūros priemonės gali būti skiriamos tik tada, kai yra išnaudotos visos švietimo pagalbos vaikui teikimo galimybės

Kokios vaikui gali būti skiriamos minimalios?

1. lankytis pa specialistą;
2. lankyti vaikų dienos centrą ar kitą švietimo, kultūros, sporto, socialines ar kitas paslaugas teikiančią arba darbinę veiklą bendruomenėje vykdančią įstaigą ar organizaciją, tarp jų – nevyriausybinę organizaciją;
3. tęsti mokymąsi toje pačioje ar kitoje bendrojo ugdymo mokykloje arba profesinio mokymo įstaigoje pagal privalomojo švietimo programas;
4. dalyvauti sporto, menų ar kitoje terapijoje, konkrečiose valstybės, savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų ir nevyriausybinių organizacijų vykdomose neformaliojo vaikų švietimo, elgesio keitimo, socialinio ugdymo, prevencijos programose, kuriomis siekiama įgyvendinti šio įstatymo tikslus ir teigiamai veikti vaiko elgesį;
5. gydytis psichikos ir elgesio sutrikimus dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, patologinį potraukį azartiniams lošimams, kitus įpročių ir potraukių sutrikimus;
6. dalyvauti taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) procese;
7. atlikti bendruomenei arba švietimo ar kitai įstaigai ar institucijai naudingą veiklą.

Kas yra vaiko vidutinės priežiūros priemonė?

Tai priemonė, kurią vykdant vaikas yra ugdomas, prižiūrimas, jam teikiama švietimo pagalba, socialinės, sveikatos priežiūros ir kitos paslaugos vaikų socializacijos centre.

Ši priemonė gali būti skiriama ne jaunesniam kaip 14 metų vaikui. Vaiko vidutinės priežiūros priemonę skiria teismas.

Kas yra vaikų socializacijos centras?

Tai prie bendrojo ugdymo mokyklų priskiriama valstybinė specializuota įstaiga, vykdanti vidutines priežiūros priemones

Kada vaikui gali būti skiriama vidutinės priežiūros priemonė?

 

– kai jis padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo
požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Baudžiamajame kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio pagal Lietuvos Respublikos baudžiamuosius įstatymus galima baudžiamoji atsakomybė už jo padarytą veiką, ir kai vaiko elgesys kelia realų pavojų jo ar kitų žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui

– kai minimalios priežiūros priemonių taikymo metu nebuvo
pasiekta teigiamų jo elgesio pokyčių. Išskyrus atvejus, kai minimalios priežiūros priemonės buvo paskirtos vaikui už mokyklos nelankymą.

Dėl paslaugos gali kreiptis

Vaiko atstovai pagal įstatymą, teritorinė policijos įstaiga, mokykla, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, seniūnija, prokuroras ir teismas ( dėl vaikų nuo 16 iki 18 metų padarytų administracinių nusižengimų).

Paslaugos suteikimo trukmė

Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, jeigu vaiko elgesys kelia realų pavojų jo paties ar kitų žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui;
Kitais atvejais – ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

Kam pateikiamas prašymas dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės skyrimo?

Prašymas dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės

skyrimo pateikiamas Tauragės rajono savivaldybės merui

(registruojant prašymą su pridedamais dokumentais Tauragės rajono savivaldybės administracijos priėmimo langelyje arba siunčiant jį el. p. [email protected])

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo/institucija

·         Prašymas dėl minimalios (vidutinės) priežiūros priemonių skyrimo (kai kreipiasi tėvai, globėjai, rūpintojai) 

·         Prašymas dėl minimalios (vidutinės) priežiūros priemonių skyrimo (kai kreipiasi įstaiga, institucija) 

·         Vaiko charakteristika (kai kreipiasi institucijos).

Paslaugos teikimo rezultatas

Galimas vienas rezultatas iš pateiktų:
1. Prašymas netenkinamas;
2. Vaikui paskirta ar pratęsta minimalios priežiūros priemonė;
3. Kreipimasis į teismą, prašant vaikui skirti vidutinės priežiūros priemonę

Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimas

Tauragės rajono savivaldybė

Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimą

Administracija

Paslaugos vadovas

Giedrė Kaveckienė, tel. +370 671 90326,

el. paštas [email protected]

adresas Respublikos g. 2, Tauragė, 313 kabinetas

Paslaugos vykdytojas

Tauragės rajono savivaldybės vaiko gerovės komisija. Komisijos pirmininkė Giedrė Kaveckienė, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė.

Komisijos sekretorė Karolina Kisnerienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė, tel. +370 671 42348, el. paštas [email protected]

Paslaugos teikimo eiga

Prašymas svarstomas Tauragės rajono savivaldybės Vaiko gerovės komisijos posėdyje į kurį kviečiami mokyklos atstovai, vaikas, jo tėvai ir kiti susiję asmenys. 

Jei komisija nusprendžia vaikui skirti minimalios priežiūros priemonę, su siūlymu ji kreipiasi į savivaldybės merą, kuris priima galutinį sprendimą skirti ar neskirti minimalios priežiūros priemonę.

Svarstant vidutinės priežiūros priemonės skyrimo klausimą, savivaldybės meras išsiunčia teismui prašymą dėl leidimo skirti vidutinės priežiūros priemonę ir, jei leidimas yra išduodamas, priima galutinį sprendimą, skirdamas vidutinės priežiūros priemonę

Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą

1.      Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

2.      Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017-07-05 įsakymas Nr. V-555 „Dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės rekomendacijų pakeitimo”;

3.      Tauragės rajono savivaldybės mero 2023 m. birželio 1 d. potvarkis Nr. 4-74 „Dėl Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Tauragės rajono savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.      Tauragės rajono savivaldybės mero 2023 m. birželio 6 d. potvarkis Nr. 4-82 ,,Dėl savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos sudarymo“;

5.      Tauragės rajono savivaldybės mero 2023 m. birželio 6 d. potvarkis Nr. 4-83 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamento patvirtinimo”.

6.      Tauragės rajono savivaldybės mero 2023 m. birželio 1 d. potvarkis Nr. 4-74  ,, Dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Tauragės rajono savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Viešosios paslaugos teikiamos vaikui ir šeimai Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje

Informacija

Bendradarbiaujant Tauragės rajono savivaldybės institucijoms, sudarytas Tauragės rajono savivaldybėje teikiamų viešųjų paslaugų vaikui ir jo šeimai sąrašas. Šiame sąraše galima rasti informaciją apie teikiamas švietimo pagalbos, socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas, nurodyta, kur galima kreiptis dėl paslaugų užsakymo, paslaugų teikimo vieta, gavėjai, kaina bei kita svarbi informacija.

Sąrašas skirtas ne tik specialistams, dirbantiems su vaiku ir šeima, bet ir patiems vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams), kurie susidūrę su problemomis galėtų greičiau rasti reikiamą pagalbą.

Tauragės rajono savivaldybėje teikiamų viešųjų paslaugų vaikui ir jo šeimai sąraše šiuo metu yra 65 skirtingos paslaugos, kurias teikia: Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Tauragės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, Tauragės šeimos gerovės centras, Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras, Tauragės vyrų krizių centras, VšĮ Tauragės ligoninė, Tauragės pirminės sveikatos priežiūros centras, Tauragės psichologinės gerovės centras, Tauragės ir Skaudvilės atviri jaunimo centrai, Valstybinė vaiko teisių ir įvaikinimo tarnyba, Tauragės miesto ir kaimiškosios seniūnijos, Tauragės Vaikų dienos centrai.

Vaiko gerovės komisija

Informacija

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – užtikrinti savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų gerovę, bendradarbiaujant su mokyklų vaiko gerovės komisijomis ir kitomis vaiko gerovės srityje dirbančiomis institucijomis.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis: sudaroma iš savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos. teritorinės policijos įstaigos, probacijos tarnybos, teritorinės prokuratūros, socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos ir kitų institucijų, nevyriausybinių organizacijų, dirbančių vaiko gerovės srityje, atstovų.

 1. Greta Preikšaitytė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė) (komisijos pirmininkė);
 2. Karolina Kisnėrienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos sekretorė);
 3. Laima Damanskienė– VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vaikų ligų gydytoja;
 4. Elena Jurgilienė – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Tauragės rajone;
 5. Aida Lasauskienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;
 6. Vaida Mačiulienė – Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė;
 7. Lolita Marcinkutė –  Klaipėdos apygardos prokuratūros Tauragės apylinkės prokuratūros prokurorė;
 8. Justė Maskolaitienė – Lietuvos probacijos tarnybos Klaipėdos regiono skyriaus specialistė;
 9. Inga Meištininkaitė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė;
 10. Rūta Stasytienė – Tauragės rajono savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė);
 11. Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato deleguotas Veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas arba jį pavaduojantis pareigūnas.
 • kartu su tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi kiekvienais metais tvirtina metų veiklos planą, nustatydami vaiko gerovės prioritetus, tikslus, priemones jiems įgyvendinti, ir savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka atsiskaito už jo įgyvendinimą;
 • surenka informaciją, būtiną savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimui dėl vaiko minimalios priemonės skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo arba dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo ar panaikinimo priimti;
  nagrinėja prašymus ir teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo ir kitų priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 7 ir 9 straipsniuose, skyrimo bei dėl kompleksinės pagalbos vaikui ir tėvams (globėjams) skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo;
 • ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vaikų socializacijos centro informavimo apie vaiko atvykimą į vaikų socializacijos centrą dienos surenka ir vaikų socializacijos centrui pateikia Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 22 straipsnio 5 dalyje nurodytus vaiko, kuriam paskirta auklėjamojo poveikio priemonė, dokumentus;
  pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, užtikrina vaiko socialinę integraciją į bendruomenę;
 • koordinuoja mokyklų vaiko gerovės komisijų veiklą, vaiko gerovės srityje dirbančių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą;
 • teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių tobulinimo;
  atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Vaiko teisių apsauga

Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Tauragės rajone

Adresas – Laisvės g. 50, Tauragė
El. p. [email protected]
Tel. +370 613 52983

Socialinės paslaugos smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims

Informacija

1. Andžela Jakienė – Tauragės rajono savivaldybės vicemerė;

2. Elena Jurgilienė – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja;

3. Asta Katauskienė – VšĮ Žmogaus socialinės integracijos centro psichologė;

4. Karolina Kisnėrienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

5. Eurelija Kiupelienė – Tauragės rajono neįgaliųjų draugijos pirmininko pavaduotoja;

6. Nijolė Meilutienė – Tauragės moters užimtumo ir informacijos centro (Specializuotos kompleksinės pagalbos centras) vadovė;

7. Ramunė Metrikienė – Lietuvos probacijos tarnybos Klaipėdos regiono skyriaus vyriausioji specialistė;

8. Greta Preikšaitytė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė);

9. Danguolė Račkauskienė – Tauragės šeimos gerovės centro direktorė;

10. Žydrūnas Stumbra – VšĮ Tauragės vyrų krizių centro direktorius;

11. Rima Trijonienė – Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Veiklos  skyriaus viršininkė.

Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje veikiantys specializuotos kompleksinės pagalbos centrai:
Juridinio asmens pavadinimasKontaktinė informacijaVeiklos vykdymo vietų adresaiDarbo laikasKalbos, kuriomis teikiamos paslaugos
Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras+370 616 55877
+370 610 10715
+370 446 61565

[email protected]

www.moterscentras.lt
V. Kudirkos g. 9, LT-72217 Tauragė9.00-17.00 val.Lietuvių, rusų, anglų

Juridinio asmens pavadinimas

Teikiamos paslaugos

Kontaktinė informacija

Veiklos vykdymo vietų adresai

Darbo laikas

Kalbos, kuriomis teikiamos paslaugos

Tauragės šeimos gerovės centras

Kompleksinės paslaugos šeimai.

Apgyvendinimas krizių centre moterims ir mamai su vaikais patyrusiems smurtą.

+370 446 72280

[email protected]

www.tauragessgc.lt

K. Donelaičio g. 21, 72263 Tauragė, Tauragė,

D. Poškos g. 26, 72298 Tauragė

I–IV 8.00 –17.00 val.; V 8.00 –15.45 val.

Pietų pertrauka: 12.00 –12.45 val.

Lietuvių

Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Psichologo konsultacijos, priklausomybių konsultanto konsultacijos.

+370 607 75 089

[email protected]

www.tauragesvsb.lt/

Prezidento g. 7, LT-72253, Tauragė

I–IV 8.00 –17.00 val.; V 8.00 –15.45 val.

Pietų pertrauka: 12.00 –12.45 val.

Lietuvių, rusų

VšĮ „Žmogaus socialinės integracijos centras” Gija

Psichologo, priklausomybių konsultanto konsultacijos.

+370 655 47175

[email protected]

https://gija.us.lt/

Sandėlių g. 2

Tauragė, LT-72327

I–V 8.00 –17.00 val.;

Pietų pertrauka: 12.00 –12.45 val.

Lietuvių, rusų, anglų, vokiečių

Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras

Individualios psichologo, juridinės paslaugos, kursai, seminarai, individualūs pokalbiai.

+370 616 55877
+370 610 10715
+370 446 61565

[email protected]

www.moterscentras.lt/

V. Kudirkos g. 9, LT-72217 Tauragė

9.00-17.00 val.

Lietuvių, rusų, anglų

Tauragės vyrų krizių centras

Informavimas

Įgalinimas

Motyvavimas

Tarpininkavimas

Konsultavimas.

+370 690 85850

[email protected]

Vasario 16-osios g. 6-105 kab.

Susisiekti nurodytu telefonu dėl laiko.

Lietuvių, rusų

Juridinio asmens pavadinimasTeikiamos paslaugosKontaktinė informacijaVeiklos vykdymo vietų adresaiDarbo laikasKalbos, kuriomis teikiamos paslaugos
Tauragės šeimos gerovės centras, Nakvynes namų padalinysLaikinas apnakvindinimas+370 601 20948
+370 655 61618


[email protected]

www.tauragessgc.lt

Tauragės Dvaro g. 24, Tauragės Dvaro k., 72134 Tauragės r. sav.00.00-24.00 val.Lietuvių, rusų
VŠĮ Tauragės ligoninė Skaudvilės padalinysPirmines ilgalaikio palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas, bei socialinės globos paslaugas.

+370 446 58101

[email protected]

www.tauragesligonine.lt

Vilniaus g. 14, Skaudvilė, LT-73436 Tauragės r. sav.I-IV 08.00-13.00 val. ir 14.00-17.00 val.,

V 08.00-13.00 val. ir 14.00-15.45 val.
Lietuvių, rusų

Juridinio asmens pavadinimas

Teikiamos paslaugos

Kontaktinė informacija

Veiklos vykdymo vietų adresai

Darbo laikas

Kalbos, kuriomis teikiamos paslaugos

Tauragės šeimos gerovės centras, Nakvynes namų padalinys

Laikinas apnakvindinimas

+370 601 20948
+370 655 61618

[email protected]

www.tauragessgc.lt/

Tauragės Dvaro g. 24, Tauragės Dvaro k., 72134 Tauragės r. sav.

I–IV 8.00 –17.00 val.; V 8.00 –15.45 val.

Pietų pertrauka: 12.00 –12.45 val.

Lietuvių, rusų

Tauragės visuomenės sveikatos biuras

Psichologo konsultacijos, mokymai „Elgesys-pokalbis-pasikeitimas“, priklausomybių konsultanto konsultacijos.

+370 607 75089

[email protected]

http://www.tauragesvsb.lt/

Prezidento g. 7, LT-72253, Tauragė

I–IV 8.00 .–17.00 val.; V 8.00 –15.45 val.

Pietų pertrauka: 12.00 –12.45 val.

Lietuvių, rusų

Tauragės vyrų krizių centras

Smurtinio ir kito nusikalstamo elgesio keitimas, pagalba asmenims žalingai vartojantiems, sergantiems priklausomybe.

+370 690 85850

[email protected]

Vasario 16-osios g. 6-105 kab.

Susisiekti nurodytu telefonu dėl laiko.

Lietuvių, rusų

VšĮ „Žmogaus socialinės integracijos centras” Gija

Psichologo, priklausomybių konsultanto konsultacijos.

+370 655 47175

[email protected]

https://gija.us.lt/

Sandėlių g. 2, Tauragė, LT-72327

I–V 8.00 –17.00 val.;

Pietų pertrauka: 12.00 –12.45 val.

Lietuvių, rusų, anglų

Juridinio asmens pavadinimas

Teikiamos paslaugos

Kontaktinė informacija

Veiklos vykdymo vietų adresai

Darbo laikas

Kalbos, kuriomis teikiamos paslaugos

Tauragės vyrų krizių centras

Smurtinio ir kito nusikalstamo elgesio keitimas.

+370 690 85850

[email protected]

Vasario 16-osios g. 6-105 kab., Tauragė

Teirautis telefonu.

Lietuvių, rusų

VšĮ „Žmogaus socialinės integracijos centras” Gija

Smurtinio elgesio keitimo programa (akredituota Lietuvos Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos).

+370 655 47175

[email protected]

https://gija.us.lt/services/

Sandėlių g. 2, Tauragė, LT-72327

I–VI 8.00 –17.00 val.;

Pietų pertrauka: 12.00 –12.45 val.

Lietuvių, rusų, anglų, vokiečių

Scroll to Top