Atviri duomenys

Tauragės rajono savivaldybės atviri duomenys

Atviri duomenys – laisvai prieinami institucijos veikloje ar dokumentuose užfiksuoti duomenys, informacija ar jos dalis, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų duomenis, valstybės informacinės sistemos duomenis, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu tikslu, nurodydami jų šaltinį ir tik tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo gauti.

Biudžeto duomenys

Šioje svetainėje atveriami susisteminti Tauragės rajono savivaldybės biudžeto duomenys, kurių Šaltinis yra savivaldybės iždo apskaitos duomenys . Duomenų atvėrimo tikslas yra užtikrinti Tauragės rajono savivaldybės finansų viešumą, paskatinti domėjimąsi savivaldybėje vykstančiais finansų valdymo procesais.

Tauragės rajono savivaldybės biudžetas rengiamas vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais biudžeto sandarą, fiskalinės drausmės laikymąsi, strateginiais veiklos planais, savivaldybės patvirtintomis veiklos programomis, savivaldybės asignavimų valdytojų pateiktais sąmatų projektais ir kitais dokumentais. Savivaldybės biudžetą tvirtina savivaldybės taryba. Savivaldybės biudžete sukaupiamos lėšos, reikalingos įstatymų priskirtoms funkcijoms ir savivaldybėms įstatymų perduotoms valstybės funkcijoms atlikti.

Už biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymą per metus atsiskaitoma biudžeto vykdymo ataskaitose. Šioje dalyje pateikiami biudžeto pajamų ir išlaidų plano ir jo vykdymo duomenys.

Biudžeto duomenys pateikiami pinigų principu – t. y. operacijos rodomos pagal pinigų gavimo į savivaldybės iždą arba išleidimo (asignavimus biudžetinėms įstaigoms) datą.

Duomenys svetainėje atnaujinami realiu laiku.

* Duomenys apie ES projektų (ES) vykdymą ir projektams skirtų valstybės lėšų (V) panaudojimą sumuojami ketvirčiais ir atnaujinami pasibaigus ketvirčiui.

Biudžeto pajamos

Savivaldybės biudžeto pajamas sudaro dalis gyventojų pajamų mokesčio, pajamos iš vietinių rinkliavų, valstybės biudžeto skiriamos dotacijos ir kitos pajamos.

Biudžeto išlaidos

Savivaldybės biudžetų lėšos skiriamos deleguotoms valstybės funkcijoms įgyvendinti ir viešosioms paslaugoms savivaldybėse teikti vykdant savivaldybių biudžetų asignavimų valdytojų patvirtintas programas.
Scroll to Top