Licencijos ir leidimai

Tauragės rajono savivaldybės administracijos licencijų ir leidimų informacija

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).
Vyresnioji specialistė

Vilma Bergelienė

+370 673 34 729

Respublikos g. 2, Tauragė 72255, Kabineto Nr. 211

Atmintinės

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

Tauragės rajono savivaldybės vykdomoji institucija  išduoda šias licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais:
1. Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais (neterminuotas licencijos galiojimas).
2. Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų (neterminuotas licencijos galiojimas).
3. Verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento (neterminuotas licencijos galiojimas).
4. Verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento (neterminuotas licencijos galiojimas).

Iki 2007 10 13 išduotas licencijas verstis mažmenine prekyba alumi ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, atitinkamai patikslinus įmonei suteikia teisę verstis mažmenine prekyba ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais. Nepatikslintos licencijos nesuteikia teisės verstis mažmenine prekyba alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti išduodamos prekiauti:
– alkoholiniais gėrimais stacionariosiose alkoholinių gėrimų parduotuvėse, stacionariųjų parduotuvių alkoholinių gėrimų skyriuose, stacionariosiose viešojo maitinimo vietose, stacionariųjų degalinių, vykdant tik mažmeninės prekybos veiklą, ir kaimo gyvenamosiose vietovėse esančių stacionariųjų parduotuvių nespecializuotuose skyriuose, tarptautinio susisiekimo traukiniuose, siaurojo geležinkelio traukiniuose ir laivuose, kuriuose yra atskirai įrengtos viešojo maitinimo vietos, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, parodose ir mugėse, vykstančiose stacionariuose pastatuose, viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose, taip pat specialiosiose prekybos vietose;
– gamyklų supilstytais į tarą natūralios fermentacijos sidru (kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento), alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, paviljonuose, automobiliuose-parduotuvėse (kurios aptarnauja kaimo gyventojus savivaldybės tarybos nustatyta tvarka) ir stacionarių prekybos įmonių nespecializuotuose skyriuose.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė
Įmonė, norinti gauti licenciją, raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą pateikia:

 1. Paraišką, kurioje nurodomi šie duomenys:
  įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (toliau – Įmonės rekvizitai), elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi) ir telefono numeris;
  įmonės vadovų (administracijos vadovų) vardai, pavardės, asmens kodai;
  komercinės ūkinės veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, rūšis;
  prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, vieta (jos adresas ir pavadinimas), alkoholinių gėrimų pardavimo būdas;
  įmonės veiklos rūšis (prekyba ar viešasis maitinimas);
  sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš kurių bus skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresai.
 2. daugiabučio gyvenamojo namo gyvenamosios paskirties patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą (kuriame turi būti nurodyta licencijos prašytojo numatoma vykdyti veiklos rūšis, o jį pasirašantys asmenys gali nurodyti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką), jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama daugiabučiame gyvenamajame name. Šis sutikimas nepateikiamas, jeigu prieš tai šiame daugiabučiame gyvenamajame name tose pačiose patalpose veikusi įmonė ar Europos juridinis asmuo ar jo filialas turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu negauta daugiabučio gyvenamojo namo gyventojų skundų, pagal kuriuos paskirta galiojančių administracinių nuobaudų, nesikeičia nei prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, nei veiklos rūšis (ši nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos gauti naują licenciją pateikimo alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienus metus).
 3. Valstybės, kurioje yra įsisteigęs Europos juridinis asmuo ar jo filialas, kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad šiam juridiniam asmeniui ar jo filialui, taip pat jų vadovams nėra įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, falsifikuotų alkoholio produktų laikymą, gabenimą, pardavimą, alkoholio produktų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, ir jo vertimą į lietuvių kalbą.
 4. Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą;
 5. valstybės rinkliavos už licencijos išdavimą apmokėjimo kopiją.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Licencijų, leidimų ir paslaugų skyrius patikrina:

 1. ar įmonė, pateikusi paraišką gauti licenciją, neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui arba savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas);
 2. ar nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;
 3. ar negauta Departamento, savivaldybės, Valstybinė mokesčių inspekcijos, muitinės, teritorinių ir specializuotų policijos įstaigų, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, kitų valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijų pranešimų, įsigaliojus pagal kompetenciją jų priimtiems nutarimams arba teismo nutarimams, sprendimams dėl baudų už nustatytus Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 punktų ir 2 dalies 2, 3, 4, 6, 7, 8 punktų, 18 straipsnio 4 dalies 3 punkto, Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46 ir (ar) 48 punktų reikalavimų pažeidimus įmonėms skyrimo, taip pat esant Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 18 dalyje nurodytiems atvejams;
 4. ar įmonei išduotas Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) Tauragės viešosiose vietose, jei prekybos vieta įrengta viešojoje miesto vietoje (prekyba vykdoma paviljonuose, iš kioskų, lauko kavinėse);
 5. įmonės, pateikusios paraišką gauti licenciją, registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jos registravimo duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje;
 6. pastato, kuriame bus prekiaujama alkoholiniais gėrimais, įregistravimo faktą Nekilnojamojo turto registre;
 7. kitų LR alkoholio kontrolės įstatyme, Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklėse ir Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo, papildymo, patikslinimo, įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos apraše nurodytų sąlygų, reikalingų licencijos išdavimui, buvimą.

Licencija išduodama ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo. Jeigu pateikiami ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos. Licencijos originalas įmonei išduodamas paraiškoje nurodytu būdu (tiesiogiai Interesantų priimamajame ar registruotu laišku).

Nuo 2017-11-01 Licencijos išduodamos naudojantis Licencijų informacine sistema (LIS). Licencijos popierinis dokumentas nerengiamas.
Duomenis apie licencijas rasite: https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch

Prašymas dėl licencijos Išdavimo verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Paslaugos kaina: išdavimas – 490 Eur., patikslinimas – 112 Eur. Mokesčio gavėjas – VMI prie LRFM, gavėjo bankas – „Swedbank“, AB, sąskaita LT247300010112394300, įmokos kodas 52377.

Kilus klausimams kreiptis: Plėtros, investicijų ir turto valdymo
Vyresn. specialistė Vilma Bergelienė
Tel. +370 446 62853
El. p. [email protected]

Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas

Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyrius išduoda licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje. Licencijos išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams, jeigu jie atitinka Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė
Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas (toliau – įmonė), norintis gauti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriui raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai pateikia:
1. nustatytos formos pranešimą apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais (toliau – pranešimas);
2. Tabako kontrolės įstatymo (toliau – TKĮ) 11 straipsnio 10 dalyje nurodytą dokumentą ir jo vertimą į lietuvių kalbą (pateikiama, jeigu pranešimą pateikia kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsisteigusi Įmonė).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyrius:
1. Išduoda licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešimo apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais pateikimo. Kai juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešime yra nurodyta diena, nuo kurios ketinama pradėti verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, ir ši diena yra vėlesnė negu kita diena nuo pranešimo pateikimo dienos, laikoma, kad licencija yra išduota nuo pranešime nurodytos dienos.
2. ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo gavimo licencijas išduodančioje institucijoje, o jeigu pranešime nurodyta diena, nuo kurios juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas ketina pradėti verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, ir ši diena yra vėlesnė negu kita darbo diena nuo pranešimo gavimo dienos, – ne vėliau kaip pranešime nurodytą dieną registruoja licencijų registravimo žurnale, kad licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išduota;
3. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo licencijos įregistravimo licencijų registravimo žurnale juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešime nurodytu būdu išsiunčia jam patvirtinimą, kad jam per Licencijų informacinę sistemą yra išduota licencija;
4. ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pranešimo pateikimo dienos patikrina, ar įmonė atitinka TKĮ 11 straipsnio straipsnio 2 dalies 5–7 ir 10 punktuose nustatytus reikalavimus ir yra įvykdžiusi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatytus reikalavimus, ir ne vėliau kaip per 20 dienų privalo patikrinti, ar Įmonė atitinka šio straipsnio 2 dalies 1–4 punktuose nustatytus reikalavimus.

Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keliose prekybos tabako gaminiais vietose, esančiose tuo pačiu adresu, jai išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais visose tuo pačiu adresu esančiose prekybos vietose (licencijoje nurodoma kiekviena tuo pačiu adresu esanti prekybos tabako gaminiais vieta).
Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keliose prekybos tabako gaminiais vietose, esančiose skirtingais adresais, jai išduodamos atskiros kiekvienam adresui licencijos.
Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keliose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, jam išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais visose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse (tokioje licencijoje turi būti nurodyta kiekviena keleiviams vežti skirta transporto priemonė, jos pavadinimas (jeigu pavadinimas suteiktas) ir transporto priemonės registravimo valstybinis numeris).

– Pranešimas apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

APMOKĖJIMAS:
Gavėjas
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo bankas
„Swedbank”, AB
Sąskaitos numeris
LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas52477
Paslaugos kaina

Už licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimą imama 190 eurų valstybės rinkliava.

Mokesčio pavadinimas: Valstybės rinkliava už tabako licencijos išdavimą.


VMI renkami mokesčiai, rinkliavos ir įmokos mokami ir šiuose bankuose į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:
Banko pavadinimas / Sąskaitos Nr.
AB DNB bankas LT74 4010 0510 0132 4763
AB SEB bankas LT05 7044 0600 0788 7175
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas LT32 7180 0000 0014 1038
Danske Bank A/S Lietuvos filialas LT74 7400 0000 0872 3870
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius LT12 2140 0300 0268 0220
Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas LT42 7230 0000 0012 0025.

Kilus klausimams kreiptis: Plėtros, investicijų ir turto valdymo
Vyresn. specialistė Vilma Bergelienė
Tel. +370 446 62853
El. p. [email protected]

Licencijų verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimas

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
2. Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais ir su tabako gaminiais susijusiais gaminiais licencijavimo taisyklės
3. Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas.

Tauragės rajono savivaldybės administracijos Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyrius išduoda licencijas verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje. Licencijos išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams, jeigu jie atitinka Tabako kontrolės įstatymo (toliau – TKĮ) 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus.

Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse išduodamos juridiniams asmenims ar užsienio juridinio asmens filialams, kurių buveinė yra Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje.
Jeigu pranešimas gautas po darbo valandų, poilsio ar šventės dieną, jo gavimo diena laikoma po jos einanti darbo diena.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė
Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas (toliau – įmonė), norintis gauti licenciją verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai per Interesantų priimamąjį pateikia:
1. nustatytos formos pranešimą apie ketinimą verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais (toliau – pranešimas);
2. TKĮ 11 straipsnio 10 dalyje nurodytą dokumentą ir jo vertimą į lietuvių kalbą (pateikiama, jeigu pranešimą pateikia kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsisteigusi įmonė).
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyrius:
1. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo gavimo licencijas išduodančioje institucijoje, o jeigu pranešime nurodyta diena, nuo kurios įmonė ketina pradėti verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, ir ši diena yra vėlesnė negu kita darbo diena nuo pranešimo gavimo dienos, – ne vėliau kaip pranešime nurodytą dieną registruoja licencijų registravimo žurnale, kad licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išduota.
2. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo licencijos įregistravimo licencijų registravimo žurnale įmonės pranešime nurodytu būdu išsiunčia jai patvirtinimą, kad jai per Licencijų informacinę sistemą yra išduota licencija.
3. Ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pranešimo pateikimo dienos patikrina, ar įmonė atitinka TKĮ 11 straipsnio 2 dalies 5–7 ir 10 punktuose nustatytus reikalavimus ir yra įvykdžiusi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatytus reikalavimus, ir ne vėliau kaip per 20 dienų patikrina, ar įmonė atitinka šio straipsnio 2 dalies 1–4 punktuose nustatytus reikalavimus.

Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais keliose mažmeninės prekybos vietose, esančiose tuo pačiu adresu, jai išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais visose tuo pačiu adresu esančiose mažmeninės prekybos vietose (tokioje licencijoje nurodoma kiekviena tuo pačiu adresu esanti mažmeninės prekybos vieta).
Jei įmonė numato verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais keliose mažmeninės prekybos vietose, esančiose skirtingais adresais, jai išduodamos atskiros kiekvienam adresui licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais.

Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais keliose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, jai išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais visose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse (tokioje licencijoje turi būti nurodyta kiekviena keleiviams vežti skirta transporto priemonė, jos pavadinimas (jeigu pavadinimas suteiktas) ir transporto priemonės registravimo valstybinis numeris).
Duomenys apie išduotas licencijas pateikiami: https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch

Pranešimas apie ketinimą verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais 

Kilus klausimams kreiptis: Plėtros, investicijų ir turto valdymo
Vyresn. specialistė Vilma Bergelienė
Tel. +370 446 62853
El. p. [email protected]

Tauragės rajono savivaldybės sutikimų steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje IŠDAVIMAS

Tauragės rajono savivaldybės sutikimų steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje IŠDAVIMAS

Sprendimą dėl sutikimo steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje Tauragės rajone priima Tauragės rajono savivaldybės taryba.

Sprendimo projektą rengia Tauragės rajono savivaldybės administracijos Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyrius (toliau – Plėtros skyrius).

Lošimus turi teisę organizuoti bendrovės, gavusios licencijas organizuoti lošimus ir leidimus atidaryti automatų, bingo salonus, lošimo namus (kazino) arba gavusios licencijas organizuoti lošimus Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme nustatyta tvarka.

Bendrovės, pageidaujančios steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje, Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui pateikia:

 1. prašymą, kuriame nurodoma: bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, lošimų organizavimo vietos adresas, numatomų organizuoti ar organizuojamų lošimų rūšys, numatomi, esami lošimo įrenginiai, jų skaičius;
 2. gyvenamojo namo gyvenamosios paskirties patalpų savininkų daugumos sutikimą, jei lošimų organizavimo vietą ketinama atidaryti ar steigti gyvenamajame name, kurio pirmame aukšte esančios negyvenamosios patalpos pagal namo projektą ir eksploataciją yra pritaikytos kitai veiklai ir kuris iš gatvės turi pagrindinį įėjimą, nesutampantį su įėjimu į namo laiptinę.

Bendrovių prašymus nagrinėja Savivaldybės administracija.

Jeigu prašyme išduoti sutikimą steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje ar su prašymu pateiktuose dokumentuose nurodyti neteisingi duomenys ar pateikti ne visi privalomi pateikti dokumentai ir informacija, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti sutikimą steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje gavimo dienos bendrovei pranešama apie nustatytus trūkumus ir nurodomas ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų terminas jiems pašalinti.

 Savivaldybės tarybos sprendimo dėl sutikimo steigti lošimų organizavimo vietą ar pratęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje projektas nerengiamas, jei lošimų organizavimo vietą numatoma steigti arba lošimų organizavimo veiklą tęsti lošimų organizavimo vietose, nurodytose Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje. Tokiu atveju bendrovė informuojama Savivaldybės administracijos direktoriaus raštu.

Nagrinėjant bendrovių prašymus steigti lošimų organizavimo vietą yra atliekamas poveikio vertinimas pagal šiuos kriterijus:

 1. atstumas nuo lošimų organizavimo vietos iki švietimo įstaigos turi būti ne mažesnis nei 100 m. Atstumas matuojamas nuo švietimo įstaigos teritorijos pradžios (tvoros ar kiemo pradžios) iki lošimų organizavimo vietos išorinės sienos;
 2. atstumas nuo lošimų organizavimo vietos iki kultūros ar sveikatos priežiūros įstaigos turi būti ne mažesnis nei 100 m. Atstumas matuojamas nuo kultūros ar sveikatos priežiūros įstaigos išorinės sienos iki lošimų organizavimo vietos išorinės sienos;
 3. atstumas nuo lošimų organizavimo vietos iki religinės bendruomenės ar bendrijos turi būti ne mažesnis nei 100 m. Atstumas matuojamas nuo religinės bendruomenės ar bendrijos teritorijos pradžios ar pastato, kuriame įsikūrusi religinė bendruomenė ar bendrija, išorinės sienos iki lošimų organizavimo vietos išorinės sienos.

Nagrinėjant lošimus organizuojančių bendrovių prašymus tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietose yra atliekamas poveikio vertinamas pagal šiuos kriterijus:

 1. įvertinami viešosios tvarkos nustatyti pažeidimai (jei jų yra) lošimų organizavimo vietoje, kurių skaičius per 5 metus turi būti ne didesnis nei 10 atvejų (duomenys tikrinami konkrečios lošimų organizavimo vietos adresu).

Kriterijaus vertinimui naudojami Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos viešai prieinami duomenys (https://maps.ird.lt/map/), vertinant 5 metų laikotarpį iki prašymo užregistravimo Savivaldybės administracijoje dienos;

 1. nustatoma, ar leidimo organizuoti lošimus galiojimo laikotarpiu nepablogėjo vietos, kurioje veikė lošimų organizavimo veikla, kriminogeninė situacija, ar buvo nustatyta administracinių nusižengimų, kurių skaičius už 5 metus turi būti ne didesnis nei 10 atvejų (duomenys tikrinami konkrečios lošimų organizavimo vietos adresu).

Kriterijaus vertinimui naudojami Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos viešai prieinami duomenys (https://maps.ird.lt/map/), vertinant 5 metų laikotarpį iki prašymo užregistravimo Savivaldybės administracijoje dienos.

Kiti Savivaldybės administracijos padaliniai ir (ar) seniūnijos prireikus pagal kompetenciją privalo Savivaldybės administracijos padaliniui, nagrinėjančiam bendrovės prašymą ir atliekančiam bendrą poveikio vertinimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu suteikti prašomą informaciją, susijusią su konkrečios lošimų organizavimo vietos bendru poveikio vertinimu.

Plėtros skyrius Savivaldybės tarybai teikia svarstyti sprendimo projektą dėl sutikimo steigti lošimo namus ar tęsti lošimų organizavimo veiklą, kai įmonė atitinka Aprašo 10 ar atitinkamai 11 punktuose nurodytus reikalavimus. Apie Savivaldybės tarybos priimtą sprendimą bendrovė informuojama raštu per 5 darbo dienas.

Savivaldybės tarybos sprendimų projektai nerengiami ir Savivaldybės tarybos sutikimai neišduodami:

 1. jei bendrovė per Aprašo 8 punkte nustatytą terminą nepateikia trūkstamų dokumentų ir (ar) nepašalina prašyme nustatytų trūkumų;
 2. Aprašo 9 punkte nurodytu atveju;
 3. jei bendrovė neatitinka Aprašo 10 ar atitinkamai 11 punkte nurodytų reikalavimų.
 4. Jeigu Savivaldybės tarybos sprendimų projektai nerengiami ir Savivaldybės tarybos sutikimai neišduodami bendrovės informuojamos per 5 darbo dienas nuo nustatytų trūkumų dienos Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus raštu.

Prašymas išduoti (pratęsti) sutikimą steigti lošimų organizavimo vietą

Teisės aktai

Tauragės rajono savivaldybės sutikimų steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje išdavimo tvarkos aprašas

Kilus klausimams kreiptis: Plėtros, investicijų ir turto valdymo vyresn. specialistė Vilma Bergelienė
Tel.: +370 673 34729
El. p.: [email protected]

Sutikimų naudotis Tauragės rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimas

Paslaugos aprašymas

Naudotis Tauragės rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis galima tik gavus Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sutikimą (toliau – sutikimas). Sutikimo išdavimą administruoja Tauragės rajono savivaldybės administracijos Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyrius (toliau – Plėtros skyrius).
Sutikimo naudotis Tauragės rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ ir Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 3-66 „Dėl Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų aprašo patvirtinimo“.

Informacija apie elektroniniu būdu teikiamą paslaugą:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prašymus gali pateikti elektroniniu paštu [email protected] arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų  per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjui leidimas išsiunčiamas  jo nurodytu būdu.

Prašymai priimami Tauragės rajono savivaldybės Gyventojų priėmime.

Apmokėjimo už paslaugas informacija

Gavėjas:        Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Gavėjo bankas:                   Swedbank bankas

Sąskaitos numeris:              LT24 7300 0101 1239 4300

Įmokos kodas:                    7840

Aprašymas:  

Mokesčio už važiavimą keliais Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose užsienio valstybėse įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo ir (ar) ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė viršija maksimalius leidžiamus dydžius dydis apskaičiuojamas aukščiau nurodyta tvarka.

Kilus klausimams kreiptis: Plėtros, investicijų ir turto valdymo
Vyresn. specialistė Vilma Bergelienė
Tel. +370 446 62853
El. p.  [email protected]

Tauragės rajono savivaldybės sutikimų steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje IŠDAVIMAS

Tauragės rajono savivaldybės sutikimų steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje IŠDAVIMAS

Sprendimą dėl sutikimo steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje Tauragės rajone priima Tauragės rajono savivaldybės taryba.

Sprendimo projektą rengia Tauragės rajono savivaldybės administracijos Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyrius (toliau – Plėtros skyrius).

Lošimus turi teisę organizuoti bendrovės, gavusios licencijas organizuoti lošimus ir leidimus atidaryti automatų, bingo salonus, lošimo namus (kazino) arba gavusios licencijas organizuoti lošimus Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme nustatyta tvarka.

Bendrovės, pageidaujančios steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje, Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui pateikia:

 1. prašymą, kuriame nurodoma: bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, lošimų organizavimo vietos adresas, numatomų organizuoti ar organizuojamų lošimų rūšys, numatomi, esami lošimo įrenginiai, jų skaičius;
 2. gyvenamojo namo gyvenamosios paskirties patalpų savininkų daugumos sutikimą, jei lošimų organizavimo vietą ketinama atidaryti ar steigti gyvenamajame name, kurio pirmame aukšte esančios negyvenamosios patalpos pagal namo projektą ir eksploataciją yra pritaikytos kitai veiklai ir kuris iš gatvės turi pagrindinį įėjimą, nesutampantį su įėjimu į namo laiptinę.

Bendrovių prašymus nagrinėja Savivaldybės administracija.

Jeigu prašyme išduoti sutikimą steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje ar su prašymu pateiktuose dokumentuose nurodyti neteisingi duomenys ar pateikti ne visi privalomi pateikti dokumentai ir informacija, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti sutikimą steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje gavimo dienos bendrovei pranešama apie nustatytus trūkumus ir nurodomas ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų terminas jiems pašalinti.

 Savivaldybės tarybos sprendimo dėl sutikimo steigti lošimų organizavimo vietą ar pratęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje projektas nerengiamas, jei lošimų organizavimo vietą numatoma steigti arba lošimų organizavimo veiklą tęsti lošimų organizavimo vietose, nurodytose Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje. Tokiu atveju bendrovė informuojama Savivaldybės administracijos direktoriaus raštu.

Nagrinėjant bendrovių prašymus steigti lošimų organizavimo vietą yra atliekamas poveikio vertinimas pagal šiuos kriterijus:

 1. atstumas nuo lošimų organizavimo vietos iki švietimo įstaigos turi būti ne mažesnis nei 100 m. Atstumas matuojamas nuo švietimo įstaigos teritorijos pradžios (tvoros ar kiemo pradžios) iki lošimų organizavimo vietos išorinės sienos;
 2. atstumas nuo lošimų organizavimo vietos iki kultūros ar sveikatos priežiūros įstaigos turi būti ne mažesnis nei 100 m. Atstumas matuojamas nuo kultūros ar sveikatos priežiūros įstaigos išorinės sienos iki lošimų organizavimo vietos išorinės sienos;
 3. atstumas nuo lošimų organizavimo vietos iki religinės bendruomenės ar bendrijos turi būti ne mažesnis nei 100 m. Atstumas matuojamas nuo religinės bendruomenės ar bendrijos teritorijos pradžios ar pastato, kuriame įsikūrusi religinė bendruomenė ar bendrija, išorinės sienos iki lošimų organizavimo vietos išorinės sienos.

Nagrinėjant lošimus organizuojančių bendrovių prašymus tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietose yra atliekamas poveikio vertinamas pagal šiuos kriterijus:

 1. įvertinami viešosios tvarkos nustatyti pažeidimai (jei jų yra) lošimų organizavimo vietoje, kurių skaičius per 5 metus turi būti ne didesnis nei 10 atvejų (duomenys tikrinami konkrečios lošimų organizavimo vietos adresu).

Kriterijaus vertinimui naudojami Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos viešai prieinami duomenys (https://maps.ird.lt/map/), vertinant 5 metų laikotarpį iki prašymo užregistravimo Savivaldybės administracijoje dienos;

 1. nustatoma, ar leidimo organizuoti lošimus galiojimo laikotarpiu nepablogėjo vietos, kurioje veikė lošimų organizavimo veikla, kriminogeninė situacija, ar buvo nustatyta administracinių nusižengimų, kurių skaičius už 5 metus turi būti ne didesnis nei 10 atvejų (duomenys tikrinami konkrečios lošimų organizavimo vietos adresu).

Kriterijaus vertinimui naudojami Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos viešai prieinami duomenys (https://maps.ird.lt/map/), vertinant 5 metų laikotarpį iki prašymo užregistravimo Savivaldybės administracijoje dienos.

Kiti Savivaldybės administracijos padaliniai ir (ar) seniūnijos prireikus pagal kompetenciją privalo Savivaldybės administracijos padaliniui, nagrinėjančiam bendrovės prašymą ir atliekančiam bendrą poveikio vertinimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu suteikti prašomą informaciją, susijusią su konkrečios lošimų organizavimo vietos bendru poveikio vertinimu.

Plėtros skyrius Savivaldybės tarybai teikia svarstyti sprendimo projektą dėl sutikimo steigti lošimo namus ar tęsti lošimų organizavimo veiklą, kai įmonė atitinka Aprašo 10 ar atitinkamai 11 punktuose nurodytus reikalavimus. Apie Savivaldybės tarybos priimtą sprendimą bendrovė informuojama raštu per 5 darbo dienas.

Savivaldybės tarybos sprendimų projektai nerengiami ir Savivaldybės tarybos sutikimai neišduodami:

 1. jei bendrovė per Aprašo 8 punkte nustatytą terminą nepateikia trūkstamų dokumentų ir (ar) nepašalina prašyme nustatytų trūkumų;
 2. Aprašo 9 punkte nurodytu atveju;
 3. jei bendrovė neatitinka Aprašo 10 ar atitinkamai 11 punkte nurodytų reikalavimų.
 4. Jeigu Savivaldybės tarybos sprendimų projektai nerengiami ir Savivaldybės tarybos sutikimai neišduodami bendrovės informuojamos per 5 darbo dienas nuo nustatytų trūkumų dienos Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus raštu.

Prašymas išduoti (pratęsti) sutikimą steigti lošimų organizavimo vietą

Teisės aktai

Tauragės rajono savivaldybės sutikimų steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje išdavimo tvarkos aprašas

Kilus klausimams kreiptis: Plėtros, investicijų ir turto valdymo vyresn. specialistė Vilma Bergelienė
Tel.: +370 673 34729
El. p.: [email protected]

Renginių organizavimo viešosiose vietose taisyklės

Renginio organizatoriai, norintys organizuoti renginį viešojoje vietoje, prieš 20 darbo dienų iki planuojamo renginio dienos, Tauragės savivaldybės administracijai (toliau Savivaldybės administracija) pateikia  tinkamai užpildytą prašymą (1 priedas) (toliau – Prašymas). Prašymas turi būti pasirašytas renginio organizatoriaus (juridinio asmens vadovo ar jo  įgalioto asmens arba fizinio asmens, kai renginį organizuoja fiziniai asmenys).

Prašymą renginio organizatorius privalo suderinti su Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Tauragės rajono policijos komisariatu (toliau – Policijos komisariatas).

Renginių metu, kai apribojamas transporto eismas atskirose gatvėse ar jų atkarpose, Renginio organizatorius privalo parengti gatvių uždarymo ir saugumo užtikrinimo planą, jį suderinti su Policijos komisariatu, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento struktūriniu padaliniu, su Seniūnija, kurios teritorijoje vyksta renginys, bei paviešinti Savivaldybės teritorijoje esančiose informavimo priemonėse. Renginio organizatorius privalo suderinti su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento teritoriniu struktūriniu padaliniu, jei renginio metu bus naudojama atvira ugnis, degūs skysčiai, įvairių priemonių, stendų, eksponatų, įrenginių, elektros instaliacijos išdėstymo schemas, atrakcionų, pramoginiams ir kitiems masiniams renginiams bei religinėms apeigoms skirtų palapinių, namelių ir kitų statinių parinkimo vietą, lauko prekybos, turgaus ar mugės teritorijose numatomų prekybos vietų išdėstymo schemą (prekybos vietų, palapinių, kepsninių, šašlykinių, laužų ir panašiai).

Jei renginio metu bus organizuojamos parodomosios ir kitokios sporto varžybos, jei jis bus susijęs su neįprastu dalyvių ir / ar žiūrovų fiziniu ar emociniu krūviu, jei renginys vyks ekstremaliomis sąlygomis, organizatoriai turi gauti ir kartu su Prašymu pateikti specialius leidimus  (pvz. skraidinimo, plukdymo ir pan.) bei užtikrinti, kad dalyviams ir žiūrovams būtų suteikta kvalifikuota medicinos pagalba.

Kilus klausimams kreiptis: Kultūros skyriaus vyr. specialistė Danutė Naujokienė
Tel. +370 612 76 199
El. p. [email protected]

Vienkartinių licencijų Išdavimas

Vienkartinės licencijos gali būti išduodamos teisę verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais turinčioms įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams.

Išduodamos šios vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais:

1. vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose;

2. vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose;

3. vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose;

4. vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse;

5. vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse.

Įmonė, norinti įsigyti vienkartinę licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, savivaldybės Administracijos direktoriui pateikia:

1. Motyvuotą paraišką. Joje nurodomi šie duomenys: įmonės rekvizitai, telefono numeris, ūkinės veiklos, kuria prašoma licencijos, rūšis, renginio pavadinimas, vieta, laikas, pardavimo būdas, turimos licencijos verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais numeris ir išdavimo data;

2. turimos licencijos verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jeigu antspaudą ji privalo turėti) ir vadovo parašu;

3. seniūno leidimo prekiauti viešoje vietoje kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jeigu antspaudą ji privalo turėti) ir vadovo parašu;

4. Įmonės registravimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu;

5. Renginio organizatoriaus sutikimas ir suderinimas;

6. Mokėjimo pavedimą arba kvitą su banko žymomis, patvirtinančiomis, kad sumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava (pateikiama priėmus sprendimą išduoti licenciją).

Paslaugos suteikimo trukmė – 30 d.

Paslaugos kaina: 25 Eur, mokesčio gavėjas – VMI prie LRFM, gavėjo bankas – „Swedbank“, AB, sąskaita LT247300010112394300, įmokos kodas 52377.

Kilus klausimams kreiptis: Plėtros, investicijų ir turto valdymo vyresn. specialistė Vilma Bergelienė
Tel. +370 673 34729
El. p. [email protected]

Išorinės reklamos įrengimo Tauragės rajono savivaldybėje leidimų išdavimas

Išorinė reklama turi būti įrengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo (toliau – Reklamos įstatymas) 12 straipsnio 1–5 dalyse nustatytais išorinės reklamos įrengimo reikalavimais.

Kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose išorinė reklama įrengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-138 „Dėl Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklių patvirtinimo“, Išorinės reklamos įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo“.

Išorinė reklama ant keleivinio kelių transporto priemonių įrengiama vadovaujantis Taisyklėmis ir Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55 „Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Tais atvejais, kai reklaminis įrenginys yra statinys ar jam įrengti yra privalomas statybą leidžiantis dokumentas, jis turi būti projektuojamas ir statomas ar įrengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų projektavimą, statybą, architektūrą, žemės naudojimą ir tvarkymą, teritorijų planavimą reguliuojančių teisės aktų nuostatomis.

Ant statinių įrengiama išorinė reklama savo forma ir masteliu turi derėti prie jų architektūros, neturi uždengti architektūrinių elementų ir detalių, keisti statinių kompozicijos, jų vizualinių charakteristikų ir architektūrinių sprendinių.

Reklaminės veiklos subjektas, norintis įrengti išorinę reklamą, turi gauti leidimą, išskyrus Reklamos įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nurodytus atvejus.

Draudžiama įrengti išorinę reklamą Reklamos įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje ir kituose išorinės reklamos draudimą nustatančiuose teisės aktuose nustatytais atvejais.

Daugiau informacijos:
Architektūros ir geodezijos skyriaus vyriausioji specialistė Sigita Kiupelienė
Mob. tel. +370 675 65754
El. p. [email protected]
Kabineto Nr. 219

Išduotos licencijos ir leidimai

Papildoma informacija

Scroll to Top