Daugiabučių namų valdymas ir kontrolė

Tauragės rajono savivaldybės daugiabučių namų valdymo ir kontrolės informacija

Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja

Genovaitė Pukelytė

+370 614 77569

Respublikos g. 2, Tauragė 72255, Kabineto Nr. 207

Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarka, sąrašas:

Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 2 dalimi bei Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 patvirtintu Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranką, t. y. asmenis, pretenduojančius teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, atrenka savivaldybės vykdomoji institucija. Šis aprašas taikomas savivaldybių vykdomosioms institucijoms, daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams ir asmenims, pretenduojantiems teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas. Tauragės rajone bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranką vykdo Tauragės rajono savivaldybės administracija.

Prašymus teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas savivaldybės teritorijoje gali teikti Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės narės piliečiai ar kiti fiziniai asmenys, ES valstybėje narėje įsteigti juridiniai asmenys arba kitos organizacijos ar jų padaliniai, kurie naudojasi ES teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, atitinkantys Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 7 dalies nuostatas, ir kurių teikiamų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo dydis neviršija tarifo, apskaičiuoto pagal savivaldybės tarybos nustatytą maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarką, dydžio (toliau – asmuo).

Pretendentai, atitinkantys keliamus reikalavimus Tauragės rajono savivaldybės administracijai (Respublikos g. 2, Tauragėje, 202 kab.,  [email protected]) pateikia dokumentus :

  1. Prašymą įtraukti į sąrašą.
  2. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus deklaraciją (pridedama);
  3. Registravimo pažymėjimo kopiją.

Pretendentai, atitinkantys keliamus reikalavimus, registruojami ir skelbiami Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje taurage.lt . 

Savivaldybės vykdomoji institucija bendrojo naudojimo objektų administratorių skiria penkeriems metams. Likus šešiems mėnesiams iki šio termino pabaigos, pradedama administratoriaus parinkimo procedūra, jeigu bent 1/5 daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų raštu pareiškia pageidavimą spręsti bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo arba savivaldybės vykdomoji institucija gauna šio namo gyventojų pagrįstų nusiskundimų dėl administratoriaus veiklos. Nesant tokio pageidavimo ir nusiskundimų, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimas šiam daugiabučiam namui pratęsiamas kitų penkerių metų laikotarpiui. Visais atvejais butų ir kitų patalpų savininkai balsų dauguma turi teisę priimti sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių ir nesuėjus penkerių metų terminui.

 Jeigu administratoriaus skyrimo dieną prašymą pateikė tik vienas asmuo, pretenduojantis teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, tai vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 3 straipsnio 22 punktu, savivaldybės vykdomoji institucija šį asmenį skiria administratoriumi nesušaukusi butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo ar nesuorganizavusi jų balsavimo raštu. Apie administratoriaus paskyrimą savivaldybės vykdomoji institucija paskelbia daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams savo interneto svetainėje ir daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpose (skelbimų lentoje).

Gavus naujus prašymus iš asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas ir atitinkančių nustatytus reikalavimus,  Asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas sąrašas bus nuolat papildomas.  

Dėl papildomos informacijos kreiptis į Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistę Romualdą Varvolę tel. +370 671 42 370, el. p. [email protected]

Asmens, pretenduojančio teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas vardas, pavardė arba pavadinimas
Asmens, pretenduojančio teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, patirtis bendrojo naudojimo objektų administravimo ir (ar) pastatų naudojimo ir priežiūros srityje
Asmens, nurodytas savivaldybės teritorijoje teikiamų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifas, Eur/m2 be PVM
Kita papildoma
informacija
Daugiabu-čiuose
namuose, kurių
plotas
iki 1 000 m2
Daugiabu-čiuose
namuose, kurių plotas nuo 1000
iki 3 000 m2
Daugiabu-čiuose
namuose, kurių plotas didesnis
kaip 3 000 m2

UAB Tauragės šilumos tinklai
Deklaracija

nuo 1998-09-24nuo 0,01 iki 0,068nuo 0,01 iki 0,068nuo 0,01 iki 0,068Paberžių g. 16, 72324 Tauragė, tel. +370 446 62863, el. p. [email protected], interneto svetainė www.tauragesst.lt
UAB Mano Būstas Vakarai
Deklaracija
nuo 1990-11-13nuo 0,03 iki 0,0847nuo 0,02 iki 0,077nuo 0,01 iki 0,0693
Lietuvininkų g. 60-1, 99176 Šilutė, tel. +370 700 55966, el. p. [email protected] , interneto svetainė www.ebustas.lt
Daugiabučių namų valdytojų priežiūra ir kontrolė

Triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios raštu pateikti Tauragės rajono savivaldybės administracijai pranešimą, kuriame turi būti nurodoma:

5.1. informacija apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą;
5.2. planuojamas triukšmo lygis ir jo trukmė per parą;
5.3. triukšmo mažinimo priemonės.

Nepateikus nurodyto pranešimo, darbai negali būti pradėti, o jau pradėti turi būti nedelsiant nutraukti. Leidžiamas statybos darbų laikas gyvenamosiose patalpose, gyvenamosiose ir negyvenamosiose teritorijose darbo, poilsio ir švenčių dienomis – nuo 8.00 iki 21.00 val.

Nustačius reikalavimų pažeidimus, pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą (424 straipsnis) pradedama administracinio teisės pažeidimo bylos teisena dėl Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, pažeidimo:

Savivaldybių tarybų patvirtintų Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių nesilaikymas – užtraukia baudą piliečiams arba pareigūnams nuo aštuoniasdešimt šešių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Pranešimas pagal patvirtintą formą priimamas el.paštu [email protected] arba Tauragės rajono savivaldybėje (Respublikos g. 2, 116 kab.). Dėl išsamesnės informacijos kreiptis tel. +370 700 11 220.

Draudimas rūkyti daugiabučiuose namuose

Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio pakeitimas, kuris nustatė papildomus draudimus ir ribojimus rūkymui daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose.

Pagal įstatymo reikalavimus pastato (buto) savininkas ar kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi pastatu (butu) ir jame rūko, privalo užtikrinti, kad tabako dūmai nepatektų į kito savininko pastato (buto) patalpas bei į to paties buto patalpas.

Įstatyme nustatyta, kad rūkyti draudžiama:

  • bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiose gyvenamosiose patalpose (taikoma bendrai voniai, tualetui, koridoriui ir kitoms bendroms patalpoms bute, kurio kambariai priklauso atskiriems savininkams);
  • kitose bendrosios dalinės nuosavybės teisės patalpose ir kitose pastato dalyse (taikoma bendroms namo laiptinėms, koridoriams, rūsiams, palėpėms, virtuvėms, tualetams ir pan.);
  • daugiabučių namų balkonuose, terasose, lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, kai bent vienas namo gyventojas prieštarauja rūkymui.

Pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintą aprašą, daugiabučio namo gyventojas gali pareikšti prieštaravimą dėl rūkymo daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams. Pasirašytą prieštaravimą, kuriame turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gimimo data ir deklaruota gyvenamoji vieta, asmuo pateikia Savivaldybės administracijai. Gavus asmens prieštaravimą, Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu uždraudžia rūkyti daugiabučiame name. Jei prieštaravimą pareikš asmuo, kuris gyvens, bet nebus deklaravęs gyvenamosios vietos konkrečiame daugiabučiame name, draudimas rūkyti bus panaikintas po 6 mėnesių, jei prieštaravimą pareiškęs asmuo per 6 mėnesius nuo prieštaravimo pareiškimo dienos nedeklaruos gyvenamosios vietos tame name.

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, kuriais uždrausta rūkyti daugiabučiuose namuose, skelbiami viešai teisės aktų registre www.e-tar.lt ir Savivaldybės interneto svetainėje https://teisineinformacija.lt/taurage/.

Draudimo rūkyti nesilaikantys asmenys atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 492 straipsnį ir jiems gali būti skirtas įspėjimas arba bauda nuo 20 iki 90 eurų.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 590 straipsnio 5 dalimi, asmenys gali pranešti policijai apie draudimo rūkyti pažeidimus tik tame daugiabutyje, kuriame jie yra deklaravę gyvenamąją vietą. Kartu su skundu turi būti pateikti duomenys, patvirtinantys rūkymo daugiabučio namo balkone, terasoje, lodžijoje faktą ir aplinkybes.

Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad policijos pareigūno reikalavimu buto ar patalpos savininkas arba kitų daiktinių teisių turėtojas turi šiam pareigūnui nurodyti asmens, kuris rūkė buto ar patalpos balkone, terasoje, lodžijoje, duomenis (vardą, pavardę ir gyvenamosios vietos adresą). Nenurodęs asmens, kuris rūkė buto ar patalpos balkone, terasoje, lodžijoje, duomenų, asmuo atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 492 straipsnį ir jam gali būti skirta bauda nuo 30 iki 120 eurų.“

Scroll to Top