Projektai ir investicijos

Tauragės rajono savivaldybės projektų ir investicijų informacija

Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja

Genovaitė Pukelytė

+370 614 77 569

Respublikos g. 2, Tauragė 72255, Kabineto Nr. 207

Projektų ir investicijų naujienos

Vykdomi projektai

Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kartu su partneriais, nuo 2024 m. balandžio mėn. pradėjo vykdyti projektą „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“.

Projekto tikslas – teikti naujų formų bendruomenines paslaugas suaugusiems asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia, jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) ir sudaryti sąlygas tikslinės grupės asmenims gauti individualias, jų poreikius atitinkančias paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje.

Viena iš projekte suplanuotų veiklų yra intelekto ir (ar) psichikos negalią turinčių asmenų atvejo vadyba.

Atvejo vadybos modelio taikymo tikslai:

 1. skatinti psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčių asmenų savarankišką gyvenimą ir dalyvavimą bendruomenėje;
 2. skatinti alternatyvių institucinei globai paslaugų plėtrą bendruomenėje siekiant prevencijos patekimui į stacionarias socialines globos įstaigas;
 3. mažinti artimųjų, globojančių ir (ar) prižiūrinčių asmenis, turinčius psichikos ir (ar) intelekto negalią, patiriamą psichologinę, emocinę, fizinę naštą rūpinantis negalią turinčiuoju;
 4. užtikrinti valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, teikiančių socialines, sveikatos priežiūros, teisines, švietimo ir kitas paslaugas, reikalingas asmenų individualių poreikių tenkinimui, veiklos koordinavimą ir skatinti jų bendradarbiavimą.

Kas galės pasinaudoti atvejo vadybos paslauga?

Atvejo vadybos paslauga galės pasinaudoti darbingo amžiaus asmenys, kuriems nustatyta psichinė ir (ar) intelekto negalia ir kurie turi nuo 0 iki 55 proc. dalyvumo lygį (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo lygis) ir kurių problemų negali išspręsti viena institucija ar viena sistema ir kuriems reikalinga kompleksinė ilgalaikė tęstinė pagalba.

Asmenys dėl atvejo vadybininko paslaugų turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių.

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas socialinėse dirbtuvėse.

Socialinių dirbtuvių paskirtis – didinti žmonių su intelekto ar psichosocialine negalia įsidarbinimo atviroje darbo rinkoje galimybes, ugdyti, lavinti ir palaikyti bendruosius ir specialiuosius darbinius įgūdžius, atliekant prasmingas darbinio užimtumo veiklas, nukreiptas į konkrečios prekės, produkto gamybą ar paslaugos atlikimą.

Partnerių, teikiančių socialinių dirbtuvių paslaugą, sąrašą galite rasti internete adresu https://pertvarka.lt/paslaugos/socialines-dirbtuves/

Projekto numeris – Nr. 07-018-P-0001

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2024–2029 m.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis.

Projekto įgyvendinimui skirta 40 133 151,29 Eur.

Projektas įgyvendinamas visoje Lietuvos teritorijoje ir Tauragės rajono savivaldybėje.

Daugiau informacijos apie projektą ir jo vykdomas veiklas rasite: https://anta.lrv.lt/lt/igyvendinami-projektai/projektas-perejimas-nuo-institucines-globos-prie-bendruomeniniu-paslaugu-sostines-regione-vidurio-ir-vakaru-lietuvos-regione/

Projekto Nr. 10-012-P-0001

Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.

 

Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.

Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).

Projekto veiklos:

1)  mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2)  infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3)  mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4)  konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5)  projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas: Įtraukiojo ugdymo erdvės kūrimas Tauragės Jovarų pagrindinės mokykloje pagal universalaus dizaino principus (stadiono atnaujinimas), Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos Multifunkcinės salės pagal universalaus dizaino principus įrengimas (sporto salės kapitalinis remontas), Jungtinės tyrėjų grupės tyrimas „Matematikos ir gamtos mokslų pasiekimų situacijos prielaidos ir galimybės“ Tauragės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose, Matematikos akademijos įkūrimas bei Mikroklimato tyrimai projektą įgyvendinančiose mokyklose.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai

 • Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 • Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 • Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
 • Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
 • Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.
 • Padidėjusi švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis.
 • Pagerėjusi mokinių emocinė ir fizinė sveikata.
 • Padidėjusi STEAM srities dalykų neformaliojo švietimo veikloje dalyvaujančių mokinių dalis.
 • Padidėjęs „Dalyvaujančių kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (seminaruose) skirtuose įtraukiajam ugdymui mokytojų bei specialiųjų pedagogų skaičius.
 • Sukurtas rajono edukacinės patirties bankas, skatinant gerosios patirties sklaidą.

Projekto puslapis.

Projektas „Ugdymo priemonės mokykloms“ Nr. 10-063-P-0001 yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšomis.

Projektu siekiama gerinti švietimo paslaugų kokybę, aprūpinant efektyviai veikiančias bendrojo ugdymo mokyklas laboratorine įranga, priemonėmis ir kompiuterine įranga.

Projekto įgyvendinimas – nuo 2024 m. gegužės 9 d. iki 2028 m. rugsėjo 30 d.

Projekto biudžetas – 52 090 812,98 Eur.

Projektas įgyvendinamas su 74 partneriais (savivaldybių administracijomis ir bendrojo ugdymo mokyklomis).

Projekte numatytos veiklos:

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas įgyvendinančių švietimo įstaigų aprūpinimo standarto (rekomendacijų) parengimas;
Bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimas kompiuterine įranga;
Bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimas šiuolaikiškomis gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis.

Siekiami stebėsenos rodikliai:

Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas – 287 038 asm.;
Bendrojo ugdymo mokyklos, kuriose įrengtos gamtos mokslų laboratorijos – 470 vnt.

Projekto tikslinė grupė: mokiniai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai ir kiti mokyklų darbuotojai, atsakingi už laboratorinę ir kompiuterinę įrangą.

Informaciją teikia:
Projekto vadovė Radvilė Masiulionienė, tel. +370 611 43 246, el. paštas [email protected]

Projektas Nr. 10-063-P-0001 vykdomas pagal 2021-2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-01-03 “Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį”. 

Projektu sprendžiama problema – nepatogi, neinformatyvi ir visoms visuomenės grupėms nepritaikyta viešojo transporto paslauga.

Projekto tikslas – diegiant naujus technologinius sprendinius didinti viešojo transporto paslaugų prieinamumą, patrauklumą ir saugumą Tauragės regione.

Projekto metu planuojamos įdiegti šios skaitmeninimo priemonės:

1) „Realaus laiko“ programa, kuri sudarys sąlygas keleiviams matyti jiems aktualaus viešojo transporto atvykimo laiką realiu laiku;

2) Transporto priemonėse įdiegti švieslenčių ir garsinių pranešimų sistemą, kuri užtikrins keleivių informuotumą ir patogumą keliaujant, taip pat atlieps socialiai pažeidžiamų visuomenės asmenų grupių poreikius.

3) Įdiegti SMS informavimo sistemą, kuri informuos apie esminius maršrutų pokyčius. Ypatingai svarbu nutolusiose vietovėse informuoti keleivius apie transporto judėjimo sutrikimus, jei dėl oro sąlygų ar techninių gedimų transportas negalėtų pasiekti jų vietovės.

4) Įdiegti viešojo transporto vaizdo stebėjimo sistemą, kuri užtikrins vairuotojų ir keleivių saugumą, padės greičiau spręsti kylančias konfliktines situacijas, įvertinti teikiamų paslaugų kokybę.

​Įgyvendinus projektą, viešojo transporto paslaugos bus pritaikytos įvairioms socialiai pažeidžiamoms grupėms: žmonėms su negalia, vienišiems senyvo amžiaus asmenims, pajamų ir kitus nepriteklius patiriantiems gyventojams, socialinę riziką patiriančioms šeimoms, auginančioms vaikus. Įdiegti skaitmeniniai sprendimai (vizualinės ir audio sistemos, informavimas SMS) padės žmonėms su negalia, senyvo amžiaus asmenims lengviau naudotis teikiamomis viešojo transporto paslaugomis (aiškiau pateikiama ir suprantama informacija apie sustojimus, maršrutus ir pan.).

Projekto vykdytojas – Tauragės rajono savivaldybės administracija

Projekto partneris – viešoji įstaiga „Žaliasis regionas“

Bendras projekto finansavimas – 612 300,86 Eur, iš kurių 511 570,96 Eur – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos, 100 729,90 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto trukmė – 2023-11-16 – 2024-12-31

Daugiau informacijos: esinvesticijos.lt

Projektu tiesiogiai prisidedama prie mokinių finansinės elgsenos kaitos, susijusios su praktiniais finansinio raštingumo įgūdžiais. Mokiniai praktiškai susipažins su finansinėmis paslaugomis, plėsis skaitmeninių paslaugų vartojimas bendrojo ugdymo įstaigose, kas yra ypač aktualu kuriant šiuolaikišką bei modernią mokyklą. Mokiniai ugdys įgūdžius saugoti savo turimas atsiskaitymo priemones, neatskleisti slaptažodžių, stebėti savo išlaidas, suprasti, kas yra finansinis sukčiavimas, ir mokysis jį atpažinti. Tokiu būdu ilgainiui bus kuriama skaitmeninėms ir ypač finansinėms technologijoms imli rinka, kuri prisidės prie geresnio Lietuvos kaip investicijų krypties vertinimo, o tai, savo ruožtu, padės pritraukti daugiau privačių lėšų strateginėms sritims finansuoti.

Projekto metu remiamos veiklos ir projekto apimtis:

 1. Atsiskaitymo negrynaisiais pinigais infrastruktūros diegimas ir (arba) atnaujinimas bendrojo ugdymo įstaigose visoje Lietuvoje: projekto lėšomis mažiausiai 242 bendrojo ugdymo įstaigos savo valgyklose įsidiegs / atsinaujins kompiuterinę kasos įrangą, savitarnos terminalus.
 2. Mokinių aprūpinimas elektroniniais mokinio pažymėjimais su mokėjimo funkcija ir kitais papildomais funkcionalumais: per projekto finansavimo laikotarpį elektroniniai mokinio pažymėjimai su mokėjimo funkcija bus išduoti ir / arba pakeisti 90 000 mokinių. Pagal poreikį elektroniniuose mokinio pažymėjimuose bus sudiegti papildomi programiniai funkcionalumai – neformaliojo vaikų švietimo apskaita, nemokamas maitinimas, transportas, praėjimo kontrolė, bibliotekos skaitytojo kortelė ir pan.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.

Projekto partneriai: savivaldybės, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, valstybinės ir savivaldybės, kaip jos apibrėžtos Švietimo įstatyme, bendrojo ugdymo mokyklos su skyriais.

Projekto tikslinė grupė: bendrojo ugdymo mokyklos, bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, savivaldybės, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Projekto trukmė – 2023 m. balandžio 27 d. – 2024 m. rugsėjo 30 d.

Projektui skiriama bendra finansavimo suma – 2 607 492,12 Eur.

„Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis“

Projekte kartu su kitomis Lietuvos ugdymo įstaigomis dalyvauja šios Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos:

 • Tauragės „Šaltinio“ progimnazija
 • Tauragės „Versmės“ gimnazija
 • Tauragės r. Tarailių progimnazija
 • Tauragės r. Žygaičių gimnazija
 • Tauragės Žalgirių gimnazija

Projektas „3-144 Viešųjų iniciatyvų centrų tinklo Lietuvos pasienio zonoje įkūrimas“  

Projektas įgyvendinamas pagal Europos kaimynystės priemonę ir yra finansuojamas Europos Sąjungos, jame dalyvauja Tauragės savivaldybė ir Tauragės miesto vietos veiklos grupė.

Bendras projekto tikslas – stiprinti Tauragės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų gebėjimus teikiant bendruomenines paslaugas.

Tauragės rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama projekto veiklas numato stiprinti jau veikiančių  Tauragės bendruomenių namų infrastruktūrą.  Projekto metu numatoma įsigyti bendruomenių namams skirtų baldų,  garso, demonstracinės ir kitos įrangos, įrengti dar vieną kambarį, skirtą įvairioms vaikų edukacinėms veikloms ir pramogoms, pagerinti atskirų patalpų kondicionavimo sistemą.  Visos prekės ir įranga įsigyjama siekiant pagerinti Tauragės bendruomenių namų infrastruktūrą, sudaryti sąlygas nevyriausybinėms organizacijoms ir bendruomenėms, miesto vietos veiklos grupei įvairinti  ir modernizuoti bendruomenių namuose organizuojamas veiklas, plėsti bendruomenines paslaugas, gerinti jų kokybę.

Projekto įgyvendinimo terminas: 2021-09-01  – 2023-06-31, 16 mėn.

Lietuvos partneriams skirto Programos finansavimo suma – 163 716,10 Eur. Tauragės rajono savivaldybės administracijai skiriama paramos suma -118 181,5 Eur.

Projekto koordinatorė:

Genovaitė Pukelytė-  Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja.                                                     

2021-09-28- pasirašyta sutartis su projekto nepriklausomu auditoriumi UAB „Balanso auditas“

2021-11-26- projekto nuotolinė įvadinė konferencija.

2021-12 mėn. pradėtos projektui skirtos įrangos ir prekių pirkimų procedūros.

Tauragės rajono savivaldybės administracija kartu su Europos socialinio fondo agentūra nuo 2022–2023 mokslo metų pradžios vykdo projektą „Karjeros specialistų tinklo vystymas“. Šio projekto tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose. 

Projekto metu numatoma vystyti karjeros specialistų tinklą ir užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu  Tauragės rajono bendrojo ugdymo mokyklose įdarbinti 7 karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams. Profesinis orientavimas bus vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.

Projekto trukmė – 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 9 998 172,97 Eur 

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis. 

Kiti projektai:

Įgyvendinti projektai

Eil. Nr.Projekto pavadinimasPradžiaPabaigaProjekto vertė EUR
1Apleistos teritorijos buvusiame kariniame miestelyje viešųjų pastatų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams201520181 549 336,00
2Tauragės r. Adakavo k.v. Trišiūkštės upelio baseino griovių rekonstrukcija20152018315 456,00
3Tauragės krašto muziejaus modernizavimas20172019728 508,61
4Pastatų komplekso, vadinamo Tauragės pilimi (adresu S. Dariaus ir S. Girėno g. 5, Tauragė; unikalus Nr. 1665), kompleksinis atnaujinimas (I etapas: kultūros paveldo savybių išsaugojimas ir pritaikymas bendruomeniniams poreikiams)20172019518 106,26
5Tauragės miesto darnaus judumo plano rengimas2016201711 900,00
6Skaudvilės miesto infrastruktūros sutvarkymas20162019876 393,20
7Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas iki Norkaičių gyvenvietės20162017143 572,01
8Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Tauragės mieste20162019563 352,16
9Priemonės „Paslaugos kaimui” projektų įgyvendinimas20162019 
9.1.Mažonų seniūnijos Norkaičių kaimo Ryto g. asfaltavimas  250 006,91
9.2.Tauragės seniūnijos Dapkiškių kaimo Lakštingalų g. asfaltavimas, pėsčiųjų ir dviračių tako su apšvietimu įrengimas  193 871,28
9.3.Gaurės seniūnijos Stragutės kaimo Vėjų g. asfaltavimas  197 356,44
9.4.Tauragės seniūnijos Dacijonų kaimo Mokyklos g. ir Kaimynų g. šaligatvio ir paviršinių nuotekų tinklų įrengimas  102 588,69
9.5.Gaurės seniūnijos Gaurės miestelio Stadiono g. paviršinių nuotekų tinklų įrengimas  105 173,72
9.6.Žygaičių seniūnijos Šikšnių kaimo Šikšnių g. asfaltavimas  132 966,23
10Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste201720191 641 517,20
11Asociacijos „Gaurės intakas” nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcija20162017372 349,38
12MSNA”Gerdirva” nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcija20162017373 254,88
13Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra Tauragės regione20162019466 925,52
14Lietuvos – Lenkijos paramos jaunam verslui bendradarbiavimo platforma antreprenerystės skatinimui20172018410 286,88
15UAB InMedica šeimos klin ikų Tauragėje ir Skaudvilėje veiklos efektyvumo didinimas20162018 
16UAB ,,Šeimos pulsas“ veiklos efektyvumo didinimas20162018 
17UAB Mažonienės medicinos kabineto veiklos efektyvumo didinimas20162018 
18Viešosios erdvės Taurų kaime sutvarkymas ir pritaikymas ikimokyklinio ugdymo poreikiams2018201925 500,00
19Viešosios erdvės Mažonų kaime sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiam2018201925 500,00
20Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Tauragės rajono savivaldybės administracijos pastate2016201990 000,00
21Individualių gyvenamųjų namų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tinklų Tauragės aglomeracijoje20182019129 040,00
22Tauragės rajono pažeistos melioracijos infrastruktūros atstatymas20182019316 000,00
23Mažosios infrastruktūros įrengimas prie Balskų užtvankos2019201916 322,00
24Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone201620193 454 880,92
25Buitinių nuotekyno tinklų Akacijų g. ir nuotekų valymo įrenginių Akacijų g. 5, Trepų k., Tauragės r., rekonstrukcija20162018344 980,00
26Tauragės miesto gatvių rekonstrukcija (Žemaitės, Smėlynų ir Smėlynų skg.)201620201 183 328,81
27Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas, modernizuojant Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos Pušelė“ ugdymo aplinką20162020312 531,76
28Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Tauragės mieste2017201957  503, 2
29Buvusios asfaltbetonio bazės teritorijos Tauragės r. sav., Tauragės m., Sandėlių g. 56A, sutvarkymas201620201 542 220,04
30Socialinio būsto fondo plėtra Tauragės rajono savivaldybėje201620201 476 031,86
31Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Tauragės rajono savivaldybėje20162020373 431,19
32Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio viešojo mokslo paskirties pastato Prezidento g. 27, Tauragėje, atnaujinimas (M. Mažvydo progimnazija)201820211 057 131,35
33MSNA “Agluonos intakas” nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas   
34Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Tauragės moksleivių kūrybos centre20142021 433 125,76
35MSNA “Aukštupių elbenta” nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas centre20202021374 967,02
36Tauragės rajono blogos būklės griovių, jų statinių ir tilto rekonstrukcija20202021340 365,46
37MSNA “Šunijos intakai” nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas20202021372 722,88
38VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas20172021240 523,00
39Sveikam gyvenimui sakome – TAIP (vykdytojas Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras)20182021190 492,94
40Socialinės paramos priemonių teikimas tuberkulioze sergantiems Tauragės rajono gyventojams20182021416 817,53
41Tauragės seniūnijos Dacijonų kaimo Kaimynų (TR7228), Sodų (TR7232) gatvių ir Mažonų seniūnijos Šakviečio kaimo Bendruomenės (Lo-012) gatvės kapitalinis remontas20202021244 135,00
42 „Mažosios infrastruktūros sutvarkymas prie Balskų užtvankos II etapas“2022202219 956,00
43Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos modernizavimas20162022544 762,36
44Jūros upės pakrantės ir šlaito tvarkymas Tauragės mieste2020202275 505,00
45Darnaus judumo priemonių diegimas Tauragės mieste202020221 071 668,00
46Integruotos tvarios atliekų tvarkymo sistemos, maţinančios teršalų išmetimą Pietų Baltijos regione201820221 511 550,00
47Žygaičių seniūnijos Žygaičių miestelio Parko gatvės ir Bažnyčios gatvės atkarpos bei Skaudvilės seniūnijos Pilsūdų kaimo Miško gatvės atkarpų kapitalinis remontas20212022238 807,12
48,,INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMAS PAGRAMANČIO  MIESTELIO GYVENTOJAMS IR TURISTAMS“2022202210 956,55
49Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse20162023300 000,00
50Integralios pagalbos teikimas Tauragės rajono gyventojams20162027279 000,00
51Tauragės rajono bendruomeniniai šeimos namai20172023414 904,47
52Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone (papildomi darbai)20182023646 255,84
53Tauragės miesto viešojo susisiekimo parko transporto priemonių atnaujinimas201820235 039 681,15
54Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra201620232 800 256,02
55Tauragės miesto Pilėnų gatvės rekonstrukcija20202023616 447,04
56„Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“2020202318 849 067,22
57„Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai Tauragės aglomeracijoje (papildomi darbai)“20202023246 725
58„Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai Tauragės aglomeracijoje (II etapas)“2021202375 029,68
59Viešųjų iniciatyvų centrų tinklo Lietuvos pasienio zonoje įkūrimas20212023131 312,78
60Pagirupio MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija20212023 
61Žygaičių MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija20212023 
62Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragėje20172023 
63Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijos mokslų priemonėmis20182023 
64„Tauragės rajono savivaldybės nutolusios saulės elektrinės įrengimas“ 202120231 088 505
65,,Šilumos siurblių įrengimas Tauragės rajono savivaldybės administracijos Mažonų seniūnijos poreikiams“20222023129 630
66Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtros Tauragės rajono savivaldybėje20182023466 154,55
Eil. Nr.Projekto pavadinimasĮgyvendinimas (pradžia/pabaiga)Bendra vertė, EurParamos lėšos, Eur
Lėšos iš savivaldybės biudžeto, Eur
1Skaudvilės miesto infrastruktūros sutvarkymas (paraiška)2017-01/2018-11881 463,25823 761,2557 702,00
2Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Tauragės rajono savivaldybėje (projektinis pasiūlymas)2017-06/2018-12905 836,09225 380,11680 455,98
3,,Tauragės krašto muziejaus modernizavimas“2017-03/2018-1258 8358,0050 0104,1688 253,84
4,,Pastatų komplekso, vad. Tauragės pilimi (adresu S. Dariaus ir S. Girėno g. 5, Tauragė, unikalus numeris 1665), kompleksinis atnaujinimas (1 etapas: kultūros paveldo savybių išsaugojimas ir pritaikymas bendruomeniniams poreikiams)“2017-05/2019-0546 4475,00394 804,0069 671,00
5,,Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione“2017-07/2018-12466 925,52 (Tauragės dalis – 176 919,64)396 886,69
(Tauragės dalis – 150 381,70)
70 038,83
(Tauragės dalis – 26 537,95)
6,,Lietuvos – Lenkijos paramos jaunam verslui bendradarbiavimo platforma antreprenerystės skatinimui“2017-2018410 286,88 (Tauragės dalis – 33 265,60)348 743,85
(Tauragės dalis – 28 275,76)
61 543,03
(Tauragės dalis – 4 989,84)
7„Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas iki Norkaičių gyvenvietės“2016/2018139 304,47111 269,0028 035,47
8„Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Tauragės mieste“2016/2019351 002,55298 352,1652 650,39
9„Tauragės miestų gatvių rekonstrukcija (Žemaitės, Smėlynų g. ir Smėlynų skg.)“2016/20201 866 751,151 187 874,11678 877,04
10„Buvusios asfalbetonio bazės teritorijos Tauragės r. sav., Tauragės m., Sandėlių g. 56A, sutvarkymas“2016/20182 180 738,372 071 701,45109 036,92
11Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra2016/2018Bendra projekto vertė 2800256,02 Eur, Tauragės dalis – apie164196,832 380 217,62164 196,83
12Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Mažonų seniūnijoje, Norkaičių kaimo gyvenvietėje2016/2018210 271,52168 217,0042 054,00
13Mažonų seniūnijos Norkaičių kaimo Ryto g. asfaltavimas2016/2018206 308,54165 046,0041 261,00
14Tauragės seniūnijos Dapkiškių kaimo Lakštingalų g. asfaltavimas ir Pilaitės g. pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas2016/2018165 865,71132 692,0033 173,00
15Gaurės seniūnijos Stragutės kaimo Vėjo g. asfaltavimas2016/2018188 147,46150 518,0037 629,00
16Mažonų seniūnijos Mažonų kaimo Vilties g. pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas2016/2018200 798,87160 640,0040 160,00
17Tauragės seniūnijos Dacijonų kaimo Mokyklos g. ir Kaimynų g. šaligatvio ir paviršinių nuotekų tinklų įrengimas2016/201887 344,1769 875,0017 468,00
18Gaurės seniūnijos Gaurės miestelio Stadiono g. paviršinių nuotekų tinklų įrengimas2016/201836 755,3229 404,007 361,00
19Žygaičių seniūnijos Šikšnių kaimo Šikšnių g. asfaltavimas2016/2018167 707,39134 165,0033 541,00
20Apleistos teritorijos buvusiame kariniame miestelyje viešųjų pastatų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams2016-20181 549 336,00945 568,00603 768,00
21Darnaus judumo plano Tauragės mieste parengimas2016-201711 900,0010 115,001 785,00
22Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Tauragės mieste2017-201873 600,0062 560,0011 040,00
Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo Lietuvoje programa:

Atnaujinta XVIII a. statyta Skaudvilės Šv. Kryžiaus bažnyčia

Neseniai baigti paskutinieji Skaudvilės Šv. Kryžiaus bažnyčios restauravimo darbai. Statybiniai stelažai jau nurinkti ir XVIII a. pabaigoje statyta bažnyčia sušvito ryškiomis spalvomis: restauruotos jos sienos, reljefai, langų vitražai, Dievo apvaizdos akis, atliktas kapitalinis stogo remontas.

Pasak Algimanto Bajorino, projektą „Skaudvilės Šv. Kryžiaus bažnyčios fasado

tyrimai, konservavimo ir restauravimo darbai“ vykdžiusios UAB „Apastata“ darbų vadovo,

skulptūros, sienos buvo apdirbtos specialiomis medžiagomis, stabdančiomis dūlėjimą.

Viskas atlikta griežtai laikantis VĮ „Lietuvos paminklai“ nustatytų reikalavimų. Šv.Kryžiaus bažnyčia įtraukta į valstybės saugomų paveldo objektų sąrašą, tad darbus prižiūrėjo ir VĮ „Lietuvos paminklai“ bei Kultūros paveldo departamento Tauragės teritorinio padalinio atstovai, – sakė projekto darbų vadovas.

Kaip teigia istorikai, 1797 m. iš tašytų rąstų suręsta Šv. Kryžiaus bažnyčia – viena seniausių ir gražiausių medinių bažnyčių Žemaitijoje. Pastatas buvo pastatytas iš tašytų rąstų, stogas buvo šiaudinis. Vėliau, tarpukaryje, bažnyčia buvo apkalta lentomis. Restauravimo darbus atlikusios bendrovės projekto darbų vadovo teigimu, nuardžius lentas darbininkus nustebino poros šimtų metų senumo rąstų kokybė.

Pabarškinus jie skambėjo. Įsivaizduokite, dviejų šimtų metų senumo! Be to, jie tuo metu buvo ne išpjauti, o tašyti. Pagalvokite, kiek turėtų trukti vieno rąsto apdirbimas rankomis. Radome ir sutrešusių, juos teko keisti. Vienas iš sudėtingesnių darbų buvo pamatinio pastato balkio keitimas. Teko pakelti visą bažnyčią, – apie vykdytus darbus pasakojo darbų vadovas.

Prieš pakeliant bažnyčią darbininkams teko nukabinti visus bažnyčios paveikslus, kad šie nenukristų. Po vienu jų rastas senas paveikslo pirkimo kvitas, – stebėjosi A.Bajorinas.

Darbų vadovo užfiksuotose nuotraukose matyti išblukę vitražai su vos įžvelgiamais piešiniais. Jie buvo restauruoti.

Skaudvilės Šv. Kryžiaus parapijos dekanas Gintaras Lengvinas sako, jog bažnyčios atnaujinimo labai reikėjo.

Sienų dažai buvo nusitrynę. Prie bažnyčios prieš restauravimą stovėjo plytinis kaminas. Ties juo esanti sienos dalis buvo išpuvusi. Taip pat sutrešę buvo po langais esantys rąstai, – dėstė dekanas.

Projektu metu siekta ne tik atnaujinti bažnyčią, bet ir supažindinti visuomenę su šio paveldo išsaugojimu. Anot dekano, pirmasis renginys vyko birželio mėnesį.

Jame dalyvavo ir restauravimo darbus atliekančios „Apastatos“ bei Tauragės kultūros paveldo tarnybos vadovai. Projektas buvo pristatytas visuomenei. Vėliau, birželio 29-liepos 1 d., skaudviliškiams buvo surengti mokymai (juos organizavo UAB VEPROC Research and Consulting, – red.), kuriuos vedė lektorius Audronius Skurvydas, – pasakojo Šv.Kryžiaus parapijos klebonas dek. G. Lengvinas.

Žurnalistų apsilankymo dieną Skaudvilėje pakalbinta parapijietė Ona džiaugėsi nauja gražia bažnyčios spalva. Nors mokymuose moteris nedalyvavo, tačiau stebėjo ir stebėjosi, kaip sakralinis pastatas keitėsi restauracijos metu.

Suvargusi prieš tai buvo mūsų bažnytėlė. Jei ne atlikti darbai, greičiausiai ji būtų supuvusi – gi medinė. Mūsų bažnyčia išskirtinė, nes labai sena. Pamaldų metu mėgstu stebėti viduje esančias šventųjų statulas. Naujose tokių nepamatysi, – dėstė moteris.

Pasak jos, Šv. Kryžiaus bažnyčioje pamaldos vyksta kas dieną. Bažnyčioje Ona lankosi kiekvieną sekmadienį.

Projektą „Skaudvilės Šv. Kryžiaus bažnyčios fasadų tyrimai, konservavimo ir restauravimo darbai“ bendrai per LR Kultūros ministeriją finansavo Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“. Bendra projekto vertė –386874,92 eurai. Tauragės rajono savivaldybė prie projekto prisidėjo 10-čia procentų.

———————————-

Skaudvilės St. Cross Church which was built in XVIII ct. is restored

Recently last works were completed in restoring Skaudvilės St. Cross Church. Building racks were removed and now the Church, which was bult in the end of XVIII ct., is shining in bright new colors: the walls, saliences, stained-glass windows, God‘s providential eye are restored and the major repair of the roof was done.

According to Algimantas Bajorinas, work manager of JSC „Apastata“, which was implementing the project „Skaudvilės St. Cross Church facade research, conservation and restoration works“, sculptures and walls have been treated with special substances, hindering the decay.

Everything is done strictly in accordance to the requirements set by the „Lithuanina Monuments“ State Enterprise. St. Cross Church is registered to the list of Heritage protected by the State, so the job was supervised by State Enterprise „Lietuvos paminklai“ and the representatives of Tauragės territorial subdivision of Cultural Heritage Department, – said the work manager.

According to the historians, St. Cross Church, which was constructed of hewn logs in 1979, is one of the oldest and most beautiful wooden churches in Žemaitija. The building was built of hewn logs and the roof was made of straw. Later, during the interwar period, the church was planked. According to the head of the project work, workers were surprised by the quality of few hundred years old logs, when they deplanked the Church.

They sounded when knocked. Can You imagine, two hundred years old! Furthermore, they were not cut but hewn. Think about the amount of time for processing a single log by hand. We have found and some rotten logs, they had to be changed. One of the hardest works was to change the fundamental building beam. We had to lift the whole church – said the head of the project work. Before lifting the church, workers had to remove all the paintings that they won’t fall off. We found an old purchase receipt of a painting on the other side of it – wondered A. Bajorinas.

In the photos, which were made by the head of the project work, you can see faded stained-glass with almost imperceptible drawings which were restored.

Pastor Dean of Skaudvilės St. Cross Gintaras Lengvinas says that the Church renovation was needed badly.

The paint on the walls was worn. Before the restoration there was a brick chimney next to the Church. The wall next to it was rotten. Also the logs under the Windows were rotten too – said Pastor Dean.

The project was intended not only to renew the Church, but also to raise public awareness of this heritage. According to the Dean, the first event was held in June.

Heads of „Apastata“ and Tauragės Cultural Heritage service also participated in the event. The project was presented to the public. Later, on June 29-July 1, people of Skaudvilė received some training (organised by JSC VEPROC Research and Consulting, – ed.), led by lecturer Audronius Skurvydas, – said Pastor Dean of St. Cross G. Lengvinas.

When journalists came to Skaudvilė and talked to parishioner Ona, she was very happy with the new color of the Church. Although women did not participated in training, she watched and wondered how sacred building evolved during restoration.

Our little Church was very worn before. If not the work done it would be rotten – it is wooden. Our Church is exclusive because it is very old. I enjoy watching the statues of saints in it during prayer. You won‘t see like these in new Churches – women said.

According to her, prayer in St. Cross Church is held every day. Ona goes to the Church every Sunday.

The Project „Skaudvilės St. Cross Church facade research, conservation and restoration works“ was financed by Norway, Iceland and Lichtenstein through the Ministry of Culture of Lithuania by the 2009-2014 European Economic Area Financial Mechanism Programme „Preservation and revitalization of culture and natural heritage“. The total value of the Project – 386874,92 EUR. Municipality of Tauragės district contributed 10%.

Pradedamas vykdyti projektas „Skaudvilės Šv. Kryžiaus bažnyčios fasadų tyrimai, konservavimo ir restauravimo darbai“

2014 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra ir Skaudvilės Šv. Kryžiaus bažnyčios parapija pasirašė trišalę projekto „Skaudvilės Šv. Kryžiaus bažnyčios fasadų tyrimai, konservavimo ir restauravimo darbai“ įgyvendinimo sutartį (projekto Nr. EEE-LT06-KM-01-K-01-024).

Šiuo projektu siekiama sutvarkyti Skaudvilės Šv. Kryžiaus bažnyčią, kuri yra svarbi vietos gyventojams jau daug metų. Dar tarybiniu laikotarpiu į valstybės saugomų architektūros paminklų sąrašą įtraukta miestelio aikštės gale esanti XVIII a. pabaigoje pastatyta Skaudvilės Šv. Kryžiaus katalikų bažnyčia ir šalia jos stovinti XIX a. varpinė priklauso valstybės saugomam Skaudvilės Šv. Kryžiaus statinių kompleksui. Per visą laikotarpį ši bažnyčia matė ir šilto ir šalto, buvo ne kartą pažeista gaisro ir kitų negandų, todėl susirūpinta bažnyčios atkūrimu ir išsaugojimu.

Šio projekto tikslas yra atnaujinti ir sutvarkyti Skaudvilės Šv. Kryžiaus bažnyčios pastatą, kuris per laiką buvo pažeistas gamtinių sąlygų. Skaudvilės Šv. Kryžiaus bažnyčios pastatas yra nuolat naudojamas ir pritaikytas žmonių poreikiams, todėl siekiant jį išsaugoti autentišką verta investuoti į tvarkybos darbus.

Projekto įgyvendinimo metu Bažnyčios pastatas bus ne tik sutvarkytas, bet bus atkuriamos jo vertingosios savybės. Projekto sprendiniuose numatytas statinio nusidėvėjusių vertingųjų savybių dalinis atkūrimas, taikant istoriškai susiklosčiusį objekto statybos konstruktyvų medžiagiškumą ir artimiausią atlikimo techniką. Dėl to pastatas po atnaujinimo darbų atlikimo išlaikys autentiškas savybes.

Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos ir 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo bei Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Bendra tinkamų finansuoti Projekto išlaidų suma – 386 310,51 EUR. Projekto partneris – Tauragės rajono savivaldybės administracija – prie Projekto įgyvendinimo prisidės 10 proc. piniginiu įnašu.

Numatoma Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2016 m. balandžio 30 d.

Daugiau informacijos el. paštu: [email protected].

Restauruota Šv. Kryžiaus bažnyčia – Skaudvilės pažiba

Nuo 2014-ųjų vykę Skaudvilės miestelio kultūros paveldo – Šv. Kryžiaus bažnyčios – atnaujinimo darbai jau pabaigti. Projekto įgyvendinimo metu restauruotos jos sienos, reljefai, langų vitražai, Dievo apvaizdos akis, atliktas kapitalinis stogo remontas. Už sutaupytus keliasdešimt tūkstančių eurų įrengtas drenažas ir atnaujinta apšvietimo sistema.

Dar tarybiniu laikotarpiu į valstybės saugomų architektūros paminklų sąrašą įtraukta XVIII a. pabaigoje pastatyta Skaudvilės Šv. Kryžiaus katalikų bažnyčia ir šalia jos stovinti XIX a. varpinė priklauso valstybės saugomam Skaudvilės Šv. Kryžiaus statinių kompleksui. Įgyvendinus projektą „Skaudvilės Šv. Kryžiaus bažnyčios fasadų tyrimai, konservavimo ir restauravimo darbai“ Skaudvilės gyventojai ir svečiai gali džiaugtis tvirtomis sienomis ir išlaikytu kultūriniu paveldu.

Įvykdžius visus projekto pirkimus paaiškėjo, kad sutaupyta net 58 tūkst. Eur, kurie sudaro apie 15 proc. viso planuoto projekto biudžeto. Už sutaupytas lėšas buvo atlikti drenažo suformavimo ir įrengimo darbai Bažnyčios šventoriuje. Sovietmečiu įrengta drenažo sistema buvo jau susidėvėjusi, todėl po lietaus aplink pastatą kaupdavosi vanduo. Papildomai įsigyti ir pastato apšvietimo asimetriniais šviestuvais įrengimo darbai.

Šv. Kryžiaus bažnyčios klebonas Alvydas Bridikis teigia, kad bažnyčiai tikrai reikėjo restauracijos: supuvę sienojai, išlūžinėję betonai, senas, prakiuręs stogas. „Iš tiesų buvo liūdnas vaizdas akiai ir širdžiai. Juk tai – paminklinis objektas, mūsų, tikinčiųjų, veidas. Tikiuosi, kad bažnyčia taps traukos centru ir joje lankysis ne tik daugiau vietinių gyventojų, bet ir miestelio svečių“.

Darbai atlikti griežtai laikantis VĮ „Lietuvos paminklai“ nustatytų reikalavimų. Šv.Kryžiaus bažnyčia įtraukta į valstybės saugomų paveldo objektų sąrašą, tad darbus prižiūrėjo ir VĮ „Lietuvos paminklai“ bei Kultūros paveldo departamento Tauragės teritorinio padalinio atstovai, – sakė projekto darbų vadovas.

Projektas buvo finansuojamas Lietuvos Respublikos ir 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo bei Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Bendra tinkamų finansuoti Projekto išlaidų suma – 386 310,51 EUR. Projekto partneris – Tauragės rajono savivaldybės administracija.

Pride of Skaudvilė St. Cross Church is restored

Skaudvilė town cultural heritage St. Cross Church renovation works has been completed. Renovation works started in 2014. During the project, the walls, salience, stained-glass windows, God‘s providential eye was restored and the major repair of the roof was done. Tens of thousands were saved and used for drainage installation and lighting system updates.

St. Cross Church which built-in eighteenth century and its steeple built-in nineteenth century was included in state‘s protected architectural monuments in Soviet period. Church and its steeple belongs to state‘s protected complex of Skaudvilė St. Cross buildings. After the implementation of the project „Skaudvilės St. Cross Church facade research, conservation and restoration works“residents and visitors of the town can be proud of strong walls and the cultural heritage.

After all the projects‘ procurement was finished turned out that 58 thousands euros left in savings account this is about 15 percent of project budget. Savings were used for drainage installation mouldings and equipment in churchyard. A drainage system which was set up in Soviet times was already ruined out and water was flowing around the building after the rain. Additionally, asymmetric lighting system was installed.

According to a parson of St. Cross Church Alvydas Bridikis, church needed renovation because of rotten baulks, roof full of holes, etc.

„Indeed, it was a sad view to our eyes and hearts. After all it is a memorial object, our faithful face. I hope that the church will attract more locals and visitors of the town”.

Everything is done strictly in accordance to the requirements set by the „Lithuanina Monuments“ State Enterprise. St. Cross Church is registered to the list of Heritage protected by the State, so the job was supervised by State Enterprise „Lietuvos paminklai“ and the representatives of Tauragės territorial subdivision of Cultural Heritage Department, – said the work manager.

The Project „Skaudvilės St. Cross Church facade research, conservation and restoration works“ was financed by Norway, Iceland and Lichtenstein through the Ministry of Culture of Lithuania by the 2009-2014 European Economic Area Financial Mechanism Programme „Preservation and revitalization of culture and natural heritage“. The total value of the Project – 386874,92 EUR. Municipality of Tauragės district contributed 10%.

Projekto pavadinimas „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Tauragės, Pagėgių ir Plungės rajonų mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas”Įgyvendinant projektą įrengti 39 sveikatos priežiūros kabinetai Baigtas įgyvendinti projektas, pagal kurį visiškai įrengti 39 sveikatos priežūros kabinetai: 20 pavaldžių Tauragės rajono savivaldybei, 12 – Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui, 7 – Pagėgių savivaldybei.Projektą pavyko įgyvendinti, kai Lietuvos Respublikos Sveikatos ministerija buvo paskirta 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ programos operatore ir buvo pasirašyta sutartis „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Tauragės, Pagėgių ir Plungės rajonų mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“.

Visuose rajonuose esantys švietimo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos priežiūros kabinetai buvo prastai įrengti, sveikatos priežiūros priemonės buvo pasenusios, susidėvėjusios arba jų iš viso nebuvo.

Projekto biudžetas – 248.842,66 Eur.

Šiuo metu jau baigti visi darbai: mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos priežiūros kabinetai suremontuoti, įsigyta mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos priežiūros kabinetų įrangos: darbo stalų, specialisto kėdžių, spintų, kušečių arba sulankstomųjų lovų, širmų, praustuvių, brošiūrų stovų, nešiojamųjų stendų, interaktyviųjų lentų  ir jų priedų, spausdinimo aparatų, kopijavimo aparatų, planšetinių kompiuterių, svarstyklių, ūgio matuoklių, kraujospūdžio matavimo aparatų, termometrų, apšvietimo lygio matuoklių, telefonų, vaizdo kamerų arba fotoaparatų su atminties kortele, muzikos centrų, svarstyklių kūno riebalų kiekiui nustatyti, garso lygio matuoklių, gaivinimo manekenų, įtvarų, žingsniamačių, dinamometrų, gimnastikos kamuolių, laisvalaikio pramogų rinkinių, mitybos piramidės dėlionių, antsvorį imituojančių liemenių, girtumo akinių, rūkymo pasekmių, burnos ir rankų higienos modelių, streso lygio matuoklių, knygų, žurnalų, brošiūrų, mokomųjų kompiuterinių programų, filmų, garso kolonėlių, multimedijos ir pakabinamųjų ekranų ir kt.Informacija atnaujinta 2016-06-0739 projected healthcare offices were equippedThe project under which 39 healthcare offices were completely equipped has come to an end: 20 offices are under control of Municipality of Taurage district, 12 – Public health bureau of Plunge district Municipality and 7 – Pagegiai Municipality.The project was successfully implemented after the Ministry of Health of the Republic of Lithuania has been assigned as an operator of the program “Public Health Initiatives“ of Norwegian Financial Mechanism of 2009 – 2014, signed an agreement under the project “Improvement of Health Care Services Network in Schools and Pre-school Educational Institutions in Taurage, Pagegiai and Plunge districts”.

Healthcare offices in educational and pre-school educational institutions in all districts had been poorly equipped, healthcare measures were outdated, obsolete or missing.

The budget of the project – 248.842,66 Eur.Currently, all the works have been finished: the healthcare offices in schools and pre-school educational institutions have been renovated and the equipment intended for the healthcare offices in schools and pre-school educational institutions has been acquired: work desks, specialist’s chairs, cupboards, couches or folding beds, screens, washbasins, booklet stands, portable stands, interactive boards with supplements, printing devices, copying machines, tablets, scales, height measurers, blood pressure measurement device, thermometers, light meters, telephones, video recorders or photo cameras containing memory cards, hi-fi systems, body fat scales, sound level meters, CPR manikins, splints, pedometers, gymnastics balls, free time entertainment kits, nutrition pyramid puzzles, body fat vests, alcohol impairment simulation goggles, plastic models of the effect of smoking and mouth and hands hygiene, stress level meter, books, magazines, booklets, educational computer programs, films, sound speakers, multimedia and wall mounted screens, etc.
Įgyvendinant projektą baigiami įrengti 39 sveikatos priežiūros kabinetaiLietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra ir Tauragės rajono savivaldybės administracija, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 57 „Dėl 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo Lietuvoje“, kuriuo Lietuvos Respublikos sveikatos ministerija paskirta 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ programos operatore, pagal projektą „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Tauragės, Pagėgių ir Plungės rajonų mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“ sutartį. Šis projektas padės visiškai įrengti 39 sveikatos priežiūros kabinetus (20 pavaldžių Tauragės rajono savivaldybei, 12 – Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui ir 7 – Pagėgių savivaldybei).Projekto biudžete nustatyta didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 248.842,66 EurVisuose rajonuose esantys švietimo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos priežiūros kabinetai buvo prastai įrengti, sveikatos priežiūros priemonės yra pasenusios, susidėvėjusios arba jų iš viso nėra.Šiuo metu jau atlikti remonto darbai mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos priežiūros kabinetuose, įsigyta didelė dalis mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos priežiūros kabinetų įrangos: darbo stalų, specialisto kėdžių, spintų, kušečių arba sulankstomųjų lovų, širmų, praustuvių, brošiūrų stovų, nešiojamųjų stendų, interaktyviųjų lentų ir jų priedų, spausdinimo aparatų, kopijavimo aparatų, planšetinių kompiuterių, svarstyklių, ūgio matuoklių, kraujospūdžio matavimo aparatų, termometrų, apšvietimo lygio matuoklių, telefonų, vaizdo kamerų arba fotoaparatų su atminties kortele, muzikos centrų, svarstyklių kūno riebalų kiekiui nustatyti, garso lygio matuoklių, gaivinimo manekenų, įtvarų, žingsniamačių, dinamometrų, gimnastikos kamuolių, laisvalaikio pramogų rinkinių, mitybos piramidės dėlionių, antsvorį imituojančių liemenių, girtumo akinių, rūkymo pasekmių, burnos ir rankų higienos modelių, streso lygio matuoklių, knygų, žurnalų, brošiūrų, mokomųjų kompiuterinių programų, filmų, garso kolonėlių, multimedijos ir pakabinamųjų ekranų ir kt.Įgyvendinus projektą bus įrengti 39 sveikatos priežiūros kabinetai2015 m. balandžio 9 d. pasirašyta projekto „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Tauragės, Pagėgių ir Plungės rajonų mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“ sutartis. Projektas įgyvendinamas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonę „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“

Projekto biudžete nustatyta didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 248.842,66 Eur

(iki 211.516,26 Eur yra paramos ir iki 37.326,40 Eur bendrojo finansavimo lėšos).

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga, iki kurios turi būti baigtos visos projekto veiklos ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos, yra 2016 m. balandžio 30 d.

Projektas įgyvendinamas kartu su šiais partneriais: Pagėgių savivaldybės administracija, Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Sprendimas projektą vykdyti bendrai su Pagėgių savivaldybe ir Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru priimtas kaštų taupymo sumetimais – bendram projekto įgyvendinimui reikia mažiau sąnaudų nei dviejų atskirų projektų. Visuose rajonuose esantys švietimo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos priežiūros kabinetai yra prastai įrengti, todėl šiuo projektu siekiama bendradarbiauti, įrengiant kuo daugiau sveikatos kabinetų, siekiant bendros naudos gyventojams.

Vaikai ir jaunimas – visuomenės dalis, kurie taip pat serga, turi sveikatos sutrikimų, juos veikia sveikatos rizikos veiksniai. Vaikų sveikatai įtakos turintys veiksniai labai įvairūs: nesubalansuota mityba ir mažas fizinis aktyvumas, žalingi įpročiai, traumos ir smurtas. Dėl šių priežasčių labai svarbu rūpintis moksleivių ir ikimokyklines ugdymo įstaigas lankančių vaikų sveikata ne tik namuose, bet ir mokymo įstaigose. Šiuo metu Tauragės, Pagėgių ir Plungės rajonų mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos priežiūros kabinetai nėra tinkamai įrengti ir visiškai nepritaikyti veiklai. Dėl lėšų stygiaus patalpos neremontuojamos, todėl susiduriama su nepatogumais. Sveikatos priežiūros priemonės yra pasenusios, susidėvėjusios arba jų iš viso nėra.Įsigytos modernios vaizdinės priemonės padės patraukliau pateikti dėstomą informacija, o vaikams – lengviau ją įsisavinti. Sveikatos ugdymas ir sveikos gyvensenos mokymas, pasitelkiant projekto metu įsigytas priemones, turės didžiulės reikšmės vaikų ateičiai, kadangi ugdys fizinę, protinę, dvasinę ir socialinę vaikų sveikatą. Sveikatos priežiūros specialistų darbas su vaikais ir jaunimu sumažins rūkalų, narkotinių medžiagų ir alkoholio vartojimą. Įsigijus naujas priemones bus organizuojama daugiau ir įtaigesnių užsiėmimų pagal amžiaus grupes, tai skatins sveikesnį gyvenimo būdą ir ateityje mažiau susirgimų įvairiomis ligomis. Bus taupomos gyventojų lėšos vaistams ir gydymui. Šis projektas padės visiškai įrengti 39 sveikatos priežiūros kabinetus (20 pavaldžių Tauragės rajono savivaldybei, 12 – Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui ir 7 – Pagėgių savivaldybei).

Šiuo projektu siekiama pagerinti Tauragės, Pagėgių ir Plungės rajonų mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų sveikatos kabinetų būklę siekiant teikti kokybiškesnes paslaugas ir skatinant sveiką gyvenimo būdą.

Šio projekto uždaviniai: atlikti remonto darbus mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos priežiūros kabinetuose, įsigyti mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos priežiūros kabinetų įrangą.

Įrengus mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos priežiūros kabinetų patalpas ir atnaujinus įrangą atsiras galimybė plėsti teikiamų paslaugų ir vykdomų veiklų spektrą, bus teikiamos geresnės kokybės paslaugos, skatinamas sveikas gyvenimo būdas. Projekto lėšomis įsigyta įranga bus naudojama mokinių ir ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankančių vaikų reikmėms, bus organizuojami įvairūs užsiėmimai, skatinantys sveiką gyvenseną ir mitybą.

 ——————————The equipment of projected 39 healthcare offices is coming to an endMinistry of Health of the Republic of Lithuania, PE Central Project Management Agency and Administration of Taurage District Municipality on the basis of the resolution No 57 of the 18th January 2012 of the Government of the Republic of Lithuania “Regarding Administration of European Economic Area and Norwegian Financial Mechanism in Lithuania in 2009 – 2014” under which the Ministry of Health of the Republic of Lithuania has been assigned as an operator of the program “Public Health Initiatives“ of Norwegian Financial Mechanism of 2009 – 2014, signed an agreement under the project “Improvement of Health Care Services Network in Schools and Pre-school Educational Institutions in Taurage, Pagegiai and Plunge districts”. With the help of his project 39 healthcare offices will be completely equipped (20 of which are under control of Municipality of Taurage district, 12 – Public health bureau of Plunge district Municipality and 7 – Pagegiai Municipality).The maximum sum of expenses of the project relevant to be financed determined in the budget of the project is 248.842,66 Eur. Health care offices in educational and pre-school educational institutions in all districts were poorly equipped, healthcare measures are outdated, obsolete or missing.Today the healthcare offices in schools and pre-school educational institutions are renovated and have a big part of the equipment intended for the healthcare offices in schools and pre-school educational institutions: work desks, specialist’s chairs, cupboards, couches or folding beds, screens, washbasins, booklet stands, portable stands, interactive boards with supplements, printing devices, copying machines, tablets, scales, height measurers, blood pressure measurement device, thermometers, light meters, telephones, video recorders or photo cameras containing memory cards, hi-fi systems, body fat scales, sound level meters, CPR manikins, splints, pedometers, gymnastics balls, free time entertainment kits, nutrition pyramid puzzles, body fat vests, alcohol impairment simulation goggles, plastic models of the effect of smoking and mouth and hands hygiene, stress level meter, books, magazines, booklets, educational computer programs, films, sound speakers, multimedia and wall mounted screens, etc.39 healthcare offices will be equipped after implementation of the project An agreement of the project “Improvement of Health Care Services Network in Schools and Pre-school Educational Institutions in Taurage, Pagegiai and Plunge districts” was signed on the 9th April 2015. The project is being implemented under the measures entitled “Improvement of the of Health Care Services Network in Schools and Pre-school Educational Institutions” of the Programme LT11 “Public Health Initiatives” of the Norwegian Financial Mechanism 2009−2014.The maximum sum of expenses of the project relevant to be financed determined in the budget of the project is 248.842,66 Eur (the sum up to 211.516,26 Eur is considered as support funds and the sum up to 37.326,40 Eur – as general funding).The deadline of the implementation of the project activities when all activities of the project must be completed and project implementation related expenses relevant to be funded must be sustained is the 30th April 2016.The project is being implemented in association with the following partners: Administration of Pagegiai Municipality and Public Health Bureau of Plunge District Municipality.The decision to wage the project together with Pagegiai Municipality and Public Health Bureau of Plunge District Municipality was made for the economy reason – a communal project implementation requires less input than two separate projects. Health care offices in educational and pre-school educational institutions in all districts are poorly equipped; therefore, this project aims to cooperate while implementing as many health care offices as possible in pursuance for common benefit for the people.
Projekto pavadinimas: ,,Tauragės vaikų globos namų „Šaltinėlis“ renovacija”

Projektas vykdomas:   2008–2010

Projekto vertė: 546 354 eurų

464 401 eurų – Europos ekonominių erdvių ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšos.

81 953 eurų – savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto finansavimas patvirtintas.

Finansavimo sutartį planuojama pasirašyti 2008 balandžio mėn.

Projekto tikslai:

·  Skatinti ir formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į institucinę vaiko globą ir globos įstaigose augančius vaikus, sudaryti visas būtinas sąlygas sėkmingai vaiko integracijai į visuomenę, tokiu būdu mažinant socialinę atskirtį Tauragės rajone.

Pagerinti Tauragės vaikų globos namų „Šaltinėlis“ globotinių gyvenimo kokybę sudarant sąlygas papildomam globotinių ugdymui, tinkamai formuojant ir ugdant savarankišką, kūrybingą ir išsilavinusią asmenybę.

Projekto veikla:

 • Atlikti Tauragės vaikų globos namų „Šaltinėlis“ 11 013 kv. m renovaciją;
 • Įsigyti projekto įgyvendinimui reikalingą įrangą ir priemones;
 • Atlikti vaikų globos namus juosiančios tvoros remontą;
 • Įrengti vaizdo stebėjimo sistemą prie įstaigos pastato;
 • Atlikti elektros montavimo, šildymo sistemos remonto, vandentiekio ir kanalizacijos remonto darbai;
 • Įrengti 5 darbo vietų kompiuterinę klasę esamoje vaikų globos namų bibliotekos patalpoje.

Planuojami įgyvendinti projektai

Eilės Nr. Projekto pavadinimas
1. Tauragės rajono savivaldybės nutolusios saulės elektrinės įrengimas;
2. Šilumos siurblių įrengimas Tauragės rajono savivaldybės administracijos Mažonų seniūnijos pastate;
3. Mokslo paskirties pastato, Dariaus ir Girėno g. 11A Tauragė, kapitalinio remonto darbai;
4. Mokslo paskirties pastato, Gėlių g. 9,Gaurės sen., Gaurės mstl. Tauragės r. sav., išorės remontas
5. Mokslo paskirties pastato, Melioratorių g. 9, Tauragė, išorės remontas;
6. Mokslo paskirties pastato, Melioratorių g. 4a, Tauragė, išorės remontas;
7. Mokslo paskirties pastato, Turgaus a. 6, Skaudvilėje, Tauragės r.sav., išorės remontas.

Investicijų programos

Valstybės investicijų programa
 1. Sporto ir kultūros komplekso Tauragėje, Bernotiškės g. 11, statyba
 1. Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos, Tauragėje, Prezidento g. 27, sporto aikštyno atnaujinimo darbai

 2. Sporto ir kultūros komplekso Tauragėje, Bernotiškės g. 11, statyba
 1. Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos pastato Tauragėje, Prezidento g. 27 rekonstravimas

 2. Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos stadiono Tauragėje, J. Tumo – Vaižganto g. 123 sutvarkymas

 3. Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos rekonstravimas

 4. Sveikatos priežiūros paslaugų VšĮ Tauragės ligoninėje optimizavimas ir kokybės gerinimas

 5. Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų Tauragės rajono savivaldybės egzaminų centruose-grupėse įrengimas

 6. Sporto ir kultūros komplekso Tauragėje, Bernotiškės g. 11, statyba
 1. Viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pastato, esančiam Jūros g. 5, Tauragėje,modernizavimas

 2. Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos, Laisvės g. 19, Tauragėje modernizavimas
 1. Avarinės būklės lifto keitimas, nervų ir vidaus ligų skyrių remontas bei medicinos įrangos įsigijimas viešojoje įstaigoje Tauragės ligoninėje adresu V.Kudirkos g. 2, Tauragės mieste

 2. Viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pastato, esančiam Jūros g. 5, Tauragėje,modernizavimas
 1. Tauragės „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos pastato Tauragėje, J. Tumo-Vaižganto g. 123, rekonstavimas

 2. Avarinės būklės lifto keitimas, nervų ir vidaus ligų skyrių remontas bei medicinos įrangos įsigijimas viešojoje įstaigoje Tauragės ligoninėje adresu V.Kudirkos g. 2, Tauragės mieste

 3. Viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pastato, esančiam Jūros g. 5, Tauragėje, modernizavimas
 1. Tauragės „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos pastato Tauragėje, J. Tumo-Vaižganto g. 123, rekonstavimas

 2. Tauragės vaikų ir jaunių sporto mokyklos ,,Modulio“ sporto salės modernizavimas

 3. Avarinės būklės lifto keitimas, nervų ir vidaus ligų skyrių remontas bei medicinos įrangos įsigijimas viešojoje įstaigoje Tauragės ligoninėje adresu V.Kudirkos g. 2, Tauragės mieste

 4. Viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pastato, esančiam Jūros g. 5, Tauragėje, modernizavimas

 5. Tauragės „Aušros” pagrindinės mokyklos pastato Tauragėje, Aerodromo g.6, modernizavimas

Kodėl verta investuoti Tauragės rajone?

Informacija

Tauragė pasižymi išplėtota pramone – sėkmingai veikia daugiau kaip 15 užsienio kapitalo įmonių. Nuo 2007 metų veikia Tauragės industrinis parkas (TIP) – labiausiai išvystytas privatus industrinis parkas Lietuvoje, siūlantis pramoninių patalpų nuomą ir pardavimą. TIP įsikūrusios ir sėkmingai veiklą vykdo užsienio kapitalo įmonės: Egersund net, Trelleborg, Tauraplastas, Ansell Protective Solutions Lithuania ir kt.

Tauragės rajono savivaldybė yra pasiryžusi padėti investuotojams, kurie prisidės prie darbo vietų kūrimo ir gerbūvio gerinimo Tauragėje.

Investuotojai savivaldybės  tarybos sprendimu gali būti  atleisti  nuo žemės, valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių.

Tauragės rajono vizija ir atliekami darbai
Scroll to Top