Kontrolės ir audito tarnyba

Tauragės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba – subjektas, prižiūrintis, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

Respublikos g. 2, Tauragė 72255

+370 655 17260

Darbo laikas:
I–IV: 8:00 val.–12:00 val. ir 12:45 val.–17:00 val.
V: 8:00 val.–12:00 val. ir 12:45 val.–15:45 val.

Kontrolės ir audito tarnybos informacija

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka auditą. Auditas – tai nepriklausomas ir objektyvus vertinimas, atliekamas audituojamuose subjektuose.

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atlieka trijų tipų auditą:

  • Finansinį auditą – kai vertina audituojamo subjekto metinių (konsoliduotųjų) finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių duomenis ir pareiškia nepriklausomą auditoriaus nuomonę.
  • Veiklos auditą – kai vertina audituojamo subjekto veiklą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu.
  • Atitikties auditą – kai vertina audituojamo subjekto veiklos atitiktį teisės aktų ir (ar) kitiems reikalavimams ir gali pareikšti nepriklausomą auditoriaus nuomonę.

Siekiant audituojamo (-ų) subjekto (-ų) veiklos gerinimo ir naudos visuomenei didinimo, auditų rezultatų pagrindu formuluojami siūlymai – rekomendacijos audito metu nustatytoms problemoms išspręsti. Auditas – svarbus veiksnys skatinant savivaldybės įstaigų ir bendrovių efektyvumą, atskaitingumą ir rezultatyvumą, gerinant savivaldybės gyventojų gyvenimą.

Dokumentai, kuriais vadovaujamasi atliekant auditą

Profesiniai sprendimai ir gairės yra svarbiausi, siekiant užtikrinti viešojo sektoriaus audito patikimumą, kokybę ir profesionalumą.

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba vadovaujasi tarptautiniais aukščiausiųjų audito institucijų standartais (TAAIS).

Atliekant finansinį auditą vadovaujamasi Tarptautinės buhalterių federacijos Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos išleistais (TAS), (https://avnt.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai/auditas/#TAS).

Valstybės kontrolės parengtais Finansinio, Veiklos, Atitikties ir Informacinių technologijų auditų vadovais.

Auditoriaus atsakomybė atliekant finansinį auditą

Atlikdami auditą pagal tarptautinius audito standartus ir tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus, viso audito metu priimame profesinius sprendimus ir laikomės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

  • nustatome ir įvertiname metinių ataskaitų rinkinių reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanuojame ir atliekame procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surenkame pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas;
  • vertiname su auditu susijusią subjektų vidaus kontrolę, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie subjekto (subjektų grupės) vidaus kontrolės efektyvumą;
  • vertiname taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir apskaitinių vertinimų bei susijusių vadovybės atskleidimų pagrįstumą;
  • vertiname bendrą metinių ataskaitų rinkinių pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar šiose ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją;
  • vertiname lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams, teisės aktų ar kitų dokumentų (sutarčių ir kt.) reikalavimų laikymąsi, atsižvelgiame į galinčias kilti rizikas, susijusias su šių reikalavimų nesilaikymu, suplanuojame ir atliekame procedūras kaip atsaką į tokias rizikas ir surenkame pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti.

Atlikdami grupės auditą taip pat surenkame pakankamų tinkamų audito įrodymų apie subjektų finansinę informaciją ar veiklą grupėje, kad galėtume pareikšti nuomonę apie grupės konsoliduotas finansines ir  biudžeto vykdymo ataskaitas. Atsakome už vadovavimą grupės auditui, jo priežiūrą ir atlikimą. Tik mes atsakome už pareikštą mūsų nuomonę apie auditą.

Mes, be visų kitų dalykų, informuojame už valdymą atsakingus asmenis dėl audito apimties ir atlikimo laiko bei reikšmingų audito pastebėjimų, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatome audito metu.

Iš dalykų, apie kuriuos informuojame už valdymą atsakingus asmenis, išskiriame tuos, kurie yra svarbiausi atliekant einamojo laikotarpio finansinį auditą ir kurie laikomi pagrindiniais audito dalykais. Tokius dalykus apibūdiname audito ataskaitoje, jeigu pagal įstatymą arba teisės aktą nedraudžiama viešai atskleisti tokio dalyko arba, jeigu, labai retomis aplinkybėmis, nustatome, kad dalykas neturėtų būti pateikiamas, nes galima pagrįstai tikėtis, jog tokio pateikimo neigiamos pasekmės persvers visuomenės gaunamą naudą.

Audito planavimas

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, savo veiklos apimtį nustato metiniame veiklos plane. Tarnyba yra nepriklausoma spręsti kokius auditus bei vertinimus atlikti ir tik savivaldybės taryba sprendimu gali pavesti Tarnybai pagal jos kompetenciją atlikti veiklos plane nenumatytą auditą.

Metinis veiklos planas yra sudaromas taip, kad būtų apimtos reikšmingiausios savivaldybės viešojo sektoriaus veiklos sritys, atlikti visi teisės aktais Tarnybai pavesti auditai ir kiti vertinimai. Metinį Tarnybos veiklos planą pristatęs savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui ir gavęs jo pritarimą, tvirtina savivaldybės kontrolierius.

Audito rekomendacijos

Siekiant auditų poveikio ir teigiamų pokyčių viešajame sektoriuje, kiekvieno audito metu teikiamos audito rekomendacijas. Rekomendacijos – tai audito rezultatų pagrindu suformuluoti siūlymai, skirti audito metu nustatytoms problemoms išspręsti, siekiant audituojamo subjekto (-ų) veiklos gerinimo ir naudos visuomenei didinimo.

Rekomendacijoms įgyvendinti ir jų įgyvendinimui stebėti kiekvieną kartą yra rengiamas ir su audituojamu subjektu suderinamas rekomendacijų įgyvendinimo planas, esantis audito ataskaitos dalimi. Plane įvardijami rekomendacijų įgyvendinimu siekiami pokyčiai, rekomendacijų ir audituojamo subjekto pasiūlytų rekomendacijų įgyvendinimo priemonių terminai, kita svarbi informacija. Audituotas subjektas rekomendacijų įgyvendinimo plane sutartais terminai informuoja Tarnybą apie rekomendacijų įgyvendinimo rezultatus.

Siekiant stiprinti audito poveikį savivaldybės finansų valdymui ir kontrolės sistemoms bei viešojo valdymo gerinimui audituotose srityse, Tarnyba atlieka nuolatinę rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną. Šios stebėsenos rezultatų pagrindu Tarnyba iki einamųjų metų pabaigos parengia rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitą, kurią teikia savivaldybės vadovybei, savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui. Visuomenė apie rekomendacijų įgyvendinimą informuojama ataskaitas skelbiant skyriuje Audito ataskaitos ir išvados.

Bendradarbiavimas

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, įgyvendindama savo funkcijas, bendradarbiauja su Vyriausybės atstovu, Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetu, Valstybės kontrole, Centralizuota vidaus audito tarnyba ir kitomis institucijomis.

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybų interesams atstovauti valstybės institucijose ir Lietuvos savivaldybių asociacijoje įsteigta Lietuvos savivaldybių kontrolierių asociacija (SKA). Asociacijos vardu vyksta SKAT bendradarbiavimas su Seimu, Finansų ministerija, Lietuvos auditorių rūmais – tobulinant auditą ir apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, viešojo sektoriaus audito metodikas, dalijantis patirtimi. 

SKA  palaiko ryšius ir su savo partnerėmis užsienio šalyse – kitomis regioninėmis audito institucijomis. Dalyvauja EURORAI veikloje.

Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų pareigybių aprašymai

Veiklos užduotys

Darbo užmokestis neskelbiamas vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo 22.3 p. nuostatomis.

Tauragės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo apmokėjimo sistema.

Audito ataskaitos ir išvados
Planavimo dokumentai ir veiklos ataskaitos
Ataskaitos
Scroll to Top