Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

2023.10.20 – Pranešimas apie planuojamo vėjo elektrinių parko Tauragės r. sav. Žygaičių sen. teritorijoje statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo pradžią

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:

UAB „Tauragės vėjas“, Konstitucijos pr. 9-41, LT-09308 Vilnius, tel. 865761677, [email protected].

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas:

UAB „ARCHSTUDIJA“, Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, http://archstudija.lt/lt, 868052539, [email protected];

VšĮ „Darnaus vystymosi centras“, Liutauras Stoškus, A. Stulginskio 5-43, Vilnius, http://www.dvcentras.lt/, tel. 8 687 97311, el. p.  [email protected].

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta:

UAB „Tauragės vejas“ planuojamo vėjo elektrinių (toliau – VE) parko Tauragės r. sav. Žygaičių sen., Šikšnių k., Ruikių k., Urvinių k., Pryšmantų k., Aukštupių k., Vilaičių k., Lazdynės k., sklypų kad. Nr. 7748/0005:21, 7748/0005:39, 7748/0005:19, 7748/0005:196, 7748/0004:18, 7748/0004:158, 7748/0004:16, 7748/0004:217, 7748/0004:307, 7766/0002:26, 7703/0002:117, 7748/0004:325, 7703/0002:475, 7703/0002:103.

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis:

Veiklos rūšis: Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių;

Planuojamos ūkinės veiklos pajėgumas: Planuojama statyti ir eksploatuoti iki 14 vnt. VE, kurios kiekviena nominali galia siekia iki 8 MW (bendrai iki 112 MW);

Planuojamos naudoti technologijos: Numatoma įrengti iki 250 m bendro aukščio VE, kurių bokšto aukštis siekia iki 180 m, rotoriaus skersmuo – iki 180 m. Vėjo elektrinių parką ketinama prijungti į LITGRID AB perdavimo tinklą.

Poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas:

PŪV patenka į Lietuvos Respublikos PŪV PAV įstatymo 1 priedo 3.10.2 punktą: „sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau VE ir atstumas nuo planuojamų statyti VE iki pastatytų, statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis (matuojant tarp stiebų centrų) arba kai šie skaičiai ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas, statomas ar planuojamas statyti VE, todėl privaloma atlikti PAV“.

Numatomos nagrinėti alternatyvos:

Numatoma nagrinėti „0“ alternatyvą ir poveikį sveikatai mažinančių priemonių alternatyvas (jei vertinimo metu būtų nustatyta, kad tokios priemonės būtinos). Skirtingo vėjo elektrinių išdėstymo alternatyvos galėtų būti nagrinėjamos, jeigu vertinimo metu būtų nustatytas jų reikalingumas.

Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai:

VE planuojamos kaimiškoje vietovėje, su mažomis gyvenvietėmis ar pavienėmis sodybomis. Artimiausios PŪV teritorijai 2 km atstumu gyvenvietės yra Sartininkai, Ropkojai, Šikšniai, Ruikiai, Pryšmantai, Aukštupiai, Būdviečiai. Apytikslio VE parko centro koordinatės (LKS’94): 375580, 6126652. Atstumas nuo VE įrengimui analizuojamų vietų iki saugomų ir „Natura 2000“ teritorijų ribų: BAST Ežeruonos žemupynas – ~1,9 km, BAST Pagramančio regioninis parkas – ~4,8 km. Atstumas nuo VE iki registruoto kultūros paveldo objekto – Monumentalus kryžius (14140) – ~1,8 km, Ropkojų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia (31606) – ~ 2,1 km, Namas (1639) – ~2,4 km, Kulmenų, Kreivėnų piliakalnis (23799) – ~5,1 km. Mažiausias atstumas iki užsienio valstybės sienos – ~17,5 km.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:

Tauragės r. sav. Administracija  (Respublikos g. 2, Tauragė,  tel. 870011220, el. p. [email protected]), Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamentas (Prezidento g. 38, Tauragė, tel. 844661167, el. p. [email protected]), Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Respublikos g. 1, Tauragė, tel. 870765907, el. p. [email protected]), Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos Telšių – Tauragės teritorinis skyrius (Vasario 16-osios g. 6, Tauragė, tel. 844661474 , el. p. [email protected]), Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos (Antakalnio g. 25, Vilnius, tel. 852723284, el. p. [email protected]).

Poveikio aplinkai vertinimą atlieka ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. paštas [email protected])

 Visuomenė teikia pasiūlymus dėl pradėto poveikio aplinkai vertinimo (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti pasiūlymus poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui arba planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos jį paskelbus.

Atlikus poveikio aplinkai vertinimą, Aplinkos apsaugos agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai. Jeigu Aplinkos apsaugos agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus ir nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma. Jeigu Agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad planuojama ūkinė veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų ir darys reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir tokia veikla negali būti vykdoma.

Atstumų nuo planuojamų vėjo jėgainių žemėlapis

Pasidalinkite
Scroll to Top