Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Dėl poveikio aplinkai planuojamos ūkinės veiklos – Maisto/virtuvės (įskaitant žaliąsias) atliekų apdorojimas Kaupių k. 4, Žygaičių sen., Tauragės r. sav. informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo atrankos

Informuojame, kad Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) gavo UAB „Sweco Lietuva“ parengtą planuojamos ūkinės veiklos – Maisto/virtuvės (įskaitant žaliąsias) atliekų apdorojimas Kaupių k.4, Žygaičių sen., Tauragės r. sav. informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – Atrankos informacija).

Atrankos informacija paskelbta 2023-12-07 Agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt nuorodoje Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 m. > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Tauragės regionas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 6 straipsnio 4 ir 5, ir 7 straipsnio 4 dalių nuostatomis, kviečiame Jus, kaip poveikio aplinkai vertinimo subjektus per 10 darbo dienų nuo šiuo raštu pateiktos informacijos gavimo dienos pateikti motyvuotus pasiūlymus pagal savo kompetenciją dėl Atrankos informacijos ir (ar) planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Nepateikus minėtos informacijos per nurodytą terminą, bus laikoma, kad šių pasiūlymų poveikio aplinkai vertinimo subjektai neturi.

Plungės rajono savivaldybės administraciją, vadovaujantis Tvarkos aprašo[1] 49 punkto nuostatomis, prašome paskelbti savo internetinėje svetainėje žemiau pateiktą informaciją:

  1. Informacijos paskelbimo data: 2023-12-07;
  2. PŪV organizatoriaus pavadinimas: UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“;
  3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: Maisto/virtuvės (įskaitant žaliąsias) atliekų apdorojimas Kaupių k.4, Žygaičių sen. Tauragės r.;
  4. PŪV vieta: Kaupių k.4, Žygaičių sen. Tauragės rajonas;
  5. Atrankos informacija paskelbta: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZHyc2LMbpFbidoKIM2KfGYIgQ3FNAfr5/edit#gid=2102220487 arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Tauragės regionas;

6. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. [email protected], tel. +370 682 92653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).

[1] Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-845 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas).

Įvertinkite paslaugos suteikimą!
[Vertinimai: 0 Vidurkis: 0]
Pasidalinkite
Scroll to Top