Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ IR PATEIKTĄ TVIRTINTI APSAUGOS ZONŲ PLANĄ

Informuojame, kad, vadovaujantis 2019 m. birželio 6 d. LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu Nr. XIII-2166 (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862; su vėlesniais pakeitimais)), LRV 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862; su vėlesniais pakeitimais) ir LR energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu “ (TAR, 2020-10-13, Nr. 21224; su vėlesniais pakeitimais), yra parengtas ir LR energetikos ministrui pateiktas tvirtinti Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius – AB ,,Amber Grid“, Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215, tel. +370 5 236 0855, el.p. [email protected], interneto svetainė www.ambergrid.lt. Už šio plano sprendinių rengimo vykdymą atsakingas asmuo – vyresnioji inžinierė Rūta Bastikaitienė, tel. +370 640 42 750, el.p. [email protected].

Plano rengėjas – UAB „Atamis“, Žirmūnų g. 139, Vilnius LT-09120, tel. +370 5 272 8334, el.p. [email protected],  interneto svetainė www.atamis.lt. Atsakingas asmuo projekto vadovė Asta Anikėnienė (kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2020, išduotas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus  2014  m.  balandžio  17  d.  įsakymu  Nr.  1P-(1.3.)-151),  tel. +370 614 32520, el.p.  [email protected].

Plano rengimo pagrindas – AB ,,Amber Grid“ ir UAB „Atamis“ 2022 m. sausio 3 d. paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 553093(3)/AT-22T-1872.

Plano objektas – magistralinio dujotiekio vamzdynas, kurio unikalus Nr. 4400-2456-0714 (statybos pabaigos metai 2012); magistralinio dujotiekio vamzdynas (Tauragė – Klaipėda II etapas), kurio unikalus Nr. 4400-2768-4379 (statybos pabaigos metai 2013); magistralinio dujotiekio vamzdynas, kurio unikalus Nr. 4400-4288-4720 (statybos pabaigos metai 2016); magistralinio dujotiekio vamzdynas, kurio unikalus Nr. 4400-4288-8762 (statybos pabaigos metai 2016); Tauragės DSS, kurio unikalus Nr. 4400-1990-9476 (statybos pabaigos metai 2016); kita susijusi infrastruktūra (elektros tinklai (įskaitant katodinės apsaugos)).

Plano tikslas – parengti Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto).

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais galima Plano iniciatoriaus internetinėje svetainėje https://www.ambergrid.lt/parengtas-taurages-rajono-savivaldybes-teritorijoje-esanciu-magistraliniu-dujotiekiu-ir-susijusios-infrastrukturos-apsaugos-zonu-planas/838

Pasidalinkite
Scroll to Top