Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO R. N. ŽEMĖS SKLYPE, PABERŽIŲ K., TAURAGĖS SEN., TARAGĖS R. SAV., TAURAGĖS APSKR., KADASTRO NR. 7760/0003:519, PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA

Planavimo organizatorius- žemės sklypo savininkė R. N.

                Planuojamos teritorija- R. N. nuosavybės teise valdomas žemės ūkio paskirties žemės sklypas esantis Paberžių  k., Tauragės sen., Tauragė r. sav., sklypo kadastrinis Nr. 7760/0003:519

Projekto rengimo pagrindas– Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos  Tauragės ir Pagėgių skyriaus įsakymas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Planavimo  tikslai  ir uždaviniai–  žemės sklypo specialusis planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.

Pagal   „Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo“  reikalavimus (Žin. 1996, Nr. 82-1965; Žin. 2005, Nr. 84-3105) šiam projektui nėra reikalingos poveikio aplinkai vertinimo procedūros.

Teritorijos  tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant pastatų projektą,  žemės paskirtis keičiama nebus, išliks žemės ūkio paskirties.

Teritorijos vystymo koncepcija rengiama nebus.

                  Planavimo proceso  etapai:

  1. Parengiamasis.
  2. Rengimo etapas, kurį sudaro šios stadijos:

2.1. esamos būklės  įvertinimas – tam tikros srities  planuojamos veiklos  vystymo galimybių teritorijoje vertinimas, esamų tendencijų ir problemų nustatymas;

2.2. bendrųjų sprendinių formavimas – atsižvelgiant į specialiojo teritorijų planavimo lygmenis ir veiklos pobūdį, nustatomi planuojamos veiklos vystymo ir (ar) naudmenų tvarkymo prioritetai, jeigu planavimo darbų programoje numatyta, parengiama koncepcija, Vyriausybės nustatyta tvarka atliekamas teritorijų planavimo dokumento SPAV, jeigu parengiamuoju etapu priimamas sprendimas šį vertinimą atlikti;

2.3. sprendinių konkretizavimas – atsižvelgiant į specialiojo teritorijų planavimo lygmenis, parengiami konkretūs sprendiniai tam tikros srities planuojamai veiklai plėtoti ir jai skirtoms teritorijoms naudoti, tvarkyti ir saugoti.

  1. Baigiamasis etapas, kurį sudaro šios stadijos:

3.1. specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešinimas – parengto teritorijų planavimo dokumento viešinimas supaprastinta tvarka;

3.2. specialiojo teritorijų planavimo dokumento derinimas teritorijų planavimo dokumentą derinančiose institucijose (valstybės lygmeniu) ar Teritorijų planavimo komisijoje (savivaldybės lygmeniu ar vietovės lygmeniu);

3.3. specialiojo teritorijų planavimo dokumento tikrinimas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančioje institucijoje;

3.4. specialiojo teritorijų planavimo dokumento tvirtinimas ir registravimas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Plano rengimo terminas: 2023 gruodžio mėn.

Pasidalinkite
Scroll to Top