Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Kaimo reikalų skyriaus specialistas (Gaurės seniūnijoje)

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
 2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius žemės ūkio ir kaimo plėtros klausimus;
 3. mokėti dirbti kompiuteriu (,,Microsoft Office“ programiniu paketu);
 4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles;
 5. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. teikia informaciją paramos gavėjams, priima ir registruoja paraiškas, kitus dokumentus, atlieka preliminarų pirminį patikrinimą ir suvedimą, į Paraiškų priėmimo informacinę sistemą, pareiškėjo deklaruojamų žemės ūkio naudmenų, pasėlių ir kitų laukų ribų įbraižymą elektroniniu būdu, išspausdintų paraiškų egzempliorių pateikimą pareiškėjams;
 2. informuoja pareiškėjus apie nustatytus netikslumus ar paraiškų vertinimo rezultatus pagal gautą informaciją iš Nacionalinės mokėjimo agentūros, Žemės ūkio ir kaimo verslo centro;
 3. aprašo kontrolinių žemės sklypų ribų pakeitimus ir (arba) žemės ūkio naudmenų sluoksnio pakeitimus, ir (arba) galimai tinkamus kraštovaizdžio elementus pagal pareiškėjo pateiktą informaciją;
 4. teikia Žemės informacinės sistemos (ŽIS) tvarkytojui pranešimus apie Lietuvos Respublikos teritorijos apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinio (AŽ_DRLT) netikslumus (ploto, ribos, situacijos pasikeitimas ir pan.) pagal pareiškėjo pateiktą informaciją;
 5. padeda žemės naudotojui Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS) pateikti pranešimus apie planuojamus purškimus profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais ar rapsų sėją sėkla, apdorota augalų apsaugos produktais;
 6. esant poreikiui, nustato ar subjektai užsiima žemės ūkio veikla ar žemės ūkio veikla buvo vykdoma mirusio sutuoktinio vardu;
 7. priima iš duomenų teikėjų valdai įregistruoti, valdos duomenims atnaujinti arba valdai išregistruoti reikalingus duomenis, atlieka preliminarų pirminį patikrinimą ir užtikrina tolesnį jų tvarkymą ir perdavimą Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui. Valdos valdytojui išduoda pranešimus apie valdos įregistravimą arba duomenų atnaujinimą, teikia informaciją apie valdų duomenis žodžiu, raštu ir (arba) elektroninėmis priemonėmis;
 8. pagal kompetenciją dalyvauja komisijose, darbo grupėse tam, kad būtų įgyvendinti komisijoms, darbo grupėms, tarybai keliami uždaviniai;
 9. rengia ir teikia ataskaitas pagal nustatytas funkcijas Statistikos departamentui, kitoms institucijoms;
 10. vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

Darbo vieta – Gaurės seniūnijoje.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Atlyginimas (bruto): nuo 1041,6 Eur iki 1097,4 Eur

Skelbimas paskelbtas: 2023-01-06

Skelbimas galioja iki: 2023-01-19

Pasidalinkite
Scroll to Top