Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Kviečiame teikti paraiškas valdų modernizavimui

Kovo 1 d. – balandžio 29 d. galima teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Tai pirmasis š. m. paraiškų surinkimo etapas, kuriam skirta 36 101 998 Eur suma.

 Paraiškas gali teikti ūkininkai, ketinantys investuoti tik į specializuotą žemės ūkio sektorių – parama augalininkystės sektoriui nenumatyta. Kiekvienam iš remiamų specializuotų žemės ūkio sektorių skirtas atskiras biudžetas:

 • pieninei galvijininkystei skirta 19 408 690 Eur;
 • mėsinei gyvulininkystei, įskaitant mėsinę galvijininkystę, avininkystę ožkininkystę, triušininkystę, skirta 1 055 128 Eur;
 • kiaulininkystei skirta 6 200 000 Eur;
 • paukštininkystei, įskaitant kiaušinių gamybą, skirta 5 725 000 Eur;
 • sodininkystei, daržininkystei, uogininkysei skirta 3 713 181 Eur.

Pažymėtina, kad bus sudaromos atskiros kiekvieno remiamo specializuoto sektoriaus paraiškų pirmumo eilės. Valdos specializacija nustatoma:

 • tuo atveju, kai pateiktame projekte nenumatoma keisti valdos specializacijos, specializuotu žemės ūkio sektoriumi laikomas tas, iš kurio pareiškėjo praėjusiais ataskaitiniais arba ataskaitiniais metais gautos pajamos sudaro ne mažiau kaip 45 proc. pareiškėjo žemės ūkio veiklos pajamų;
 • tuo atveju, kai pateiktame projekte numatoma keisti valdos specializaciją arba kurio valda nėra specializuota, kaip nustatyta aukščiau nurodytame punkte, specializuotu žemės ūkio sektoriumi laikomas tas žemės ūkio sektorius, į kurį pareiškėjas numato investuoti ir visos projekte numatytos investicijos yra susijusios su to konkretaus specializuoto žemės ūkio sektoriaus veiklos vykdymu.

Projekto investicijos, kurios yra susijusios ne tik su konkretaus specializuoto žemės ūkio sektoriaus veiklos vykdymu, paramos lėšomis nefinansuojamos. Kai pateiktame projekte numatoma keisti valdos specializaciją į daržininkystę, tinkamos finansuoti gali būti tos investicijos, kurios susijusios tik su šviežių daržovių gamyba arba perdirbimu, – nenatūraliai išdžiovintos ir natūraliai išdžiūvusios ankštinės daržovės nelaikomos šviežiomis daržovėmis, investicijos jų gamybai ar perdirbimui nefinansuojamos

Paraiškas gali teikti:

 • fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą;
 • juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę valdą (reikalavimas turėti savo vardu įregistruotą valdą netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus).

 Paraiškos, pateiktos fizinio ar juridinio asmens kartu su projekto partneriu (-ais), nepriimamos.

Remiama veikla:

 • žemės ūkio produktų gamyba;
 • prekinių žemės ūkio produktų, pagamintų ar išaugintų valdoje, apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.

Žinotina, kad paraiška gali būti pateikta tik pagal vieną remiamą veiklą ir tik pagal vieną iš remiamų specializuotų žemės ūkio sektorių.

Paraiškų teikimo tvarka

 Paramos paraiška ir su paramos paraiška teikiami dokumentai Agentūrai turi būti pateikiami užpildant Žemės ūkio ministerijos informacinėje sistemoje (ŽŪMIS) elektroninę dokumento formą asmeniškai ar per įgaliotą asmenį ŽŪMIS portalo interneto prieigoje adresu https://zumis.lt Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

Pagrindinės sąlygos ir reikalavimai pareiškėjui

 • Parama teikiama, jei pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra didesnis kaip 8 000 Eur (šis reikalavimas netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus).
 • Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo turi nepertraukiamai vykdyti žemės ūkio veiklą ir gauti iš šios veiklos pajamas ne trumpiau kaip 12 mėnesių.
 • Pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio veiklos per ataskaitinius metus iki paramos paraiškos pateikimo turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų.
 • Parama teikiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktų (išskyrus žvejybos ir akvakultūros produktus) gamybai ir valdoje pagamintiems produktams apdoroti ir (arba) perdirbti.
 • Pareiškėjo pateiktame projekte statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos (išskyrus grūdų saugojimo bokštų statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidas), įskaitant pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą (išskyrus kelius), ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje sudaro ne mažiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM).
 • Investicijos, kurioms prašoma paramos, turi būti numatytos tik į tą specializuotą žemės ūkio sektorių, kuriam prašoma paramos.
 • Projekto įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paramos paraiškoje ir negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.

Žinotina, kad pareiškėjas turi atitikti visus įgyvendinimo taisyklių VI skyriuje nurodytus reikalavimus.

Paramos dydis ir intensyvumas:

 • didžiausia paramos suma projektui negali viršyti 300 000 Eur;
 • 2014–2020 metų programos laikotarpiu, įskaitant 2021–2022 metų pereinamąjį laikotarpį, negali viršyti 900 000 Eur;
 • susijusių įmonių, sutuoktinių didžiausia bendra gauta paramos suma 2014–2020 metų programos laikotarpiu, įskaitant 2021–2022 metų pereinamąjį laikotarpį, pagal priemonės veiklos sritį negali viršyti 1 300 000 Eur.

Kai vykdoma žemės ūkio produktų gamyba

Finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).

Paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 proc. punktų:

 • jaunajam ūkininkui, fiziniam asmeniui (kuriam dar nėra suėję 41 metai), pateikusiam paraišką penkerių metų laikotarpiu nuo įsisteigimo dienos; jaunojo ūkininko įsisteigimo diena yra ūkio įregistravimo pareiškėjo vardu arba valdos įregistravimo pareiškėjo vardu diena, t. y. ta diena, kuri yra iš šių dienų ankstesnė;
 • žemės ūkio kooperatyvui, įgyvendinančiam kolektyvines investicijas.

Kai vykdomas prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų ar išaugintų valdoje) apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai

Finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).

Paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 proc. punktų:

 • pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas vieno iš pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narių valdoje (taikoma tik gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose);
 • pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie patys užsiima žemės ūkio produktų gamyba ir įgyvendina kolektyvines investicijas (taikoma tik gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose).

Projektų atrankos kriterijai

Pieninės galvijininkystės sektoriaus paraiškos vertinamos pagal 8 atrankos kriterijus, už atitiktį kiekvienam iš kriterijų suteikiama nuo 5 iki 30 balų.

Mėsinės galvijininkystės, kiaulininkystės, avininkystės, ožkininkystės, triušininkystės, paukštininkystės, įskaitant kiaušinių gamybą, sektorių paraiškos vertinamos pagal 10 atrankos kriterijų, už atitiktį kiekvienam iš kriterijų suteikiama nuo 5 iki 20 balų. 

Sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektorių paraiškos vertinamos pagal 10 atrankos kriterijų, už atitiktį kiekvienam iš kriterijų suteikiama nuo 5 iki 20 balų.

Atrankos kriterijai, taikomi paminėtų žemės ūkio sektorių paraiškoms, išvardyti įgyvendinimo taisyklių XI skyriuje.

Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius visuose žemės ūkio sektoriuose – 35 balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko 35 balų, paramos paraiška atmetama. Paramos paraiškos vertinamos 3 mėnesius nuo paramos paraiškų priėmimo laikotarpio pabaigos.

Pagrindiniai taisyklių pakeitimai 2022 m.

2022 m. vasario 3 d. buvo pakeistos veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“  įgyvendinimo taisyklės. Paminėtini šie pakeitimai:

 • Valdos specializacija 2014–2020 metų programos laikotarpiu gali būti keičiama ne vieną kartą.
 • Tuo atveju, kai ataskaitiniais arba ataskaitiniais metais pareiškėjo valda nebuvo specializuota, t. y. kai ataskaitiniais arba ataskaitiniais metais pareiškėjo pajamos nė iš vieno žemės ūkio sektoriaus nesudarė daugiau kaip 45 proc. pareiškėjo žemės ūkio veiklos pajamų, visos projekte numatytos investicijos turi būti susijusios su to konkretaus specializuoto žemės ūkio sektoriaus veiklos vykdymu, kuriam prašoma paramos.
 • Tuo atveju, kai investuojama į mėsinę gyvulininkystę, pareiškėjas įsipareigoja ketvirtaisiais projekto kontrolės metais padidinti 15 proc., palyginti su ataskaitiniais metais, nurodyto sektoriaus žemės ūkio produktų gamybą (natūrine išraiška, skaičiuojama vienetais) ir padidėjimą išlaikyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos (ši nuostata netaikoma mėsinei paukštininkystei).
 • Pareiškėjas įsipareigoja užtikrinti, kad daugiamečių (5 metų ir daugiau) ganyklų arba pievų plotas, priklausantis pareiškėjui nuosavybės teise ir (arba) valdomas nuomos, panaudos ar kitais pagrindais, deklaruotas ataskaitiniais metais pagal Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriuje nurodytą kodą DGP, būtų išlaikytas projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu.
 • NEFINANSUOJAMI traktoriai, įskaitant T3 kategorijos traktorius.
 • Tuo atveju, kai investuojama į įrangą, gaminančią energiją iš atsinaujinančių šaltinių, ataskaitiniais metais, kada skaičiuojamas iš atsinaujinančių šaltinių pagamintos energijos kiekis, palyginti su visa suvartojama energija, laikomi pirmieji kalendoriniai metai, einantys po įrangos įsigijimo metų.
 • Pasikeitė nuostata pripažintiems žemės ūkio kooperatyvo nariams arba pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, siekiantiems gauti 5 atrankos balus:
  • pripažinto žemės ūkio kooperatyvo nario pajamos, gautos praėjusiais metais ir įsipareigojamos gauti kiekvienais metais iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos iš kooperatyvui parduotų žemės ūkio produktų, superkamų kooperatyvo, turi sudaryti daugiau kaip 50 procentų pajamų, gautų iš šių žemės ūkio produktų, parduotų visiems ūkio subjektams, taip pat kooperatyvui parduoto kiekvieno žemės ūkio produkto, superkamo kooperatyvo, kiekis sudaro daugiau kaip 50 procentų šio žemės ūkio produkto, parduoto visiems ūkio subjektams, kiekio;
  • arba praėjusiais metais nupirktų ir įsipareigojamų nupirkti kiekvienais metais iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos iš pripažinto žemės ūkio kooperatyvo prekių ir (ar) paslaugų, parduodamų kooperatyvo, vertė turi sudaryti daugiau kaip 50 procentų šių prekių ir paslaugų, nupirktų iš visų ūkio subjektų, vertės (pateikiami narystės pripažintame žemės ūkio kooperatyve ir prekių ir (ar) paslaugų apyvartą su šiuo kooperatyvu patvirtinantys dokumentai (prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo dokumentai, buhalterinės apskaitos pirkimų ir pardavimų žiniaraščiai).

NMA informacija

Pasidalinkite
Scroll to Top