Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Paskelbtas konkursas VšĮ „Žaliasis regionas“ finansininko pareigoms užimti (0,5 et.)

VšĮ „Žaliasis regionas“ – tai regioninė keturių savivaldybių – Pagėgių, Jurbarko, Šilalės ir Tauragės – nauja viešoji įstaiga, kurios pagrindinis tikslas – įgyvendinti „Tauragė+“ strategiją verslo plėtros skatinimo ir investicinio patrauklumo didinimo, turizmo plėtros sąlygų gerinimo ir viešojo transporto paslaugų organizavimo Tauragės regione.
Įstaigos „Žaliasis regionas“ finansininkas, einantis šias pareigas, turės atitikti šiuos specialius reikalavimus: turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, ekonomikos ar finansų studijų magistro laipsnį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje viešajame ar valstybiniame sektoriuje. Darbuotojas bus atskaitingas įstaigos vadovui. Darbuotojo darbo krūvis 0,25 etato.

DARBO POBŪDIS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. savo veikloje laikosi įstaigos apskaitą reglamentuojančių teisės aktų, kontroliuoja, kad jų laikytųsi kiti darbuotojai;
2 užtikrina, kad visos bendrosios ir įstaigos direktoriaus nustatytos finansinės apskaitos ir mokestinės atskaitomybės formos būtų parengtos bei pateiktos tiksliai ir laiku;
3 užtikrina visų buhalterinių įrašų teisingumą
4 teikia informaciją rengiant įstaigos veiklos strategiją, pagal kompetenciją vykdo įstaigos veiklos planus ir rengia savo veiklos ataskaitas;
5. pagal kompetenciją įgyvendina įstaigos direktoriaus priimtus sprendimus;
6 kontroliuoja, kad racionaliai būtų naudojami įstaigos darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai;
7. Užtikrina, kad būtų vykdomi šie reikalavimai:
7.1 į apskaitą įtraukiamos visos lėšos, trumpalaikis bei materialusis ir nematerialusis ilgalaikis turtas, įstaigos savininkų nuosavybė, finansavimas, įstaigos skolos bei skolos įstaigai, laiku ir tinkamai užregistruotos visos buhalterinės apskaitos operacijos;
7.2 teisingai tvarkoma įstaigos uždirbtų pajamų ir patirtų sąnaudų, jos padarytų išlaidų ir gautų bei gautinų įplaukų vidinė apskaita;
7.3 teisingai apskaičiuoti ir laiku pervesti mokesčiais ir įmokos į valstybės biudžetą, socialinio draudimo fondą ir kt.;
7.4. esant reikalui, apskaičiuoja ekonomiškai pagrįstą įstaigos daromų išlaidų būtinybę bei kitus direktoriaus reikalaujamus apskaičiavimus;
8. užtikrina teisingų inventorizacijos rezultatų bei neišieškotų trūkumų ir pertekliaus įtraukimą į apskaitą.
9. Tinkamai saugomi apskaitos dokumentai ir registrai (iki jų perdavimo į archyvą);
10. Užtikrina, kad būtų saugoma informacija, pripažįstama įstaigos komercine paslaptimi, kad būtų vykdomi visi direktoriaus nurodymai dėl tokios informacijos įslaptinimo.
11. Įstaigos inventorizacijos komisijos nariams paaiškina inventorizacijos atlikimo bei inventorizacijos aprašų įforminimo tvarką.
12. Vykdo kitus įstaigos direktoriaus nurodymus, tiesiogiai susijusius su įstaigos finansine veikla.
13. Teisingai pildo įstaigos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį.
14. Tvarko darbo užmokesčio ir susijusių mokesčių, debitorinio – kreditorinio įsiskolinimo, pagrindinių priemonių, materialinių vertybių apskaitą.
15.Teisingai ir laiku pateikia finansines, mokestines, statistines ataskaitas, vadovaujantis viešųjų subjektų apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais, mokesčių įstatymais, kitais veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.
16. Rengia įstaigos biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius LR teisės aktų ir Tauragės savivaldybės nustatyta tvarka ir terminais.
17. Teikia informaciją į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) LR Finansų ministro įsakymu nustatytais terminais.
18. Nutraukus su įstaiga darbo santykius, perduoda visus turimus dokumentus, pinigines bei materialines vertybes, perdavimo faktą įforminant dokumentų perdavimo – priėmimo aktu.

REIKALAVIMAI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, magistro laipsnį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje viešajame ar valstybiniame sektoriuje;
2. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti LR įstatymus, LR vyriausybės nutarimus, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, darbo santykių reguliavimą, teisės aktų rengimą, dokumentų valdymą.
3. būti susipažinusiam su viešųjų pirkimų įstatymu Europos Sąjungos investicijų fondų galimybėmis ir gebėti apskaityti Europos sąjungos ir kitų finansinių instrumentų apskaitą.
4. būti susipažinusiam su valstybės, Tauragės regiono – Jurbarko, Pagėgių, Šilalės ir Tauragės rajono savivaldybių strateginio planavimo dokumentais;
5. turėti gerus bendravimo, darbo komandoje, administracinius, informacijos pristatymo įgūdžius bei savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
8. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.).
8. mokėti dirbti su biudžetas VS ar kita panašia buhalterinės apskaitos programa.
9. Mokėti dirbti su VSAKIS konsolidavimo programa.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį). Nuoroda dokumentų pateikimui:
https://portalas.vtd.lt/lt/finansininkas-322;730510.html

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:
1. Asmens dokumento kopija;
2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
3. Gyvenimo aprašymas (CV);
4. Pretendento anketa (pretendentams į darbuotojo pareigas);
Atlyginimas (bruto):
0,25 etato – 486,75 Eur
Skelbimas galioja iki:
2021-09-08

Kilus klausimams, prašome kreiptis el.paštu [email protected], arba telefonu 8 685 12348.

 

Pasidalinkite
Scroll to Top