Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Paskelbtas konkursas VšĮ „Žaliasis regionas“ specialisto pareigoms užimti

VšĮ „Žaliasis regionas”, – tai regioninė keturių savivaldybių – Pagėgių, Jurbarko, Šilalės ir Tauragės – nauja viešoji įstaiga, kurios pagrindinis tikslas – įgyvendinti „Tauragė+“ strategiją verslo plėtros skatinimo ir investicinio patrauklumo didinimo, turizmo plėtros sąlygų gerinimo ir viešojo transporto paslaugų organizavimo Tauragės regione.
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turės atitikti šiuos specialius reikalavimus: turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį organizuojant viešojo transporto paslaugas. Specialistas bus atskaitingas įstaigos vadovui. Darbo vieta Tauragės miestas.

DARBO POBŪDIS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1.teikia informaciją rengiant įstaigos veiklos strategiją, pagal kompetenciją vykdo įstaigos veiklos planus ir rengia savo veiklos ataskaitas;
2. organizuoja viešojo transporto sistemą;
3. dalyvauja Atliekant viešojo transporto maršrutų monitoringą ir vertinimą. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią viešojo transporto informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą, teikia pasiūlymus sistemos optimizavimui.
4. inicijuoja viešojo transporto maršrutų ir tvarkaraščių nustatymą ir keitimą;
5. diegia, tobulina ir valdo viešojo transporto eismo informacinę sistemą stotelėse ir transporto priemonės pagal savivaldybių suteiktus įgaliojimus;
6. organizuoja elektroninio bilieto sistemos diegimą ir užtikrina jos funkcionavimą;
7. kontroliuoja keleivius ir vežėjus;
8. organizuoja viešojo transporto paslaugų teikimo konkursus pagal savivaldybių suteiktus įgaliojimus;
9. kaupia ir analizuoja duomenis apie keleivių vežimą;
10. išduoda leidimus vežti keleivius reguliaraus vietinio susisiekimo maršrutais pagal savivaldybių suteiktus įgaliojimus;
11. dalyvauja transporto priemonių atnaujinimo programose;
12. organizuoja ekologiškų technologijų diegimą viešajame transporte;
13. inicijuoja regiono savivaldybių bendrus projektus ir juos įgyvendina;
14. teikia pasiūlymus dėl Tauragės regiono savivaldybių bendradarbiavimo ir bendradarbiavimo su kitais regionais ir jų savivaldybėmis bei tarptautinio bendradarbiavimo organizuojant viešojo transporto sistemą.
15. teikia informaciją rengiant įstaigos veiklos strategiją, pagal kompetenciją vykdo įstaigos veiklos planus ir rengia savo veiklos ataskaitas;
16. organizuoja viešuosius pirkimus, pagal savo veiklos kompetencijas;
17. atlieka kitus nuolatinio ir nenuotolinio pobūdžio su šios pareigybės kompetencija susijusios pavedimus.

REIKALAVIMAI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį organizuojant viešojo transporto paslaugas ;
2. turėti darbo patirties viešojo transporto organizavimo, Viešųjų pirkimų, projektų ir programų valdymo srityse;
3. būti susipažinusiam ir gebėti vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo transporto organizavimą, viešuosius pirkimus ir Europos Sąjungos investicijų fondų panaudojimą, teisės aktų projektų rengimo, dokumentų rengimo ir apskaitos taisykles;
4. būti susipažinusiam su valstybės, Tauragės regiono ir Jurbarko rajono, Pagėgių, Šilalės rajono ir Tauragės rajono savivaldybių strateginio planavimo dokumentais;
5. turėti gerus bendravimo, darbo komandoje, administracinius, informacijos pristatymo įgūdžius bei savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
6. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti ir rengti išvadas;
7. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.).

PAPILDOMA INFORMACIJA

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį). Nuoroda dokumentų pateikimui:
https://portalas.vtd.lt/lt/transporto-specialistas-322;729980.html

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:
• 1. Asmens dokumento kopija;
• 2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
• 3. Gyvenimo aprašymas (CV);
• 4. Pretendento anketa (pretendentams į darbuotojo pareigas);
• Papildomai būtina pateikti:
• 1. Profesinę patirtį pagrindžiantis dokumentas;

Atlyginimas (bruto):
2170 Eur

Skelbimas galioja iki:
2021-09-06

Kilus klausimams, prašome kreiptis el.paštu [email protected],
arba telefonu 8 685 12348.

Pasidalinkite
Scroll to Top