Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Paskelbtas konkursas VšĮ „Žaliasis regionas“ viešojo administravimo specialisto pareigoms užimti

VšĮ „Žaliasis regionas“ – tai regioninė keturių savivaldybių – Pagėgių, Jurbarko, Šilalės ir Tauragės – nauja viešoji įstaiga, kurios pagrindinis tikslas – įgyvendinti „Tauragė+“ strategiją verslo plėtros skatinimo ir investicinio patrauklumo didinimo, turizmo plėtros sąlygų gerinimo ir viešojo transporto paslaugų organizavimo Tauragės regione. Specialisto darbo vieta Pagėgių mieste.
Įstaigos „Žaliasis regionas“ viešojo administravimo specialistas bus atskaitingas įstaigos vadovui. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turės atitikti šiuos specialius reikalavimus: turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą viešojo administravimo srityje ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį.
Mokėti anglų kalbą vartotojo B1+ kalbos mokėjimo lygį. Darbo vieta Pagėgių miestas.

DARBO POBŪDIS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. Teikia informaciją rengiant įstaigos veiklos strategiją, pagal kompetenciją vykdo įstaigos veiklos planus ir rengia savo veiklos ataskaitas;
2. Pagal kompetenciją įgyvendina įstaigos vadovo priimtus sprendimus;
3. Organizuoja susitikimus su gyventojais ir kitus panašaus pobūdžio renginius siekiant optimizuoti viešojo transporto maršrutus. koordinuoja susitikimų, konferencijų ir kitų panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusių renginių organizavimą ir juose dalyvauja;
4. Rengia pasiūlymus ir įgyvendina gyventojų skatinimo naudotis viešuoju transportu rinkodaros priemones;
5. Rengia, sistemina ir teikia informaciją į įstaigos ir savivaldybių internetinius puslapius, spaudą, kontroliuoja informacijos atnaujinimą; teikia informaciją kitoms visuomenės informavimo priemonėms, rengia straipsnius, pranešimus ir kitą informaciją spaudai;
6. Dalyvauja rengiant TV reportažus, radijo laidas, susijusias su VšĮ „Žaliojo regiono“ veikla, dalyvauja organizuojamuose renginiuose ir rengia apie tai informaciją visuomenės informavimo priemonėms;
7. Teikia biuro administracines paslaugas:
1. Padeda organizuoti ir vykdyti administracijos vadovo darbą;
2. Priima ir siunčia įstaigos korespondenciją, dokumentus;
3. Organizuoja gaunamos ir siunčiamos korespondencijos, vidaus dokumentų parengimą ir sisteminimą ir archyvavimą;
4. Atlieka įmonės kasininkės pareigas;
5. Administracijos vadovo komandiruočių, atostogų, nedarbingumo metu, laikinai vykdo administracijos vadovo pareigas;
6. Sistemina įstaigos veiklas, rengia įstaigos veiklos ataskaitą.

REIKALAVIMAI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą viešojo administravimo srityje ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;
2. turėti darbo patirties vienoje ar keliose iš šių sričių: viešojo transporto organizavimo, rinkodaros, Viešųjų pirkimų, projektų ir programų valdymo srityse;
3. būti susipažinusiam ir gebėti vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo transporto organizavimą, viešuosius pirkimus ir Europos Sąjungos investicijų fondų panaudojimą, teisės aktų projektų rengimo, dokumentų rengimo ir apskaitos taisykles;
4. būti susipažinusiam su valstybės, Tauragės regiono ir Jurbarko rajono, Pagėgių, Šilalės rajono ir Tauragės rajono savivaldybių strateginio planavimo dokumentais;
5. turėti gerus bendravimo, darbo komandoje, administracinius, informacijos pristatymo įgūdžius bei savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
6. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B1+ lygiu;
7. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti ir rengti išvadas;
8. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.).

PAPILDOMA INFORMACIJA

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį). Nuoroda dokumentų pateikimui:
https://portalas.vtd.lt/lt/viesojo-administravimo-specialistas-322;730000.html

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:
1. Asmens dokumento kopija;
2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
3. Gyvenimo aprašymas (CV);
4. Pretendento anketa (pretendentams į darbuotojo pareigas);
Papildomai būtina pateikti:
1. Užsienio kalbos mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopija;
2. Profesinę patirtį pagrindžiantis dokumentas;

Atlyginimas (bruto):
2170 Eur

Skelbimas galioja iki:
2021-09-06

Kilus klausimams, prašome kreiptis el.paštu z[email protected], arba telefonu 8 685 12348.

 

Pasidalinkite
Scroll to Top