Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Pradedamas rengti Tauragės miesto teritorijos bendrojo plano keitimas

Informuojame, kad pradedamas rengti Tauragės miesto teritorijos bendrojo plano keitimas.
Planavimo pagrindas – Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 16 d. sprendimas Nr. 1-320 „Dėl Tauragės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo“.
Planavimo darbų programa: Tauragės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programa, patvirtinta Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 5-115 „Dėl Tauragės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“. Susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), teritorijų planavimo dokumento numeris (TPD Nr.) K-VT-77-21-101.
Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas – savivaldybės dalies bendrasis planas.
Teritorijų planavimo lygmuo – vietovės lygmuo.
Bendrojo plano rengimo, svarstymo, derinimo ir tvirtinimo tvarka – bendroji.
Planuojama teritorija – Tauragės miesto bei jai gretimos bei funkciškai susietos priemiestinės teritorijos, plotas – Tauragės miesto 1670 ha (kartu su priemiestinėmies teritorijomis apie 2225 ha).
Planuojamas laikotarpis – ne trumpesnis nei 10 metų.
Planavimo organizatorius – Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Respublikos g. 2, LT-72255, Tauragė, tel. (8 446) 62 813, el. paštas [email protected]; www.taurage.lt.
Plano rengėjas – VšĮ Kauno technologijos universitetas (Tunelio g. 60, LT-44405 Kaunas, el. p. [email protected]). Projekto vadovas – Evaldas Ramanauskas, tel. (8 682) 12 549, el. p. [email protected]
Teritorijų planavimo dokumento rengimo terminai: 2021 m. III ketv. – 2023 m. I ketv. 

Planavimo tikslai:

 1. Sudaryti sąlygas darniai miesto teritorijos raidai, nustatyti nuoseklios erdvinės ir funkcinės integracijos į miesto struktūrą vystymo kryptis, kompleksiškai sprendžiant socialinius, ekonominius ir ekologinius uždavinius;
 2. Keisti veiklų reglamentavimą atsižvelgiant į pasikeitusias miesto raidos tendencijas, patikslinti miesto plėtros prioritetus ir jų įgyvendinimo eiliškumą;
 3. Sudaryti sąlygas racionaliam miesto teritorijai svarbių gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui;
 4. Suformuoti sąlygas atsirasti integruotai transporto sistemai, leidžiančiai pasiekti užsibrėžtus darnaus judumo tikslus, įvertinti magistralinių gatvių kategorijas, plėsti inžinerinę infrastruktūrą prioritetinėse miesto periferijos zonose;
 5. Numatyti miesto gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimo priemones, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą ir išsaugojimą;
 6. Derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių bei savivaldybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo sąlygų;
 7. Kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse. 

Planavimo uždaviniai:

 1. Suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis;
 2. Optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, numatyti jų atsparumo ekstremaliems klimato reiškiniams stiprinimo priemones;
 3. Numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, klimato kaitos poveikio švelninimo, gamtinio karkaso formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones, optimalią kraštovaizdžio struktūrą;
 4. Detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;
 5. Nustatyti Tauragės miesto ir priemiestinių įstatymais pagrįstus papildomus aplinkosaugos, kraštovaizdžio, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos reikalavimus, urbanistinius, architektūrinius, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo, visuomenės sveikatos saugos reikalavimus;
 6. Patikslinti Tauragės miesto bendrajame plane numatytų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius, išskiriamos urbanizuotos, urbanizuojamos ir neurbanizuojamos teritorijos (arba nurodomos urbanizuotų teritorijų plėtros kryptys), nustatomos prioritetinės plėtros teritorijos ir galimas plėtros mastas, prioritetinės ir kitos galimos veiklos, prioritetinės savivaldybės infrastruktūros vystymo etapai;
 7. Tauragės ir priemiesčių teritorijos funkcinis zonavimas;
 8. Detalizuojami / nustatomi aukštesnio lygmens bendrojo plano teritorijos naudojimo privalomieji reikalavimai, nustatant teritorijos naudojimo tipą kartu su didžiausiais leistinais užstatymo intensyvumo ir užstatymo tankio rodikliais, galimus užstatymo tipus, užstatymo aukštį;
 9. Detalizuoti savivaldybei svarbių objektų išdėstymą, rezervuotinas teritorijas;
 10. Patikslinti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo bei formavimo kryptis;
 11. Detalizuoti Tauragės miesto ir priemiestinių teritorijų kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, apžvalgos vietas ir iš jų atsiveriančias panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą, numatyti vertingo kraštovaizdžio išsaugojimo sprendinius, numatyti saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio apsaugos reikalavimus;
 12. Gamtinio karkaso sistema, papildant ją vietinės reikšmės gamtiniu karkasu su į jo sudėtį įeinančiu ekologiniu tinklu ir atskiraisiais želdynais; siūlomų miesto miškų konversijos į želdynus teritorijų išdėstymas;
 13. Ypatingų inžinerinių statinių išdėstymas pažymint visus esamus, rengiamu bendruoju planu ir kitais teritorijų planavimo dokumentais numatomus 30 m ir aukštesnius ypatingus inžinerinius statinius, kuriems aptarnauti reikalingas ne didesnis kaip 0,01 ha žemės plotas, kuriam Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 6 dalies 2 punkte numatytu atveju neformuojamas atskiras žemės sklypas, išdėstymas;
 14. Tobulinti ir vystyti istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktūrą, architektūrinę erdvinę kompoziciją;
 15. Numatyti kvartalų kompleksinio atnaujinimo (modernizavimo) teritorijas ir jų energinio efektyvumo didinimo priemones vadovaujantis Kvartalų energinio efektyvumo didinimo programų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 1 d. nutarimu Nr. 547 „Dėl Kvartalų energinio efektyvumo didinimo programų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 16. Inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo principai (ar jos išdėstymo reikalavimai), inžinerinių komunikacijų koridoriai;
 17. Teritorijos, skiriamos objektams, kurių išdėstymas planuojamoje teritorijoje priklauso nuo jų veiklos poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai;
 18. Mažmeninės prekybos objektų išdėstymo privalomieji reikalavimai (miesto teritorijoje), nurodant didžiausią galimą vieno mažmeninės prekybos objekto bendrą plotą atskirose planuojamos teritorijos dalyse;
 19. Miesto ir priemiestinių teritorijų žemės gelmių išteklių telkiniai;
 20. Valstybei svarbių projektų objektų teritorijos;
 21. Turistinių trasų, rekreacinių zonų išdėstymas;
 22. Numatyti efektyvios susisiekimo sistemos plėtrą, paremtą darnaus judumo principais, naudotojų poreikiais, miesto planinei struktūrai svarbių gatvių, dviračių takų trasų ir kt. struktūros išdėstymo tikslinimą, nustatyti gatvių kategorijas, raudonąsias linijas;
 23. Tyliųjų zonų išdėstymas.

Bendrojo plano rengimo etapai: parengiamasis; rengimo; baigiamasis.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – atliekamas  Vyriausybės nustatyta tvarka.
Teritorijos vystymo koncepcijos rengimas – atliekamas.
Koncepcijos nepriklausomas vertinimas – neatliekamas.

Bendrojo plano keitimas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo”, ir kitais galiojančiais teisės aktais, galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, planavimo darbų programa, teritorijų planavimo sąlygomis.

Informacijos teikimo tvarka: informaciją apie teritorijų planavimo dokumento rengimą teikia planavimo organizatorius ir plano rengėjas (šiame skelbime nurodytais adresais). Išsamesnę informaciją teikia Tauragės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir geodezijos skyriaus vyr. specialistė (vyr. architektė) Šarūnė Beitaitė, tel.: +370 699 09774, el. p. [email protected]., www.taurage.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu (skelbime nurodytu adresu) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-77-21-101) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais skirto termino pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Apie viešo svarstymo procedūrų laiką ir eigą informacija bus teikiama papildomai.

Pasidalinkite
Scroll to Top