Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Skelbiama atranka į Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus pakaitinio vyriausiojo specialisto pareigas

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. administracinių paslaugų teikimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. stebėsena ir analizė.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. savivaldybės būsto administracinių paslaugų teikimas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. savivaldybės būsto administravimo srityje.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
10. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
13. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
14. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
15. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
16. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
18. Atlieka visus Savivaldybės kompetencijai priskirtus veiksmus, susijusius su Savivaldybės socialinio būsto nuoma..
19. Atlieka visus Savivaldybės kompetencijai priskirtus veiksmus, susijusius su valstybės parama būstui įsigyti.
20. Dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje. Vykdo Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius ir administracijos direktoriaus įsakymus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
21.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);
arba:
21.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.5. darbo patirties sritis – paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti srities patirtis;
21.6. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

22. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
22.1. komunikacija – 4 lygis;
22.2. analizė ir pagrindimas – 3 lygis;
22.3. patikimumas ir atsakingumas – 3 lygis;
22.4. organizuotumas – 3 lygis;
22.5. vertės visuomenei kūrimas – 3 lygis.
23. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
23.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 3 lygis.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį).

Skelbimas galioja iki 2021 m. sausio 26 dienos.

Pasidalinkite
Scroll to Top