Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Skelbiamas konkursas 2022 metų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti

Vadovaudamasi Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27d įsakymu Nr. A1-686 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo“, Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia 2022 metų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkursą.

Konkurso tikslas – skatinti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ir (ar) palaikytų neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų jų užimtumą, galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje.

Projektams įgyvendinti planuojama skirti 75 575 Eur (62 979 Eur iš valstybės biudžeto ir 12 596 iš savivaldybės biudžeto).

Didžiausia vienam projektui galima skirti suma  22 000 Eur, mažiausia 8 000 Eur.

Konkurso būdu finansuotinos pagal negalios pobūdį ir specifiką pareiškėjo Lietuvos Respublikos teritorijoje teikiamos šios socialinės reabilitacijos paslaugos:

  1. neįgaliųjų dienos užimtumas. Teikiama ne neįgaliojo namuose ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį ir ne trumpiau kaip 4 valandas per dieną, o neįgaliems vaikams iki 14 metų – ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį ir ne trumpiau kaip 2 valandas per dieną. Paslauga kasdien turi būti suteikiama ne mažiau kaip 20 procentų planuojamo šios paslaugos metinio paslaugų gavėjų skaičiaus. Neįgaliųjų dienos užimtumo paslaugą sudaro:

1.1. neįgaliųjų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas;

1.2.   socialinių įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas individualiai ir (ar) pagalbos sau grupėse;

1.3.   pažintinių funkcijų formavimas – bendrųjų žinių, gebėjimų, įgūdžių, taikomų praktiškai, suteikimas ar lavinimas;

1.4.   saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas (pvz., meninės raiškos, estetinio skonio, kūrybiškumo, meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose ir pan.);

1.5.   užimtumas amatų būreliuose ar klubuose, kuriuose mokomasi gaminti įvairius dirbinius, suteikiama galimybė išbandyti ir įvertinti savo gebėjimus, tinkamumą užsiimti amatu;

  1. individuali paslauga neįgaliajam. Ši paslauga teikiama ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį. Individualią paslaugą neįgaliajam sudaro: palydėjimas ir (ar) pagalba lankantis įstaigose ir (ar) pavėžėjimo organizavimas; pagalba asmenims su proto ir (ar) psichine negalia priimant sprendimus; informacijos suteikimas prieinama forma, būdu ir priemonėmis, asmeniui, kuriam nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba 0–40 procentų darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, mokymas spręsti dėl jo negalios buityje kylančias problemas.
  2. pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius. Ši paslauga teikiama ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį. Pagalbą atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius sudaro: profesinis konsultavimas ir orientavimas; bendrųjų darbo įgūdžių, kurių ateityje gali prireikti darbo veikloje, formavimas, ugdymas ir įtvirtinimas; pagalba sprendžiant įsidarbinimo, palaikymo darbo vietoje klausimus;
  3. pagalba neįgaliojo šeimos nariams. Ši paslauga teikiama ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį, jeigu numatoma teikti bent vieną iš Nuostatų 8.1–8.3 papunkčiuose nurodytų paslaugų. Pagalbą neįgaliojo šeimos nariams sudaro: individuali emocinė, informacinė pagalba šeimos nariams; pagalbos sau ir šeimos paramos grupių organizavimas.

Finansavimo prioritetai:

  1. pareiškėjas Nuostatų 8.1–8.3 papunkčiuose nurodytas paslaugas teiks neįgaliesiems, išėjusiems iš globos namų, vykdant institucinės globos pertvarką, gyventi į grupinio gyvenimo namus, savarankiško gyvenimo namus, apsaugotą būstą, savarankiškai gyventi bendruomenėje;
  2. pareiškėjas sieks, kad ne mažiau kaip 10 procentų pagalbos atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius paslaugą gavusių neįgaliųjų kreiptųsi į Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos su prašymu dėl profesinės reabilitacijos ar dėl darbo paieškos, įsidarbintų, pradėtų mokytis ar studijuoti;
  3. pareiškėjas projektui įgyvendinti turės bent vieną socialinį darbuotoją ar socialinio darbuotojo padėjėją ir (ar) socialinį pedagogą (jei paslaugos teikiamos neįgaliems vaikams).

Projektų paraiškos priimamos nuo 2021 m. spalio 4 d. iki 2021 m. lapkričio 5 d. 24.00 val. Lietuvos Respublikos laiku.

Paraiška ir Nuostatų 28 punkte nurodyti dokumentai turi būti pateikti Savivaldybės administracijai vienu elektroniniu laišku el. paštu: [email protected] iki 2021 m. lapkričio 5 d. 24.00 val. Lietuvos Respublikos laiku.

Detalesnę informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Irina Butvilienė, mob. (8 640) 54474, el. paštas [email protected].

Informacija pareiškėjams teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.00 val.

Paskutinę paraiškų pateikimo darbo dieną informacija teikiama iki 14.00 val. Lietuvos Respublikos laiku.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatai

Paraiškos forma

Detalios projekto įgyvendinimo sąmatos forma

Pareiškėjo deklaracijos forma

Pasidalinkite
Scroll to Top