Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Skelbiamas konkursas į Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus pareigas

Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos direktorius (toliau – Administracijos direktorius) yra vienasmenis regiono plėtros tarybos valdymo organas – regiono plėtros tarybos vadovas, atskaitingas Tauragės regiono plėtros tarybos kolegijai ir visuotiniam dalyvių susirinkimui. Administracijos direktorius priimamas pagal terminuotą darbo sutartį kadencijai, kuri prasideda nuo jo priėmimo į pareigas dienos ir baigiasi, kai kolegija, sudaryta po savivaldybių tarybų ir merų rinkimų iš naujai kadencijai išrinktų savivaldybių tarybų narių ir merų, susirenka į pirmąjį kolegijos posėdį. Kai steigiama regiono plėtros taryba, administracijos direktoriaus kadencija prasideda nuo regiono plėtros tarybos įregistravimo Juridinių asmenų registre. Tas pats asmuo tos pačios regiono plėtros tarybos administracijos direktoriumi gali būti skiriamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

Administracijos direktoriaus pareiginės algos koeficientas 16 (pareiginės algos baziniais dydžiais).

Administracijos direktoriaus darbo vieta – Tauragė.

Asmuo, pretenduojantis į administracijos direktoriaus pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį strateginio planavimo, nacionalinės regioninės politikos, vietos savivaldos ir (ar) viešojo administravimo srityje, Europos Sąjungos paramos administravimo srityje;
4. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinę regioninę politiką ir regiono plėtros tarybos veiklą, strateginį valdymą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, darbo teisinius santykius, viešuosius pirkimus;
6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais strateginio ir programavimo lygmens planavimo dokumentais (Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano koncepcija, Lietuvos Respublikos teritorijos bendruoju planu, Nacionaliniu pažangos planu ir Vyriausybės patvirtintomis plėtros programomis);
7. turėti lyderystės ir vadovavimo gebėjimų, strateginį požiūrį ir gebėti valdyti veiklą;
8. gebėti bendrauti su asmeniu ir grupėje įvairiose bendravimo situacijose;
9. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos reikalavimus;
10. gebėti atlikti sudėtingos situacijos analizę, parengti pagrįstus sprendimus;
11. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.

Konkursas į Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus pareigas bus vykdomas vadovaujantis Konkursų į regionų plėtros tarybų administracijų direktorių pareigas organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugpjūčio 12 d. nutarimu Nr. 900 ,,Dėl Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Aprašas), nustatyta tvarka. Pretendentams žodžiu bus pateikiami vienodi klausimai.

Pretendentas į Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus pareigas privalo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – VATIS) pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame būtų nurodyta: pretendento vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys (telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas);
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, kopijas;
3. VATIS nurodytos formos gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, turimus įgūdžius, kurie būtini pareigybei eiti, ir savo pranašumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
4. užpildytą pretendento anketą (pagal Aprašo priedą).

Skelbimo VATIS data – 2021 m. sausio 25 d.
Dokumentai per VATIS teikiami per 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo per VATIS, t. y. iki 2021 m. vasario 8 d. įskaitytinai.
Skelbimo VATIS Nr. 68538.
Nuoroda: http://portalas.vtd.lt/lt/administracijos-direktorius-322;685380.html

Už informaciją apie konkursą atsakingas asmuo:

Rūta Vančienė, atrankos komisijos sekretorė, Jurbarko savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja, tel. (8 447) 70 155, mob. (8 675) 02 541, el. paštas [email protected]

Pridedama:
1. Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus pareigybės aprašymas;
2. Aprašas.

 

Pasidalinkite
Scroll to Top