Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Skelbiamas konkursas į Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos vyriausiojo specialisto pareigas

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tauragės regiono plėtros tarybos (toliau – regiono plėtros taryba) administracijos vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Regiono plėtros tarybos administracijos vyriausiojo specialisto (toliau – vyriausiasis specialistas) pareigybės paskirtis yra užtikrinti tinkamą regiono plėtros plano įgyvendinimo valdymą, regiono plėtros tarybos organų sprendimų (įsakymų) ir regiono plėtros tarybos sudaromų sandorių teisėtumą, regiono plėtros tarybos kolegialių organų sprendimų įgyvendinimo valdymą, regiono plėtros tarybos kolegialių organų ir partnerių grupės posėdžių organizavimą ir veiklos aptarnavimą, visuomenės informavimą apie regiono plėtros tarybos veiklą, viešuosius pirkimus, korupcijos prevenciją ir duomenų apsaugą.
3. Asmuo į pareigas skiriamas konkurso būdu.

II SKYRIUS
KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGAS EINANČIAM ASMENIUI

4. Asmuo, einantis vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
4.1. turėti politikos mokslų ir (ar) viešojo administravimo, ir (ar) verslo administravimo, ir (ar) teisės studijų krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį strateginio planavimo ir (ar) nacionalinės regioninės politikos arba ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį vietos savivaldos, ir (ar) viešojo administravimo srityje;
4.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymu, Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir ministrų įsakymais, reglamentuojančiais nacionalinę regioninę politiką, strateginį valdymą, regiono plėtros tarybos veiklą, Europos Sąjungos fondų veiksmų programų administravimą, teisės aktų rengimą, korupcijos prevenciją ir duomenų apsaugą, taip pat Europos Parlamento ir Tarybos reglamentais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos fondų ir fizinių asmenų asmens duomenų apsaugą;
4.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais strateginio ir programavimo lygmens planavimo dokumentais (Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano koncepcija, Lietuvos Respublikos teritorijos bendruoju planu, Nacionaliniu pažangos planu ir Vyriausybės patvirtintomis nacionalinėmis plėtros programomis), taip pat su Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir jo poįstatyminiais teisės aktais;
4.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir jo poįstatyminiais teisės aktais;
4.6. puikiai mokėti valstybinę kalbą, taip pat pažengusio vartotojo lygmens (B2) lygiu mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą;
4.7. atitikti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nustatytus nepriekaištingos reputacijos reikalavimus;
4.8. mokėti kaupti, sisteminti ar kitaip valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.9. išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos reikalavimus, gebėti juos taikyti praktiškai;
4.10. būti pareigingu, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, domėtis naujovėmis, gebėti dirbti komandoje;
4.11. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

III SKYRIUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO FUNKCIJOS

5. Asmuo, einantis vyriausiojo specialisto pareigas, atlieka šias funkcijas:
5.1. dalyvauja koordinuojant Regionų plėtros programoje regionui nustatytų išankstinių sąlygų įgyvendinimą, taip pat regiono plėtros plano ir kitų regiono plėtros tarybos kolegijos priimtų sprendimų įgyvendinimą;
5.2. vykdo regiono plėtros plano ir kitų regiono plėtros tarybos kolegijos sprendimų įgyvendinimo stebėseną ir teikia pasiūlymus administracijos direktoriui dėl nurodytų sprendimų tobulinimo;
5.3. rengia regiono plėtros plano įgyvendinimo ataskaitų projektus ir kitą informaciją, dokumentus apie regiono plėtros tarybos kolegijos priimtų sprendimų įgyvendinimą;
5.4. dalyvauja rengiant arba prireikus rengia regiono plėtros tarybos visuotinio dalyvių susirinkimo ir kolegijos sprendimų projektus, užtikrina, kad jie atitiktų Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 ,,Dėl Teisės aktų projektų rekomendacijų įgyvendinimo patvirtinimo“, ir atitiktų įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir ministrų įsakymus;
5.5. vertina projektų atitiktį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytiems projekto poveikio nacionalinės regioninės politikos tikslui ir uždaviniams įgyvendinimo vertinimo kriterijams ir rengia išvadas;
5.6. dalyvauja rengiant regiono plėtros plano priemonių projektus;
5.7. dalyvauja rengiant regioninį atliekų tvarkymo plano projektą, ir teikia informaciją, apie regioninio atliekų tvarkymo plano priemonių, užtikrinančių valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane nustatytų užduočių įgyvendinimą, teisės aktų nustatyta tvarka;
5.8. pagal regiono plėtros tarybos kompetenciją nagrinėja valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų parengtus teisės aktų projektus ir rengia dėl jų regiono plėtros tarybos išvadų projektus;
5.9. dalyvauja organizuojant regiono plėtros tarybos visuotinio dalyvių susirinkimo ir kolegijos posėdžius, taip pat kolegijos ir administracijos direktoriaus sudarytų darbo grupių posėdžius (pasitarimus) ir rengia posėdžių (pasitarimų) protokolus;
5.10. regiono plėtros tarybos nuostatuose nustatyta tvarka atlieka regiono plėtros tarybos kolegijos patariamojo organo – partnerių grupės sudėties formavimui skirtus veiksmus, organizuoja partnerių grupės posėdžius ir juos aptarnauja, rengia partnerių grupės posėdžių protokolus;
5.11. registruoja, kaupia, sistemina, tvarko ir saugo regiono plėtros tarybos ir regiono plėtros tarybos kolegijos patariamojo organo – partnerių grupės dokumentus ir jų bylas;
5.12. teikia regiono plėtros tarybos kolegijos priimtus norminius teisės aktus ir kitus teisės aktus, nurodytus Regioninės plėtros įstatymo 1 dalies 4 punkte, į Teisės aktų registrą (TAR);
5.13. teikia asmenims įstatymuose ir regiono plėtros tarybos nuostatuose nustatytą regiono plėtros tarybos turimą informaciją;
5.14. konsultuoja asmenis regiono plėtros tarybos kompetencijos klausimais;
5.15. nagrinėja skundus apie regiono plėtros tarybos veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir rengia dėl to administracinės procedūros sprendimų projektus;
5.16. dalyvauja rengiant regiono plėtros tarybos metinį veiklos planą ir veiklos ataskaitą;
5.17. vykdo duomenų saugos pareigūno užduotis, nustatytas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrajame duomenų apsaugos reglamente);
5.18. dalyvauja rengiant regiono plėtros tarybos administracijos darbo reglamento projektą ir rengia tvarkų, susijusių su pareigybės funkcijų vykdymu, projektus, taip pat kitų regiono plėtros tarybos vidaus teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl regiono plėtros tarybos vidaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;
5.19. teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka dalyvauja rengiant arba prireikus rengia regiono plėtros tarybos kovos su korupcija programas, atlieka regiono plėtros tarybos teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą, koordinuoja korupcijos prevencijos priemonių regiono plėtros taryboje įgyvendinimą ar jas įgyvendina;
5.20. rengia informaciją ir dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, ir juos teikia administracijos direktoriui ir kitiems regiono plėtros tarybos organams, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms;
5.21. užtikrina informacijos ir dokumentų, susijusių su šios pareigybės funkcijų vykdymu, paskelbimą regiono plėtros tarybos interneto svetainėje (jeigu regiono plėtros taryba tokią turi) ir administracijos direktoriaus pavedimu – kitose administracijos direktoriaus nurodytose interneto svetainėse;
5.22. rengia pasitarimus pareigybės funkcijų klausimais;
5.23. regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus pavedimu dalyvauja tarpžinybinių darbo grupių veikloje;
5.24. regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus pavedimu atlieka pirkimo iniciatoriaus, pirkimo organizatoriaus ir pirkimo sutarties vykdymo kontrolės funkcijas, nustatytas viešųjų pirkimų organizavimą reglamentuojančiose regiono plėtros tarybos vidaus tvarkose;
5.25. regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus pavedimu laikinai atlieka kito, nesančio darbe, administracijos darbuotojo, einančio eksperto ar vyresniojo specialisto, funkcijas;
5.26. vykdo kitus su regiono plėtros tarybos veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus pavedimus.

IV SKYRIUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAVALDUMAS

6. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas regiono plėtros tarybos administracijos direktoriui.

__________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Valstybės tarnybos portalas

Pasidalinkite
Scroll to Top