Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Tauragės miesto seniūnija skelbia konkursą specialisto pareigoms užimti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

1.2. būti susipažinęs ir vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, darbo santykius, socialinę paramą, administracinę teisę ir kitas sritis;

1.3. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, nustatyti veiklos prioritetus, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

1.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

1.5. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. dalyvauja organizuojant ir įgyvendinant seniūnijai priskirtos miesto techninės infrastruktūros (gatvių apšvietimo, eismo reguliavimo, vaizdo stebėjimo sistemos) remonto ir priežiūros darbus;

2. organizuoja seniūnijai priskirtų teritorijų ir kapinių priežiūrą;

3. analizuoja ir teikia pasiūlymus seniūnui dėl seniūnijai priskirtoje teritorijoje esančių kelių, gatvių, šaligatvių, aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto ir pėsčiųjų eismo organizavimo, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo ir kitais klausimais;

4. teikia pasiūlymus rengiant ilgalaikių ir trumpalaikių programų projektus seniūnijai priskirtoms užduotims vykdyti ir dalyvauja įgyvendinant patvirtintas programas seniūnijos teritorijoje;

5. pagal kompetenciją rengia administracijos direktoriaus įsakymų projektus, savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių, seniūno įsakymų projektus (išskyrus norminius teisės aktus) seniūnijos veiklos klausimais, dalyvauja darbo grupėse ir komisijose, Savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai;

6. pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su įmonėmis ir organizacijomis;

7. renka, sistemina ir analizuoja informaciją, reikalingą pareigoms vykdyti;

8. dalyvauja pasitarimuose, kai svarstomi specialisto kompetencijai priskirti klausimai, teikia pasiūlymus seniūnui dėl seniūnijos darbo pagerinimo ir kitais darbo klausimais;

9. vykdo savivaldybės mero potvarkius, tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymus bei seniūno nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

Atlyginimas (bruto):
Darbo užmokestis (Bruto) nuo 1411,8 Eur iki 1466,1 Eur
Skelbimas paskelbtas:
Skelbimas galioja iki:
2022-11-16
KONTAKTINIS ASMUO:
Agnė Jurkauskė
TELEFONAS:
+37060120314
EL. PAŠTAS:
Pasidalinkite
Scroll to Top