Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Finansų skyriaus Viešojo administravimo specialisto pareigas

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Finansų skyriaus (toliau – skyrius) specialistas yra priskiriamas specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪSREIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą ekonomikos, finansų arba verslo, vadybos (finansininko kvalifikacija) krypties išsilavinimą (ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį);

3.2. būti susipažinęs ir vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, švietimą, biudžeto sandarą, finansavimo principus, dokumentų rengimą;

3.3. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, nustatyti veiklos prioritetus, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rasti sprendimus ir rengti išvadas;

3.4. išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. analizuoja švietimo ir sporto finansinę būklę savivaldybėje, kaupia ir apdoroja duomenis;

4.2. teikia Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai ir kitoms institucijoms ar įstaigoms informaciją apie švietimo ir sporto būklę savivaldybėje;

4.3. dalyvauja nustatant atlyginimų dydžius už: vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą; ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo nuostatuose (įstatuose) nustatytas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas; savivaldybės mokyklų teikiamą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, taip pat teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainų, įkainių ir tarifų nustatymo tais atvejais, kai jų nenustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė;

4.4. konsultuoja švietimo ir sporto įstaigų vadovus, finansininkus darbo apmokėjimo, mokymo lėšų apskaičiavimo ir naudojimo, švietimo teikiamų paslaugų kainų nustatymo ir kitais finansiniais klausimais, siekia, kad lėšos būtų tinkamai suplanuotos ir efektyviai naudojamos;

4.5. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai mokymo lėšų ir kitų specialiųjų tikslinių dotacijų lėšų panaudojimo ir kitas ataskaitas;

4.6 teikia paraiškas ir ataskaitas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai dėl mokytojų skaičiaus optimizavimo;

4.7. rengia ir tikslina savivaldybei skirtų mokymo lėšų paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą;

4.8. renka ir sistemina duomenis apie savivaldybei skirtas mokymo lėšas rajono savivaldybės biudžeto projektui rengti;

4.9. atlieka skaičiavimus ir teikia siūlymus dėl neformaliojo švietimo mokyklų finansavimo rajono savivaldybės biudžeto projektui rengti;

4.10. atlieka savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų analizę, naudojant analitikos įrankius, teikia apibendrintus duomenis ir siūlymus dėl efektyvesnio biudžeto lėšų naudojimo;

4.11. teikia siūlymus dėl finansinių duomenų perkėlimo į analitikos įrankius ir atvirus duomenis, koordinuoja perkėlimo procesą;

4.12. skyriaus vedėjo nurodymu atlieka nesančių skyriaus darbuotojų funkcijas;

4.13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus;

4.14. rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus Finansų skyriaus kompetencijos klausimais.

___________________________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

http://portalas.vtd.lt/lt/finansu-skyrius-viesojo-administravimo-specialistas-322;692400.html

 

Pasidalinkite
Scroll to Top