Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų specialisto pareigas

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Socialinės paramos skyriaus specialisto pareigybė priskirta specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A2, kuriam būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinės paramos teikimą;

3.3. mokėti dirbti kompiuteriu (,,Microsoft Office“ programiniu paketu);

3.4. laikytis Tauragės rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklių, vadovautis savivaldybės administracijos, Socialinės paramos skyriaus nuostatais, savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais;

3.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Socialinės paramos skyriaus specialistas vykdo šias funkcijas:

4.1. konsultuoja Tauragės rajono savivaldybės gyventojus socialinių išmokų ir kompensacijų teikimo klausimais, tvarko gyventojų prašymus dėl socialinės paramos (socialinės pašalpos, būsto šildymo, karšto, geriamojo vandens kompensacijų, dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimo, išmokų vaikams, socialinės paramos mokiniams, tikslinių kompensacijų, laidojimo pašalpos, vienkartinės paramos, paramos maistu ar kt.) skyrimo;

4.2. laiku ir teisingai paskaičiuoja socialines išmokas, kompensacijas, pašalpas ir parengia su tuo susijusių Socialinės paramos skyriaus sprendimų ir kitų su socialinės paramos skyrimu (neskyrimu ar kt.) susijusių dokumentų (pažymų, išvadų ir kt.) projektus, užtikrina jų teisingumą;

4.3. lankosi asmenų namuose, kurie kreipėsi vienkartinės ar kitos socialinės paramos ar siekiant išsiaiškinti priežastis, sukeliančias socialines problemas namuose, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, kurio pagrindu socialinė parama gali būti skiriama, neskiriama, nutraukiamas jos mokėjimas, rengia ir teikia medžiagą Socialinės paramos teikimo komisijai, parengia komisijos posėdžio protokolus ir kt.;

4.4. priima gyventojų prašymus dėl vienkartinių išmokų (kompensacijų), mokamų iš valstybės biudžeto, skyrimo, antrojo laipsnio valstybinių pensijų skyrimo;

4.5. pagal kompetenciją suveda duomenis į socialinių išmokų apskaitos sistemą ,,Parama“ ir Socialinės paramos informacinę sistemą, pagal poreikį naudojasi duomenimis, reikalingais skiriant socialinę paramą iš įvairių duomenų bazių ir registrų, pagal suteiktas prieigas, užtikrina šių duomenų saugumą ir konfidencialumą;

4.6.teisingai įformina dokumentus, tvarko socialinės paramos gavėjų bylas, baigus mokėjimą teisės aktų nustatyta tvarka suruošia bylas ir pristato į skyriaus archyvą;

4.7. tvarko gyventojų prašymus ir dokumentus dėl dantų protezavimo išlaidų kompensacijų skyrimo, pateikia juos svarstyti komisijai, parengia komisijos posėdžio protokolų ir kitų dokumentų, susijusių su dantų protezavimo išlaidų kompensavimu, projektus;

4.8. priima prašymus dėl pažymų išdavimo apie mokamas išmokas Socialinės paramos skyriuje;

4.9. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitais Socialinės paramos skyriaus specialistais, kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, socialinių paslaugų įstaigų darbuotojais, kitomis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ar kt., teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui, skyriaus specialistams skyriaus darbo organizavimo, socialinės paramos teikimo klausimais;

4.10.pagal kompetenciją nagrinėja savivaldybės gyventojų prašymus ir skundus pareigybės aprašyme priskirtais klausimais, ruošia gyventojams atsakymus į jų prašymus bei kitus raštus socialiniais klausimais, vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, savivaldybės mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, dalyvauja komisijų ar darbo grupių darbe;

4.11. laiku atlieka skyriaus vedėjo pavedimus, taip pat savivaldybės mero, jo pavaduotojo, administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais, esant reikalui (ligos, atostogų metu, kitais atvejais) pavaduoja kitus skyriaus specialistus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai, užtikrinta teikiamų paslaugų kokybė.

_______________________________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

http://portalas.vtd.lt/lt/socialines-paramos-skyriaus-socialiniu-ismoku-specialistas-322;692490.html 

Pasidalinkite
Scroll to Top