Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu išsilavinimu ar jam prilygintu išsilavinimu arba koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

1.2. darbo patirties trukmė – 2 metai;

1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, darbo santykius, dokumentų ir teisės aktų projektų rengimą;

1.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

1.5. mokėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. administruoja Tauragės rajono savivaldybės administracijos interneto svetainės Kultūros skyriaus ir kultūros biudžetinių įstaigų sritį;

2. administruoja projekto „Tauragė – Lietuvos kultūros sostinė 2023“ socialinių tinklų paskyras, rengia ir kelia turinį;

3. koordinuoja projekto „Tauragė – Lietuvos kultūros sostinė 2023“ komunikacijos sklaidą rajone ir Lietuvoje;

4. rengia ir užtikrina projekto „Tauragė – Lietuvos kultūros sostinė 2023“ efektyvų rinkodaros priemonių panaudojimą;

5. kuria bei administruoja www.taurage2023.lt svetainės turinį, skirtą Kultūros sostinės metams;

6. priima informaciją iš kultūros įstaigų ir užtikrina informacijos pateikimą žiniasklaidai bei paskelbimą Savivaldybės interneto svetainėse ir socialiniuose tinkluose;

7. tikrina www.taurage2023.lt interneto svetainėje iš fizinių ir juridinių asmenų gautą informaciją, užtikrina jos sklaidą, dalyvauja rengiant atsakymus į paklausimus kultūros srityje;

8. atlieka socialinių tinklų stebėseną, monitoringą;

9. rengia pranešimus žiniasklaidai apie Kultūros sostinės metais vykstančius susitikimus, renginius, įvykius;

10. atlieka interneto svetainės turinio rengimo darbus ir dalyvauja vykdant leidybos darbus susijusius su kultūros sričiai skirtais leidiniais;

11. tvarko kultūros renginių ir įvykių rajone informaciją ir užtikrina jos sklaidą;

12. koordinuoja Kultūros skyriaus vykdomą programą „Iniciatyva Tauragei“;

13. skyriaus vedėjo nurodymu atlieka nesančių skyriaus darbuotojų funkcijas;

14. Vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, Kultūros skyriaus vedėjo nurodymus, kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

 

Atlyginimas (bruto):
(Bruto) nuo 1629 Eur iki 1683,3 Eur
Skelbimas paskelbtas:
Skelbimas galioja iki:
2022-11-17