Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

2024 metais keičiasi būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimo tvarka

Informuojame, kad nuo 2024-01-02 įsigaliojo Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo (toliau – Įstatymas) pakeitimai, nuoroda – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5b355290a0b511ee8172b53a675305ab?jfwid=m0nwu4mtg.

Nuo 2024-01-02 baigia galioti anksčiau priimti sprendimai dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo. Asmenys ir šeimos, dėl kurių yra priimti sprendimai dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo iki 2023-12-31, prašymus dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų turi pateikti iš naujo. Sprendimus dėl kompensacijų mokėjimo šiems asmenims ir šeimoms savivaldybės administracija priima vadovaudamasi pakeistomis Įstatymo nuostatomis.

Vadovaujantis Įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostata, būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos nebebus mokamos asmenims ar šeimoms, kurie:

  • išsinuomojo būstą, priklausantį jų ar jų šeimos narių artimiesiems giminaičiams (tėvams, vaikams, seneliams, vaikaičiams, broliams, seserims);
  • išsinuomojo būstą, kurio metinė nuomos kaina viršija 60 proc. asmens ar šeimos metinių pajamų;
  • kurių 40 proc.pajamų dalis per mėnesį lygi arba didesnė už nuomos kainą (Įstatymo 18 straipsnio 2 dalis).

Keičiasi kompensacijų apskaičiavimai ir dydžiai

Nuo 2024-01-02 kompensacija bus apskaičiuojama pagal naują tvarką: iš mėnesinio nuomos sutartyje nurodyto būsto nuomos mokesčio dydžio atimant 40 proc. asmens ar šeimos pajamų per mėnesį.

Bus taikomos „lubos“ kompensacijos dydžiui – ji negalės būti didesnė nei 1 VRP vienam asmeniui (176 Eur). Šeimos atveju šis skaičius indeksuojamas pagal formulę.

Pagal Įstatymo 18 straipsnio 1 dalį pakeitimą, asmenims ir šeimoms būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydis nustatomas pagal būsto nuomos sutartyje nurodytą būsto nuomos mokesčio dydį ir vidutiniškai per mėnesį asmeniui ar šeimai tenkančias pajamas pagal deklaruotas asmens ar šeimos pajamas, atskaičius nurodytus atskaitymus (gyventojų pajamų mokestį, valstybinio socialinio draudimo, privalomojo sveikatos draudimo įmokas ir alimentus vaikui (įvaikiui) iš jas mokančio asmens pajamų. Pajamos, gautos pagal individualios veiklos vykdymo pažymą, skaičiuojamos atskaičius leidžiamus atskaitymus).

Pagal Įstatymo 18 straipsnio 2 dalies pakeitimą, būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydis apskaičiuojamas taip: iš būsto nuomos sutartyje nurodyto būsto nuomos mokesčio dydžio atimama 40 proc. pagal Įstatymo 18 straipsnio 1 dalį apskaičiuotų asmens ar šeimos pajamų, ir kompensacija negali būti didesnė nei 1 VRP dydžio vienam asmeniui ar 1 VRP x (1 + 0,2 x n) (n – šeimos narių skaičius) šeimoms.

Jeigu apskaičiuota asmens ar šeimos 40 proc. pajamų dalies suma yra didesnė už būsto nuomos sutartyje nurodytą būsto nuomos mokesčio dydį arba jam lygi, kompensacija nemokama.

Pokyčiai ukrainiečiams

Ukrainiečiai pageidaujantys gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją nuo 2024-01-02 privalo deklaruoti (deklaracijos formaFR0001) savo turtą ir pajamas už praėjusius kalendorinius metus.

Reikalingi dokumentai:

  • prašymas gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją (BP-4 forma). Jeigu prašymą ir dokumentus teiks įgaliotas asmuo, turi pateikti įgaliojimą ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • leidimas gyventi LR teritorijoje (asmenys Tauragės rajono savivaldybėje deklaravę gyvenamąją vietą arba įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą);
  • būsto nuomos sutartis (sudaryta ne trumpiau kaip vieniems metams, Ukrainos piliečiams reikia nurodyti visus šeimos narius, kurie nuomojasi būstą), įregistruota VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registre;
  • išrašas iš Nekilnojamojo turto registro, kuriame būtų įregistruotas juridinis faktas – sudaryta nuomos sutartis;
  • pažyma iš VĮ „Registrų centras“ patvirtinanti, kad būstą nuomojantys asmenys ir jų šeimos nariai nėra susiję artimos giminystės ryšiais su asmeniu, iš kurio nuomojamas būstas.
Pasidalinkite
Scroll to Top