Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Dėl psichologinę ir socialinę reabilitaciją nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausomiems asmenims teikiančių bendruomenių

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, būdama atsakinga už psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas nuo psichoaktyvių medžiagų priklausomiems asmenims, siekdama gerinti šių kokybę ir prieinamumą bei reaguodamas į viešoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie padažnėjusius atvejus, kai psichosocialinės paslaugos yra teikiamos neturint tokių paslaugų teikimui būtinos socialinės globos licencijos, teikia informaciją.

Ministerija nuo 2015 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis įgyvendina 2014–2020 m. ES fondų investicijų priemonę „Teikti psichosocialinės reabilitacijos ir integracijos į darbo rinką paslaugas asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų“. Įgyvendinant projektą, vykdoma asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, psichologinė ir socialinė reabilitacija teikiant trumpalaikės socialinės globos paslaugas. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais – psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas teikiančiomis įstaigomis.

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje arba kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsisteigusiam juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai, jų padaliniui, pageidaujantiems teikti socialinę globą, išduodamos licencijos teikti socialinę globą. Atsižvelgiant į šią nuostatą, įstaiga, teikianti asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, psichologinę ir socialinę reabilitaciją teikiant trumpalaikės socialinės globos paslaugas turi turėti institucinės socialinės globos (trumpalaikės) socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims licenciją. Pagal Socialinių paslaugų įstatyme nustatytą kompetenciją licencijas išduoda, jų galiojimą sustabdo, galiojimo sustabdymą panaikina ir galiojimą panaikina, prižiūri ir kontroliuoja, kaip laikomasi licencijuojamos veiklos sąlygų, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Įstaiga ketinanti teikti asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, psichologinę ir socialinę reabilitaciją teikiant trumpalaikės socialinės globos paslaugas Socialinių paslaugų priežiūros departamentui pateikia užpildytą nustatytos formos paraišką-klausimyną, kuriame pateikiama rašytinė informacija, įrodanti, kad įstaigos numatoma teikti socialinė globa atitiks Socialinių paslaugų įstatyme, Socialinės globos normų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 „Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Socialinės globos normų aprašas), nustatytus reikalavimus: personalui, patalpoms, ar per pastaruosius vienus metus iki prašymo išduoti licenciją pateikimo dienos neteikė socialinės globos neturėdama licencijos ir (ar), įstaigai nebuvo panaikintas licencijos teikti socialinę globą galiojimas, ir (ar) įstaigos vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nebuvo du kartus ir daugiau paskirta administracinė nuobauda. Be to, įstaiga turi turėti socialinės reabilitacijos programą, kuri turi būti suderinta su Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu.

Įstaiga, teikdama trumpalaikės socialinės globos paslaugas asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų, turi vadovautis Socialinės globos normų aprašo 5 priede nustatytomis asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, trumpalaikės socialinės globos normomis, kurios reglamentuoja socialinės globos teikimo priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo principus ir charakteristikas bei nustato privalomus įstaigos teikiamos trumpalaikės socialinės globos kokybės reikalavimus.

Informuojame, kad Ministerija Socialinių paslaugų įstatymo pakeitimo įstatymo projekte siūlo apibrėžti psichologinę ir socialinę reabilitaciją teikiančios įstaigos sąvoką, patikslinti veiklos licencijos pavadinimą, siūlant nustatyti, kad įstaiga teikianti psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas, teikiant institucinę trumpalaikę socialinę globą turės turėti institucinės socialinės globos (trumpalaikės) socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų, licenciją bei nustatyti, kad ši įstaiga turi turėti ir Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos suderintą psichologinės ir socialinės reabilitacijos programą.

Taip pat Ministerija Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93, numatys naujas socialines priežiūros paslaugas asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų, – psichologinė ir socialinė reabilitacija vaikams ir suaugusiems asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų bendruomenėje, bei palydėjimo paslaugą šiems asmenims. Šios paslaugos bus akredituojamos.

Paminėtina, kad psichologinė ir socialinė reabilitacija, teikiama po medicininės reabilitacijos asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų, yra trumpalaikės socialinės globos paslauga. Socialinę globą teikia tos socialinės globos įstaigos, kurių veiklos sritis yra socialinių paslaugų teikimas, o jų teikiama socialinė globa atitinka socialinės globos normas, jos turi licenciją teikti socialinę globą. Pažymime, kad trumpalaikės socialinės globos paslaugas socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims turi teisę teikti tik galiojančią licenciją „Institucinė socialinė globa (trumpalaikė) socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims“ turintys psichologinės bei socialinės reabilitacijos centrai.

Gavus informacijos, kad psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga veiklą vykdo nelegaliai, ar joje nustatomas nelegalus darbas, būtina pranešti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui ir Valstybinei darbo inspekcijai.
Licencijų, suteikiančių teisę teikti socialinę globą, sąrašas skelbiamas Socialinių paslaugų priežiūros departamento tinklalapyje adresu: https://sppd.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/licencijavimas/licencijos, taip pat Licencijavimo informacinėje sistemoje: https://www.licencijavimas.lt/.

Žemiau pateikiame 2022 m. gruodžio 12 d. licencijuotų psichologinės bei socialinės reabilitacijos centrų sąrašą.

Eil. Nr.

PavadinimasJuridinio asmens kodasLicencijos Nr.Paslaugų teikimo vietos adresas

1.

Viešoji įstaiga „Meikštų dvaras“155639518L000000001Ignalinos r., Meikštų k., Dvaro g. 11

2.

Viešoji įstaiga „Sugrįžimas“135542691L000000019Kauno r., Linksmakalnio k., Liepų g. 29
3.Socialinės adaptacijos asociacija191915521L000000466

Kauno r., Jadagonių k., Užtvankų g. 57

4.Labdaros ir paramos fondas „Prieglobstis“300027705L000000467

Mažeikių r. Dainorių k., Dvaro g. 38

Akmenės r., Dabikinėlės k., Tilto g. 7

5.

Pilnų namų bendruomenė192099398L000000318Varėnos r., Panaros k., Nemuno g. 1A

6.

Labdaros ir paramos fondas „Nugalėtojų akademija“191363076L000000407Molėtų r., Bučeliškės k., Bučeliškės g. 16

7.

VšĮ „Vilties švyturys“192050878L000000428Kėdainių r., Kalnaberžės k., Ąžuolų g. 2
8.VšĮ „ALFA CENTRAS“303108589L000000842

Marijampolės sav., Geležinių k., Sodžiaus g. 22

9.Viešoji įstaiga „ETERNA VITA“302303369L000000847

Šiaulių r., Kušleikių k. 8

Šiaulių r., Kušleikių k. 7A

10.

VšĮ „TC Laisva valia“302621101L000000643

Kauno r., Šlienavos k., Pamiškės g. 12

11.

VšĮ „Taikos kelias“302699089

L000000656

Šilutės r., Gurgždžių k. 3

12.VšĮ „Gabrielius“

301741457

L000000618

Šilutės r., Vyžių k., Pagėgių g. 5

13.Labdaros ir paramos fondas „Gyvenimo vartai“300007282L000000666

Kaišiadorių r. Rokiškių I k. 7

14.Viešoji įstaiga „Pusiaukelis“300029567L000000583

Šalčininkų r., Žaliosios k., Uogų g. 8

15.Vilniaus arkivyskupijos Caritas191677454L000000673

Vilnius, Šv. Stepono g. 37

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija

Pasidalinkite
Scroll to Top