Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Gegužės 26 d. 10 val. šaukiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 13 straipsnio 111 dalimi,
sušaukiu 2021 m. gegužės 26 d. 10.00 val. nuotoliniu būdu Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdį, teikdamas jai svarstyti šiuos darbotvarkės klausimus:

1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
2. Dėl pritarimo Tauragės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
3. Dėl pritarimo Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos ,,Pušelė“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
4. Dėl pritarimo Tauragės lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
5. Dėl pritarimo Tauragės lopšelio-darželio ,,Kodėlčius“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
6. Dėl pritarimo Tauragės r. Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
7. Dėl pritarimo Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
8. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 10 d. sprendimo Nr. 1-314 „Dėl Tauragės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
9. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. 1-364 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Sporto centro direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
10. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. 1-359 „Dėl Tauragės r. Skaudvilės specialiosios mokyklos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
11. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 10 d. sprendimo Nr. 1-313 „Dėl Tauragės r. Žygaičių gimnazijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
12. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. 1-207 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo.
13. Dėl Tauragės lopšelio-darželio ,,Kodėlčius“ ikimokyklinio ugdymo grupių įsteigimo nuo 2021 rugsėjo 1 d.
14. Dėl dalyvavimo projekte ,,Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“.
15. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės Tauragės butų ūkio 2020 metų veiklos ataskaitai.
16. Dėl pritarimo UAB „Dunokai“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
17. Dėl pritarimo UAB „Tauragės vandenys“ 2020 metų veiklos ataskaitai.
18. Dėl pritarimo UAB Tauragės šilumos tinklų 2020 metų veiklos ataskaitai.
19. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės Tauragės autobusų parko 2020 metų veiklos ataskaitai.
20. Dėl pritarimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
21. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. 1-64 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės mokesčių lengvatų pagal atskirus prašymus svarstymo komisijos sudėties ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
22. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir Tauragės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu.
23. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu ir netinkamu (negalimu) naudoti.
24. Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausančius ir Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomus nešiojamuosius kompiuterius ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise.
25. Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį ir trumpalaikį turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
26. Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos patikėjimo teise valdomus valstybinės reikšmės kelius.
27. Dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius įrenginius įregistravimo valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre.
28. Dėl savivaldybės būsto pardavimo A U. (duomenys neskelbtini).
29. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. 1-230 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Tauragės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
30. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. 1-301 „Dėl Parduodamų Tauragės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
31. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. 1-103 ,,Dėl Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
32. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. 1-104 ,,Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
33. Dėl Tauragės rajono savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos nuostatų patvirtinimo.
34. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. 1-193 „Dėl Socialinės paramos teikimo komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo.
35. Dėl maksimalaus trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio Tauragės rajono gyventojams nustatymo.
36. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-393 ,,Dėl Nepanaudotų Tauragės rajono savivaldybės lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti komisijos sudarymo“ pakeitimo.
37. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. 1-333 „Dėl viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo.
38. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. 1-332 „Dėl viešosios įstaigos Tauragės ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo.
39. Dėl leidimo viešajai įstaigai Tauragės ligoninei teikti mokamas maitinimo paslaugas įstaigos darbuotojams ir jų įkainių nustatymo.
40. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure patvirtinimo.
41. Dėl Tauragės rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo.
42. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 5 d. sprendimo Nr. 1-199 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo.
43. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 5 d. sprendimo „Dėl Tauragės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
44. Dėl Individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
45. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. 1-861 „Dėl Gyvūnų laikymo Tauragės rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
46. Dėl pavadinimo suteikimo Tauragės r. sav. Tauragės sen. Butkelių k. gatvei.
47. Dėl pavadinimo suteikimo Tauragės r. sav. Tauragės sen. Dacijonų k. gatvei.
48. Dėl Tauragės miesto Pušyno gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo.
Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Dovydas Kaminskas

Pasidalinkite
Scroll to Top