Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

INFORMACIJA APIE PARENGTUS NATŪRALIŲ PIEVŲ IR GANYKLŲ, PELKIŲ IR ŠALTINYNŲ ŽEMĖLAPIUS IR VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ „DĖL NATŪRALIŲ PIEVŲ IR GANYKLŲ, PELKIŲ IR ŠALTINYNŲ ŽEMĖLAPIŲ PATVIRTINIMO“ PROJEKTUS

Informuojame, kad Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
(toliau – Tarnyba) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų
6 straipsnio 1 dalies 6 punktu, Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir paviršinių
vandens telkinių pakrantės apsaugos juostų, pelkių ir šaltinynų, natūralių pievų ir ganyklų,
melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų
rengimo (kai nerengiamas teritorijų planavimo dokumentas ar žemės valdos projektas) ir
tvirtinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-355/3D-680, 19, 25,
30 punktais ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d.
nutarimo Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo
įgyvendinimo“ 2.11 papunktį parengė natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų
žemėlapius ir Tarnybos direktoriaus įsakymų „Dėl natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir
šaltinynų žemėlapių patvirtinimo“ projektus.

Natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapiuose nustatytoms teritorijoms
bus taikomos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 96, 101,
102, straipsniuose numatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Su natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapiais ir Tarnybos direktoriaus
įsakymais „Dėl natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapių patvirtinimo“
projektais visuomenė galės susipažinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos
ministerijos interneto svetainėje vstt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/specialiosios-zemes-naudojimosalygos.

Daugiau informacijos apie parengtas valstybės saugomų gamtos paveldo objektų
schemas kreipkitės į Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos,
Antakalnio g. 25, LT -10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, faks. (8 5) 272 25 72, el. paštas
vstt@vstt.lt, interneto svetainės adresas https://www.vstt.lrv.lt/ .

Pasidalinkite
Scroll to Top