Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugai – palankesnės sąlygos

Nuo šiol bus sudarytos palankesnės sąlygos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugai ir darnios veiklos jų aplinkoje planavimui ir vykdymui. Kultūros ministerijos teikimu Vyriausybė priėmė nutarimą, kuriuo keičiamos Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklės, jas išdėstant nauja redakcija.

Naujoje Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių redakcijoje, siekiant užtikrinti jų atitiktį Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatoms, naujai reglamentuojama kultūros paveldo objektų apsaugos zonų nustatymo tvarka. Pagal šią naują tvarką kultūros paveldo objektų apsaugos zonos nustatomos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktuose, kuriais apibrėžiamos ir šių objektų vertingosios savybės bei teritorijų ribos. Tokiu būdu kultūros paveldo objektų apsaugos zonos bus nustatomos operatyviau, taip pat bus sutaupytos valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšos, nes šių zonų nustatymui nereikės rengti papildomų dokumentų – individulių apsaugos reglamentų, kaip buvo iki šiol.

Naujai išdėstytose Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklėse, siekiant užtikrinti tinkamą visų kultūros paveldo objektų apsaugą, atsisakyta nuostatų, reglamentavusių atvejus, kai kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonos galėjo būti nenustatomos.

Kultūros ministerijos informacija

Pasidalinkite
Scroll to Top