Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Kviečiame į konferencija dėl Europos ateities

Konferencija dėl Europos ateities yra unikali ir laiku suteikta galimybė Europos piliečiams aptarti Europai kylančius iššūkius ir jos prioritetus. Nesvarbu, iš kur esate ar kuo užsiimate, būtent čia galite pamąstyti apie tai, kokios Europos Sąjungos ateities norite.

Europos Parlamentas, Taryba ir Europos Komisija įsipareigojo išklausyti europiečius ir savo kompetencijos srityse atsižvelgti į pateiktas rekomendacijas. Tikimasi, kad ne vėliau kaip 2022 m. pavasarį Konferencijoje bus susitarta dėl išvadų ir pateiktos gairės dėl Europos ateities.

Kas gali dalyvauti?

Europos piliečiai iš visų visuomenės sluoksnių ir Sąjungos vietų, o pagrindinis vaidmuo formuojant Europos projekto ateitį teks jauniems europiečiams.

Europos, nacionalinės, regionų ir vietos valdžios institucijos, taip pat pilietinė visuomenė ir kitos organizacijos, norinčios organizuoti renginius ir pasiūlyti idėjų.

Visi dalyviai turi gerbti mūsų Principų chartijoje įtvirtintas vertybes.

Kokios yra Konferencijos sudedamosios dalys?

  • Daugiakalbė skaitmeninė platforma – tai vieta, kurioje piliečiai galės dalytis idėjomis ir teikti pasiūlymus internetu. Jie bus renkami, analizuojami, stebimi ir skelbiami visos Konferencijos metu;
  • Decentralizuoti renginiai – virtualūs, fiziniai* ir hibridiniai renginiai, visoje Europoje rengiami asmenų ir organizacijų, taip pat nacionalinių, regionų ir vietos valdžios institucijų;
  • Europos piliečių grupės – aptars įvairias temas ir teiks pasiūlymus; grupės bus reprezentatyvios geografinės kilmės, lyties, amžiaus, socioekonominės padėties ir (arba) įgyto išsilavinimo atžvilgiu;
  • Konferencijos plenarinės sesijos – jose bus užtikrinta, kad nacionalinių ir Europos piliečių grupių rekomendacijos, sugrupuotos pagal temas, būtų nagrinėjamos iš anksto nenustatant siektinų rezultatų ir neapribojant diskusijų iš anksto nustatytomis politikos sritimis. Konferencijos plenarinėse sesijose lygiomis teisėmis dalyvaus Europos Parlamento, Tarybos ir Europos Komisijos atstovai, taip pat visų nacionalinių parlamentų atstovai ir piliečiai. Taip pat bus atstovaujama Regionų komitetui, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, socialiniams partneriams ir pilietinei visuomenei. Svarstant su tarptautiniu ES vaidmeniu susijusius klausimus dalyvaus Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai. Dalyvauti gali būti kviečiami pagrindinių suinteresuotųjų subjektų atstovai. Konferencijos plenarinės sesijos išvadas parengs ir paskelbs Vykdomoji valdyba.

Koks yra šios skaitmeninės platformos vaidmuo?

Skaitmeninė platforma yra Konferencijos centras: tai jūsų galimybė įsitraukti į veiklą ir pareikšti nuomonę Konferencijoje. Čia galite pasidalyti savo mintimis apie Europą ir pokyčius, kurių reikia, susipažinti su kitų nuomonėmis, rasti informacijos apie šalia jūsų vykstančius renginius, organizuoti savo renginį ir stebėti Konferencijos raidą bei rezultatus.

Kaip galite pareikšti nuomonę?

Tiesiog pasirinkite vieną iš daugelio nurodytų temų ir išsakykite Konferencijai savo nuomonę. Jūsų idėjos bus renkamos, analizuojamos, stebimos ir skelbiamos platformoje visos Konferencijos metu. Vėliau jos bus aptariamos Europos piliečių grupėse ir plenarinėse sesijose vykstančiose diskusijose. Grįžtamojo ryšio mechanizmu bus užtikrinama, kad Konferencijos renginiuose išsakytos idėjos virstų konkrečiomis rekomendacijomis dėl ES veiksmų. Galutiniai Konferencijos rezultatai bus pateikti bendrapirmininkiams skirtoje ataskaitoje. Visos trys institucijos sparčiai išnagrinės, kaip veiksmingai reaguoti į šią ataskaitą vykdant tolesnę veiklą, atsižvelgdamos į savo kompetencijos sritis ir laikydamosi Sutarčių.

Kas vadovauja Konferencijai?

Vadovauti Konferencijai pavesta visoms trims institucijoms, kurioms atstovauja Europos Parlamento pirmininkas, Tarybos pirmininkas ir Europos Komisijos pirmininkė, kartu vykdysiančioms Konferencijos bendrapirmininkių funkcijas.

Bendrapirmininkiams padeda Vykdomoji valdyba, kuriai kartu pirmininkauja visos trys institucijos (Europos Parlamento narys Guy Verhofstadtas, Tarybai pirmininkaujančios Portugalijos** ES reikalų valstybės sekretorė Ana Paula Zacarias ir Europos Komisijos pirmininkės pavaduotoja, atsakinga už demokratiją ir demografiją, Dubravka Šuica). Ji reguliariai atsiskaito bendrapirmininkiams. Vykdomoji valdyba atsakinga už tai, kad sprendimai susiję su Konferencijos darbu, jos procesais bei renginiais, būtų priimami bendru sutarimu, taip pat už Konferencijos eigos priežiūrą ir Konferencijos plenarinių sesijų posėdžių rengimą, įskaitant piliečių indėlį ir tolesnę veiklą.

Vykdomosios valdybos darbui padeda riboto dydžio bendras sekretoriatas, kurį sudaro vienodas visų trijų institucijų atstovų skaičius.

Konferencija dėl Europos ateities negali vykti be jūsų ir jūsų įsitraukimo per šią platformą. Ateitis jūsų rankose.

Daugiau informacijos: https://futureu.europa.eu/?locale=lt

Pasidalinkite
Scroll to Top