Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Kviečiame susipažinti su Tauragės rajono teritorijos bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitos ir koncepcijos dokumentais

Kviečiame susipažinti su Tauragės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitos ir koncepcijos dokumentais

 

Vykdant Tauragės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo (toliau – Bendrojo plano keitimas) bendrųjų sprendinių formavimo stadiją, pagal Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašą, parengta bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita ir koncepcija.

 

Planavimo pagrindas –Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 16 d. sprendimas Nr. 1-321 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo“.

Planavimo darbų programa: Tauragės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programa, patvirtinta Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 5-110 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“. Susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), teritorijų planavimo dokumento numeris (TPD Nr.) K-RJ-77-21-100.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas – savivaldybės bendrasis planas.

Teritorijų planavimo lygmuo – savivaldybės lygmuo.

Bendrojo plano rengimo, svarstymo, derinimo ir tvirtinimo tvarka – bendroji.

Planuojama teritorija – Tauragės rajono savivaldybės teritorija, plotas – 117900 ha.

Planuojamas laikotarpis – ne trumpesnis nei 10 metų.

Planavimo organizatorius – Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Respublikos g. 2, LT-72255, Tauragė, tel. (8 446) 62 813, el. paštas [email protected]; www.taurage.lt.

Plano rengėjas – VšĮ Kauno technologijos universitetas (Tunelio g. 60, LT-44405 Kaunas, el. p. [email protected]). Projekto vadovas – Evaldas Ramanauskas, tel. (8 682) 12 549, el. p. [email protected]

Teritorijų planavimo dokumento rengimo terminai: 2021 m. III ketv. – 2023 m. I ketv.

 

Planavimo tikslai:

 1. Sudaryti sąlygas darniai valstybės teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius;
 2. Nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų valstybei svarbių socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas;
 3. Sudaryti sąlygas racionaliam šalies gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui;
 4. Numatyti šalies gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;
 5. Kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse;
 6. Sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas;
 7. Derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;
 8. Sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti.

 

Planavimo uždaviniai:

 1. Suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis;
 2. Optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, numatyti jų atsparumo ekstremaliems klimato reiškiniams stiprinimo priemones;
 3. Numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, klimato kaitos poveikio švelninimo, gamtinio karkaso formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones, optimalią kraštovaizdžio struktūrą;
 4. Detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;
 5. Nustatyti savivaldybės ir jos urbanistinių centrų socialinės infrastruktūros sistemos vystymo reikalavimus detalizuojant valstybės lygmens bendrųjų planų privalomąsias teritorijos naudojimo nuostatas;
 6. Patikslinti valstybės dalies bendrajame plane numatomų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius;
 7. Numatyti Tauragės rajono savivaldybei, valstybei svarbių objektų išdėstymą, svarbiems objektams rezervuotinas teritorijas;
 8. Nustatyti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo ir formavimo kryptis;
 9. Nustatyti gyvenamųjų vietovių kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, vertingą kraštovaizdį reprezentuojančias apžvalgos vietas ir iš jų atsiveriančias panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą;
 10. Numatyti ypatingų inžinerinių statinių išdėstymą pažymint visus esamus, rengiamu bendruoju planu ir kitais teritorijų planavimo dokumentais numatomus 30 m ir aukštesnius ypatingus inžinerinius statinius, kuriems aptarnauti reikalingas ne didesnis kaip 0,01 ha žemės plotas, kuriam Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 6 dalies 2 punkte numatytu atveju neformuojamas atskiras žemės sklypas;
 11. Įvertinti Tauragės miesto aplinkkelį, pateikti galimus variantus;
 12. Numatyti atsinaujinančių išteklių energetikos objektų statybą (išskyrus atvejus, numatytus Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme);
 13. Tauragės rajono savivaldybės teritorijos funkcinis zonavimas;
 14. Tauragės rajono savivaldybės teritorijos gyvenamųjų vietovių sistema – savivaldybės urbanistinių centrų sistema ir jų funkciniai ryšiai, savivaldybės urbanistinių centrų vystymo galimybės ir urbanizuotų teritorijų prioritetinės plėtros kryptys;
 15. Inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo principai (ar jos išdėstymo reikalavimai), inžinerinių komunikacijų koridoriai;
 16. Išskiriamos urbanizuotos, urbanizuojamos ir neurbanizuojamos teritorijos (arba nurodomos urbanizuotų teritorijų plėtros kryptys), nustatomos prioritetinės plėtros teritorijos ir galimas plėtros mastas, prioritetinės ir kitos galimos veiklos, prioritetinės savivaldybės infrastruktūros vystymo etapai;
 17. Įvertinti teritorijas, kurioms būtina rengti vietovės lygmens bendruosius planus masteliu M 1:2 000–10 000;
 18. Žemės gelmių išteklių telkiniai;
 19. Siūlomų apželdinti mišku teritorijų išdėstymas;
 20. Turistinių trasų, rekreacinių zonų išdėstymas;
 21. Įvertinti galiojančius specialiuosius planus ir integruoti aktualius jų sprendinius į rengiamą bendrąjį planą.

 

Bendrojo plano rengimo etapai: parengiamasis; rengimo; baigiamasis.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – atliekamas  Vyriausybės nustatyta tvarka.

Teritorijos vystymo koncepcijos rengimas – atliekamas.

Koncepcijos nepriklausomas vertinimas – neatliekamas.

Bendrojo plano keitimas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo”, ir kitais galiojančiais teisės aktais, galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, planavimo darbų programa, teritorijų planavimo sąlygomis.

 

Susipažinti su Tauragės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita, taip pat su Tauragės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcija galima planavimo organizatoriaus buveinėje Respublikos g. 2, LT-72255, Tauragė, Architektūros ir geodezijos skyriuje, 218 kab., savivaldybės internetinėje svetainėje www.taurage.lt ir teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-RJ-77-21-100). Su dokumentais susipažinti galima nuo 2022 m. gegužės 11 d. iki 2022 m. birželio 8 d.

 

Viešas susirinkimas su visuomene dėl Tauragės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos ir bendrojo plano koncepcijos vyks 2022 m. birželio 8 d. 15 val. Tauragės rajono savivaldybės administracijos didžiojoje salėje (IV a.), Respublikos g. 2, LT-72255, Tauragė.

 

Informaciją apie teritorijų planavimo dokumento rengimą teikia planavimo organizatorius ir plano rengėjas (šiame skelbime nurodytais adresais). Išsamesnę informaciją teikia Tauragės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir geodezijos skyriaus vyr. specialistė Šarūnė Beitaitė, tel.: +370 699 09774, el. p. [email protected]., www.taurage.lt.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu (skelbime nurodytu adresu) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-RJ-77-21-100) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais skirto termino pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Planavimo organizatorius

Pasidalinkite
Scroll to Top