Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Kviečiame teikti paraiškas dėl finansinės paramos skyrimo iš Tauragės rajono savivaldybės ūkininkų rėmimo programos

PievaNuo spalio 13 d. iki spalio 31 d. priimamos paraiškos finansinei paramai gauti pagal Tauragės rajono savivaldybės ūkininkų rėmimo programos nuostatus, patvirtintus Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. 1-293 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės ūkininkų rėmimo programos nuostatų patvirtinimo“

Paraiškas gali teikti fiziniai arba juridiniai asmenys, įregistravę ūkininko ūkį ar žemės ūkio valdą Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje.

Paraiškos Tauragės rajono savivaldybės administracijai gali būti teikiamos:

 • tiesiogiai, adresu Respublikos g. 2, Tauragė (I aukštas, 116 kab.),
 • paštu, adresu Respublikos g. 2, 72255 Tauragė,
 • elektroniniu paštu, adresu – [email protected].

Paraiškos formą galite parsisiųsti čia – Paraiškos forma.

Numatoma finansinė parama Paramos gavėjams:

 • prisidėti prie investicijų į melioracijos sistemas, kurie teikia paraiškas pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinę priemonę „Investicijos į melioracijos sistemas“ – 15 procentų;
 • kompensuoti melioracijos statinių (nevalstybinių (iki 12,5 cm diametro) ir valstybinių (nuo 12,5 cm diametro) rinktuvų) remontą, melioracijos griovių ir juose esančių statinių (pralaidų, žiočių) remontą, bebrų užtvankų ardymo išlaidas – iki 50 procentų nuo patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 5 000 Eur. Remonto darbai atliekami pagal sąmatą, suderintą su Administracijos Kaimo reikalų skyriaus atsakingu specialistu melioracijos klausimais, darbus turi atlikti įmonės, turinčios Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos išduotą kvalifikacijos atestatą;
 • kompensacinė išmoka prižiūrintiems melioracijos griovius:
  • Paramos gavėjams, dalyvaujantiems Lietuvos kaimo plėtros programos priemonės veikloje „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“, išmoka iki 200 Eur už 1 km;
  • Paramos gavėjams, prižiūrintiems melioracijos griovius, kurie buvo Savivaldybės biudžeto ar ES lėšomis rekonstruoti ar išvalytos sąnašos per paskutinius 5 metus, išmoka iki 350 Eur už 1 km;
  • Paramos gavėjams, dalyvaujantiems Lietuvos kaimo plėtros programos priemonės veikloje „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“ ir prižiūrintiems melioracijos griovius, kurie buvo Savivaldybės biudžeto ar ES lėšomis rekonstruoti ar išvalytos sąnašos per paskutinius 5 metus, išmoka iki 400 Eur už 1 km;
  • prižiūrintiems melioracijos griovius išmoka iki 150 Eur už 1 km;
 • vienkartinė parama vietiniams tiekėjams (ūkininkams) einamaisiais metais pasirašius naują ilgalaikę (ne mažiau 6 mėn.) savo ūkio produkcijos tiekimo sutartį su Tauragės rajono ugdymo, sveikatos priežiūros, globos, slaugos ir kt. įstaigomis – iki 10 procentų nuo sutarties vertės, bet ne daugiau kaip 500 Eur;
 • vienkartinė parama Tauragės rajono savivaldybės žemdirbių – ūkininkų konkurso nugalėtojams iki 500 Eur;
 • kompensuoti naujų ekologinių ūkių pirmųjų metų sertifikavimo paslaugos mokestį – ne daugiau kaip 1000 Eur vienam ekologiniam ūkiui;
 • kompensuoti Paramos gavėjams dalyvavimo parodose išlaidas – ne daugiau kaip 200 Eur.
 • kompensuoti išlaidas už kooperatinės bendrovės įregistravimą bei pradinių steigimo dokumentų parengimą (valstybės nustatytų mokesčių notarui, VĮ Registrų centrui, išlaidų už dokumentų parengimą padengimas) – ne daugiau kaip 500 Eur;
 • kompensuoti išmaniosios žemdirbystes sistemų („Geoface“, „Agro 247“ ar kt. programų) suteiktų paslaugų išlaidas – iki 50 procentų nuo patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 200 Eur;
 • skirti paramą Paramos gavėjams, patyrusiems žalą dėl gaisrų, stichinių nelaimių, gyvulių užkrečiamų ligų, visiškai arba iš dalies prarastus pastatus, žemės ūkio techniką ir įrenginius, gyvulius, pašarus – ne daugiau kaip 1000 Eur vienam ūkiui.

Kompensacijos skiriamos tik už einamaisiais metais patirtas išlaidas, kuriais teikiama paraiška ir ne mažesnės kaip 100 Eur.

Atsižvelgiant į pateiktų paraiškų kiekį ir įvertinus paraiškas gali būti skirtas sumažintas finansavimas negu nurodyti dydžiai arba finansavimas neskiriamas, jei prašoma paskirstyti suma yra didesnė, negu programai finansuoti numatyta lėšų Savivaldybės biudžete.

Lėšų skyrimo prioritetai:

 • sertifikuotiems ekologiniams ūkiams;
 • teikiantiems paraiškas dėl finansines paramos:
  • sudarius savo ūkio produkcijos tiekimo sutartį su Tauragės rajono ugdymo, sveikatos priežiūros, globos, slaugos ar kt. įstaiga;
  • laimėjus Tauragės rajono savivaldybės žemdirbių – ūkininkų konkursą;
  • pirmais metais sertifikavus ekologinį ūkį;
  • dalyvavus parodoje;
  • įregistravus kooperatinę bendrovę (kooperatyvą);
  • išmaniosios žemdirbystes sistemų suteiktoms paslaugoms;
  • patyrus žalą dėl gaisrų, stichinių nelaimių, gyvulių užkrečiamų ligų, visiškai arba iš dalies praradus pastatus, žemės ūkio techniką ir įrenginius, gyvulius, pašarus.
 • teikiantiems paraiškas dėl finansines paramos melioracijos statinių remontui ar priežiūrai, dalyvaujantiems Lietuvos kaimo plėtros programos priemonės veikloje „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“;
 • teikiantiems paraiškas dėl finansines paramos melioracijos statinių remontui, remontuojantiems didesnio diametro rinktuvus;
 • anksčiau pagal datą pateiktoms paraiškoms.

Dėl papildomos informacijos paraiškų teikimo klausimais kreiptis į Kaimo reikalų skyriaus vedėją Petrą Kulikauską, tel. +370 615 17 329, el. paštu – [email protected].

Pasidalinkite
Scroll to Top