Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Kviečiame teikti paraiškas Jaunimo iniciatyvų finansavimo konkursui

Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia Jaunimo iniciatyvų rėmimo priemonės konkursą IV ketvirčiui.

Paraiškas projektų finansavimui gauti gali teikti:

 • savivaldybės teritorijoje veikiančios jaunimo organizacijos, įregistruotos VĮ Registrų centre;
 • savivaldybės teritorijoje veikiančių jaunimo organizacijų struktūriniai padaliniai, taip pat neformalios jaunimo grupės ar klubai, neįregistruoti VĮ Registrų centre, bet sudarę sutartį su ne pelno siekiančiu ir jaunimo poreikius tenkinančiu juridiniu asmeniu dėl bendradarbiavimo įgyvendinant projektą ir kitos su jaunimu dirbančios organizacijos, kurių vienas iš tikslų – į jaunimą orientuota ir jaunimo poreikius tenkinanti veikla (toliau – Projekto teikėjai);
 • ne pelno siekiančios organizacijos, registruotos ne Savivaldybėje, bet vykdančios veiklą Savivaldybės teritorijoje ir kurių projektai turi tęstinumą ne trumpiau kaip 3 metus.

Žmonės prie stalo

Konkurso tikslas.

Skatinti Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių jaunimo organizacijų, jaunimo grupių, su jaunimu dirbančių organizacijų plėtrą ir veiklą (sudaryti sąlygas jaunam žmogui tapti aktyviu visuomenės nariu, ugdyti pilietiškumą ir socialinius įgūdžius, gerinti jaunimo užimtumą, saviraišką).

Konkursui teikiamas projektas turi būti aprašomas paraiškos formoje ir teikiamas elektroniniu būdu. Paraišką ir kitus reikalingus dokumentus galite rasti https://taurage.lt/veiklos-sritys/jaunimas/

Konkursui teikiami projektai pagal šias kryptis:

 • jaunimo pilietinės iniciatyvos skatinimas (konferencijos, seminarai, mokymai, akcijos ir kt.);
 • jaunimo organizacijų veiklos efektyvinimas;
 • jaunimo organizacijų, klubų plėtra (registracijos dokumentų išlaidų kompensavimas);
 • jaunimo verslumo skatinimas;
 • jaunimo laisvalaikio ir užimtumo organizavimas (renginiai, šventės, konkursai, festivaliai, išvykos ir kt.);
 • jaunimo tarptautinis bendradarbiavimas;
 • jaunimo informacinės ir konsultacinės veiklos plėtojimas, leidyba;
 • jaunimo kūryba bei meninė saviraiška.

Konkursui teikiamų projektų prioritetai:

 • apyvartinėms lėšoms, reikalingoms projektui, finansuojamam iš kitų fondų, įgyvendinti;
 • projektams, kurie skirti kuo platesnei jaunimo auditorijai;
 • projektams, kuriais siekiama mažinti jaunimo socialinę atskirtį;
 • projektams, kuriais siekiama skatinti jaunimo savanorišką veiklą.

Programos finansuojamos iš Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Paraiškas šiam konkursui galima teikti iki 2023 m. spalio 15 d.

Kilus klausimams, galite kreiptis – Inga Vaičė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė, tel. +370 618 44 226, el. p. [email protected]

Pasidalinkite
Scroll to Top