Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Kviečiame teikti paraiškas ūkininkų rėmimo programai

Nuo gegužės 15 d. iki birželio 15 d. kviečiame Tauragės rajono ūkininkus teikti paraiškas dėl finansinės paramos pagal Tauragės rajono savivaldybės ūkininkų rėmimo programos nuostatus.

Paraišką gali teikti fiziniai arba juridiniai asmenys, įregistravę ūkininko ūkį ar žemės ūkio valdą Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje.

Numatoma finansinė parama:

 • kompensuoti melioracijos rinktuvų remontą, melioracijos griovių ir juose esančių statinių (pralaidų, žiočių) remontą – iki 50 procentų nuo patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 5 000 Eur. Remonto darbai atliekami pagal sąmatą, suderintą su Administracijos Kaimo reikalų skyriaus atsakingu specialistu melioracijos klausimais, darbus turi atlikti įmonės, turinčios Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos išduotą kvalifikacijos atestatą;

Finansavimas melioracijos remontui skiriamas, po komisijos sprendimo skirti paramą ir tik pasirašius finansavimo sutartį, darbai iki sutarties pasirašymo negali būti atlikti.

 • kompensacinė išmoka prižiūrintiems melioracijos griovius:
  • 3.1. Paramos gavėjams, dalyvaujantiems Lietuvos kaimo plėtros programos priemonės veikloje „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“, išmoka iki 200 Eur už 1 km;
  • 3.2. Paramos gavėjams, prižiūrintiems melioracijos griovius, kurie buvo Savivaldybės biudžeto ar ES lėšomis rekonstruoti ar išvalytos sąnašos per paskutinius 5 metus, išmoka iki 350 Eur už 1 km;
  • 3.3. Paramos gavėjams, dalyvaujantiems Lietuvos kaimo plėtros programos priemonės veikloje „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“ ir prižiūrintiems melioracijos griovius, kurie buvo Savivaldybės biudžeto ar ES lėšomis rekonstruoti ar išvalytos sąnašos per paskutinius 5 metus, išmoka iki 400 Eur už 1 km;
  • 3.4. prižiūrintiems melioracijos griovius išmoka iki 150 Eur už 1 km;
 • vienkartinė parama vietiniams tiekėjams (ūkininkams) einamaisiais metais pasirašius naują ilgalaikę (ne mažiau 6 mėn.) savo ūkio produkcijos tiekimo sutartį su Tauragės rajono ugdymo, sveikatos priežiūros, globos, slaugos ir kt. įstaigomis – iki 10 procentų nuo sutarties vertės, bet ne daugiau kaip 500 Eur;
 • vienkartinė parama Tauragės rajono savivaldybės žemdirbių – ūkininkų konkurso nugalėtojams iki 500 Eur;
 • kompensuoti naujų ekologinių ūkių pirmųjų metų sertifikavimo paslaugos mokestį – ne daugiau kaip 1000 Eur vienam ekologiniam ūkiui;
 • kompensuoti Paramos gavėjams dalyvavimo parodose išlaidas – ne daugiau kaip 200 Eur.
 • kompensuoti išlaidas už kooperatinės bendrovės įregistravimą bei pradinių steigimo dokumentų parengimą (valstybės nustatytų mokesčių notarui, VĮ Registrų centrui, išlaidų už dokumentų parengimą padengimas) – ne daugiau kaip 500 Eur;
 • kompensuoti išmaniosios žemdirbystes sistemų („Geoface“, „Agro 247“ ar kt. programų) suteiktų paslaugų išlaidas – iki 50 procentų nuo patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 200 Eur;
 • skirti paramą Paramos gavėjams, patyrusiems žalą dėl gaisrų, stichinių nelaimių, gyvulių užkrečiamų ligų, visiškai arba iš dalies prarastus pastatus, žemės ūkio techniką ir įrenginius, gyvulius, pašarus – ne daugiau kaip 1000 Eur vienam ūkiui.

Paraiškos Tauragės rajono savivaldybės administracijai gali būti teikiamos:

 • tiesiogiai, adresu Respublikos g. 2, Tauragė (I aukštas, gyventojų priėmimas);
 • elektroniniu paštu, adresu [email protected], jei prašymas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Su paraiška pateikiami dokumentai:

 • preliminari lokalinė sąmata, suderinta su Administracijos Kaimo reikalų skyriaus atsakingu specialistu melioracijos klausimais, jei prašoma paramos melioracijos remonto darbams.
 • ūkio produkcijos tiekimo sutarties su Tauragės rajono ugdymo, sveikatos priežiūros, globos, slaugos ir kt. įstaiga kopiją, jei prašoma paramos už vietinės produkcijos tiekimą.
 • išlaidas patvirtinantys dokumentai (PVM sąskaitų faktūrų, sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų kopijos) ir apmokėjimą įrodantys dokumentai (mokėjimo pavedimų, kasos išlaidų orderių ar kitų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos), jei prašoma paramos pagal kompensacinę finansinę paramos priemonę.

Atsižvelgiant į gautų paraiškų skaičių ir prašomą finansavimą finansinė parama gali būti neskiriama arba skiriama mažesnė nei numatyta.

Dėl papildomos informacijos paraiškų teikimo klausimais kreiptis į Kaimo reikalų skyriaus vedėją Petrą Kulikauską, tel. 8 615 17 329, el. paštu [email protected].

Tauragės rajono savivaldybės ūkininkų rėmimo programos nuostatai.

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top