Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Lapkričio 30 d. 10 val. šaukiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 25 straipsnio 5 dalimi, 27 straipsnio 2 dalies 4 punktu:

1. S u š a u k i u 2023 m. lapkričio 30 d. 10 val. Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdį.
2. S u d a r a u Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio 2023 m. lapkričio 30 d., darbotvarkės projektą:

2.1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
2.2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. 1-2 „Dėl 2023 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
2.3. Dėl garantijos suteikimo UAB ,,Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“.
2.4. Dėl pritarimo viešajai įstaigai Tauragės ligoninei dalyvauti Pagėgių savivaldybės sveikatos centro veikloje funkcinio bendradarbiavimo būdu.
2.5. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 1-43 „Dėl pritarimo viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašui“ pakeitimo.
2.6. Dėl Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo.
2.7. Dėl Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos vidaus struktūros patvirtinimo.
2.8. Dėl Tauragės rajono savivaldybės apdovanojimų suteikimo.
2.9. Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Tauragės rajono savivaldybės administracijoje nustatymo.
2.10. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Kelio pro Pagramančio piliakalnį paprastas remontas“.
2.11. Dėl savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB ,,Tauragės vandenys“ įstatinio kapitalo padidinimo.
2.12. Dėl pritarimo projekto ,,Nuotekų tvarkymo infrastruktūros pajėgumų plėtra Tauragė+ FZ“ įgyvendinimui ir jungtinės veiklos sutarties projektui.
2.13. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Inkubavimo, konsultavimo, mentorystės ir tinklaveikos programų vystymas skatinant pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi ir augimą regionuose“ partnerio teisėmis.
2.14. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-382 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės administracijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.
2.15. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. 1-61 ,,Dėl Vietinių rinkliavų Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų ir Viešųjų vietų, kuriose leidžiama prekiauti ar teikti paslaugas sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
2.16. Dėl Sutikimo naudotis Tauragės rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
2.17. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. 1-301 „Dėl Parduodamų Tauragės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
2.18. Dėl Viešame aukcione parduodamo Tauragės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo.
2.19. Dėl patalpų Vasario 16-osios g. 6, Tauragėje, nuomos.
2.20. Dėl siūlymo įsigyti žemės sklypo dalį Tauragėje, Tilžės pl. 4D.
2.21. Dėl nekilnojamo turto pirkimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.
2.22. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. 1-264 „Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartis viešajai įstaigai Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui ir viešajai įstaigai Tauragės ligoninei“ pakeitimo.
2.23. Dėl inžinerinių statinių – kelių perėmimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.
2.24. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. 1-249 „Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių inžinerinių statinių perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai“ pakeitimo.
2.25. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių inžinerinių statinių perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
2.26. Dėl Tauragės rajono savivaldybės trūkstamų specialistų pritraukimo tvarkos aprašų patvirtinimo.
2.27. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 2 d. sprendimo Nr. 1-223 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigų grupių skaičiaus 2023–2024 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo.
2.28. Dėl pritarimo Tauragės rajono mokyklų 6 klasių mokinių mokymui plaukti.
2.29. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. 1-258 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų ugdymo proceso organizavimo, valdymo ir pagalbos mokiniui specialistų etatų normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo.
2.30. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 1-195 „Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų ugdymą nustatymo“ pakeitimo.
2.31. Dėl kai kurių Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.
2.32. Dėl Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
2.33. Dėl Nepanaudotų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms socialinės apsaugos sritims finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo.
2.34. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-393 ,,Dėl Nepanaudotų Tauragės rajono savivaldybės lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios.
2.35. Tarybos mažumos valanda.

Savivaldybės meras Dovydas Kaminskas

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top