Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Profesinės šventės proga pasveikinta Tauragės rajono švietimo bendruomenė

mokytojaiSpalio 5-oji Tarptautinė mokytojų diena, kurią Tauragės rajono pedagogai švenčia mokyklose drauge su savo mokiniais. Kasmet Tauragės rajono švietimo bendruomenę pasveikina ir Tauragės rajono savivaldybės atstovai.

Šventės išvakarėse į Tauragės rajono savivaldybės administracijos didžiąją salę susirinkusius švietimo darbuotojus pasveikino Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotoja Virginija Eičienė, Administracijos direktorė Gintarė Rakauskienė, LR Seimo nariai Aušrinė Norkienė ir Romualdas Vaitkus, Švietimo skyriaus vedėja Jūratė Veisienė.

Mokytojams padėkota už sunkų ir prasmingą darbą, palinkėta kantrybės, jėgų ir kūrybinių idėjų. 66 rajono pedagogams įteiktos Seimo narių, mero, Švietimo skyriaus vedėjos padėkos, 3 rajono mokytojams skirtos Pedagogų skatinimo premijos.

Mero padėkos raštai įteikti:

 • Birutei Bacevičienei, Tauragės r. Žygaičių gimnazijos dailės, technologijų vyresniajai mokytojai, už kryptingą mokinių kūrybiškumo, saviraiškos ugdymą ir aukštus mokinių pasiekimus įvairiuose projektuose, konkursuose, olimpiadose.
 • Birutei Kasputienei, Tauragės suaugusiųjų mokymo centro rusų kalbos vyresniajai mokytojai, už sąžiningą ir atsakingą pedagoginį darbą.
 • Daliai Rakauskienei, Tauragės suaugusiųjų mokymo centro rusų kalbos mokytojai metodininkei, už sąžiningą ir atsakingą pedagoginį darbą.
 • Gitanai Budginienei, Tauragės „ Versmės“ gimnazijos dailės mokytojai metodininkei, už sėkmingą mokinių rengimą  dalyko olimpiadoms, konkursams ir mokinių kūrybiškumo skatinimą.
 • Jūratei Senkuvienei, Tauragės ,,Versmės“ gimnazijos anglų kalbos mokytojai metodininkei, už kūrybišką, nuoširdų darbą ir puikius mokinių akademinius pasiekimus.
 • Antaninai Jucikienei, Tauragės ,,Versmės“ gimnazijos ir „Aušros“ progimnazijos rusų kalbos mokytojai metodininkei,  už nuoširdų darbą, kryptingą, nuoseklią ugdomąją veiklą.
 • Karolinai Šeputytei, Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ vyresniajai specialiajai pedagogei už tarptautinio ERASMUS+ projekto „Pasidalinkime žaidimais” koordinavimą, įvairių mokyklos projektinių veiklų įgyvendinimą bei indėlį į mokyklos bendruomenės stiprinimą.
 • Jolitai Žemaitienei, Tauragės lopšelio-darželio „Kodėlčius“ psichologei, už aktyvią veiklą, formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės mikroklimatą.
 • Donatai Donėlienei, Tauragės lopšelio-darželio „Kodėlčius“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai, už kokybišką ugdymo proceso organizavimą, sistemingai integruojant STEAM idėjas.
 • Giedrei Valantiejūtei, Tauragės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktoriaus pavaduotojai ugdymui, už sistemingą ir kryptingą pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, iniciatyvumą, kūrybiškumą organizuojant mokyklos renginius.
 • Vidai Stanevičienei, Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai, už vaiko sėkmės auginimą kūrybiškai ir inovatyviai organizuojant ugdymo procesą, veiksmingą tėvų bendruomenės telkimą edukacinių aplinkų kūrimui.
 • Airidai Oželienei, Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai, už atsakingą, inovatyvų ir kūrybišką ugdymo proceso organizavimą, aktyvią gamtosauginę veiklą bendruomenėje.
 • Aistei Nausėdienei, Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai, už inovatyvų ir kūrybišką ugdymo proceso organizavimą, sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdo stiprinimą bendruomenėje.
 • Vidai Karbauskienei, Tauragės „Aušros“ progimnazijos dailės mokytojai ekspertei, už kūrybišką darbą ir projektinės veiklos įgyvendinimą, bei puikius mokinių pasiekimus rajone ir respublikoje.
 • Gražinai Statkuvienei, Tauragės „Aušros“ progimnazijos matematikos mokytojai metodininkei, už ilgametį nuoširdų ir kūrybingą darbą bei projektinės veiklos įgyvendinimą.
 • Jovitai Straukienei, Tauragės „Aušros“ progimnazijos muzikos mokytojai metodininkei, už kūrybišką ugdomąjį darbą ir aktyvų dalyvavimą projektinėje veikloje.
 • Jolantai Lunskienei, Tauragės „Aušros“ progimnazijos tikybos vyresniajai mokytojai, už kūrybišką ugdomąjį darbą ir dalyvavimą projektinėje veikloje.
 • Aušrai Norvilienei, Tauragės Tarailių progimnazijos istorijos mokytojai metodininkei, už kryptingo integruoto ir patyriminio ugdymo puoselėjimą progimnazijoje.
 • Jolantai Butkienei, Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, už projekto „Kokybės krepšelis” veiklų koordinavimą ir įgyvendinimą mokykloje bei nuoširdų ir sėkmingą užsieniečių vaikų ugdymo organizavimą.
 • Aldonai Pocienei, Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, už projekto „Kokybės krepšelis” veiklų koordinavimą ir įgyvendinimą mokykloje, nuoširdų ir sėkmingą užsieniečių vaikų ugdymo organizavimą bei rezultatyvią veiklą kuriant rajono atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo gaires.
 • Violetai Meilienei, Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkei, už projekto „Kokybės krepšelis” veiklų koordinavimą ir įgyvendinimą mokykloje, nuoširdų ir sėkmingą užsieniečių vaikų ugdymo organizavimą.
 • Audrai Paulauskienei, Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos technologijų mokytojai ekspertei, už kūrybišką darnaus vystymosi švietimo temų integravimą formaliajame ir neformaliajame švietime sutelkiant progimnazijos bendruomenę.
 • Eglei Rupšienei, Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos istorijos mokytojai metodininkei, už atsakingą, kūrybišką, inovatyvų ugdymo(si) proceso organizavimą, metodinių inovacijų diegimą, už lyderystę telkiant bendruomenę gamtosauginei veiklai.
 • Romai Krapavickienei, Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos pradinių klasių mokytojai metodininkei, už kryptingą ugdomąjį darbą ir puikius mokinių pasiekimus rajone.
 • Vidai Milkintienei, Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros  mokytojai metodininkei, už kryptingą ugdomąjį darbą ir puikius mokinių pasiekimus rajone.
 • Ramutei Gavėnienei, Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos pradinių klasių mokytojai metodininkei, už kryptingą patyriminį ugdomąjį darbą, puikius mokinių pasiekimus rajone ir atsakingą darbą progimnazijos veiklos įsivertinimo procese.
 • Rasvitai Skrodenienei, Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos pradinių klasių mokytojai metodininkei, už kryptingą patyriminį ugdomąjį darbą, puikius mokinių pasiekimus rajone ir atsakingą darbą progimnazijos veiklos įsivertinimo procese.
 • Ingai Urbanavičienei, Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos pradinių klasių vyresniajai mokytojai, už aktyvių ugdymo(si) metodų taikymą ir puikius mokinių pasiekimus rajone.
 • Vilmai Venckienei, Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos bibliotekos vedėjai, vyresniajai neformaliojo vaikų švietimo ir žmogaus saugos mokytojai, už organizuojamą kūrybinę veiklą progimnazijoje, rajone bei respublikoje.
 • Rimai Lebrikienei, Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos biologijos mokytojai metodininkei, už aktyvią metodinę veiklą bei puikius mokinių pasiekimus rajone.
 • Vidai Baltrušaitienei, Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos matematikos mokytojai metodininkei, už respublikinių projektų vykdymą, jų sklaidą bei puikius mokinių pasiekimus rajone.
 • Linai Trijonienei, Tauragės Žalgirių gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, už kokybišką gimnazijos ugdymo proceso planavimą, aktyvų dalyvavimą rajono švietimo bendruomenės veikloje, rezultatyvią veiklą kuriant rajono atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo gaires.
 • Editai Butkienei, Tauragės Žalgirių gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, už gimnazijos bendruomenės įtraukimą į edukacinius renginius, puoselėjančius gimnazijos vertybes.
 • Ritai Loretai Šiurnienei, Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos matematikos mokytojai metodininkei, už puikius mokinių brandos egzaminų rezultatus, dalijimąsi su kolegomis metodine bei dalykine patirtimi.
 • Loretai Stulgienei, Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos geografijos mokytojai metodininkei, už nuoseklų ir kryptingą darbą, puikius mokinių pasiekimus.
 • Gediminui Marozui, Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos technologijų ir informacinių technologijų mokytojui metodininkui, už profesionalumą, kūrybingumą, gerus mokinių pasiekimus ir pažangą.

Seimo narių padėkos įteiktos:

 • Vaidai Abromavičienei, Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos logopedei, už vykdomą švietėjišką veiklą mokykloje, rajone bei respublikoje ruošiantis įtraukiojo ugdymo modelio įgyvendinimui.
 • Aidai Melninkaitienei, Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos anglų kalbos mokytojai metodininkei, už aktyvią metodinę veiklą organizuojant renginius, dalyvaujant projektinėje veikloje bei puikius mokinių pasiekimus rajone, respublikoje.
 •  Vaidai Jucienei, Tauragės Žalgirių gimnazijos anglų kalbos mokytojai metodininkei, už mokytojo profesijos prestižo stiprinimą, aukštus mokinių ugdymosi rezultatus.
 • Ritai Marcinkienei, Tauragės Žalgirių gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkei, už mokytojo profesijos prestižo stiprinimą, aukštus mokinių ugdymosi rezultatus.
 • Gitanai Banzinienei, Tauragės Žalgirių gimnazijos chemijos mokytojai metodininkei, už mokytojo profesijos prestižo stiprinimą, aukštus mokinių ugdymosi rezultatus.
 • Sigitai Bartušienei, Tauragės Žalgirių gimnazijos klasių kuratorei, chemijos mokytojai metodininkei, už mokytojo profesijos prestižo stiprinimą.
 • Laimutei Rudminienei, Tauragės meno mokyklos kanklių vyresniajai mokytojai, už ilgametį nuoširdų pedagoginį darbą, ugdant mokinių meilę tautinei muzikai bei aktyvią ir kūrybišką koncertinę veiklą.
 • Tadui Rapolavičiui, Tauragės sporto centro krepšinio mokytojui, už indėlį į Tauragės krepšinio ateitį ir įkvėpimą jauniesiems krepšininkams nuolat tobulėti ir siekti rezultatų.
 • Vitalijai Kalašinskienei, Tauragės „Versmės“ gimnazijos biologijos mokytojai ekspertei, už puikius mokinių akademinius pasiekimus.
 • Ritonijai Galkauskienei, Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytojai metodininkei, už nuoširdžią ir kūrybingą užsieniečių vaikų kalbinę integraciją.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro padėkos įteiktos:

 • Selvinai Pečiulienei, Tauragės Žalgirių gimnazijos biologijos mokytojai metodininkei, už sėkmingą mokinių paruošimą olimpiadoms ir aukštus mokinių akademinius pasiekimus.
 • Jolitai Ječienei, Tauragės „Versmės“ gimnazijos technologijų mokytojai metodininkei, už nuoširdų darbą, puikius mokinių akademinius pasiekimus ir kūrybiškumo skatinimą.
 • Nijolei Katauskienei, Tauragės „Versmės“ lietuvių kalbos mokytojai metodininkei, už nuoširdų darbą, puikius mokinių akademinius pasiekimus ir kūrybiškumo skatinimą.

Švietimo skyriaus vedėjos padėkos įteiktos:

 • Vijolytai Bivainienei, Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, už rezultatyvią veiklą kuriant rajono atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo gaires.
 • Aušrai Bambalienei, Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, už rezultatyvią veiklą kuriant rajono atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo gaires.
 • Gintarei Klymantienei, Tauragės lopšelio-darželio „Kodėlčius“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai, už aktyvų dalyvavimą tarptautiniuose projektuose bei vaikų meninės saviraiškos puoselėjimą.
 • Ingai Žiaušienei, Tauragės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ meninio ugdymo mokytojai, už įvairiapusį meno raiškos diegimą ikimokyklinio amžiaus vaikams.
 • Violetai Židonienei, Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ vyresniajai ikimokyklinio ugdymo mokytojai, už vaiko sėkmės auginimą veiksmingai organizuojant veiklas ir tėvų bendruomenės subūrimą įgyvendinant idėjas.
 • Esterai Stonienei, Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai, už sėkmingą vaiko galimybes auginantį ugdymo procesą, gamtosaugos idėjų stiprinimą ir bendradarbiaujantį dialogą su tėvais.
 • Jurgai Beitienei, Tauragės r. Žygaičių gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, už rezultatyvią veiklą kuriant rajono atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo gaires.
 • Arūnui Ramanauskui, Tauragės r. Žygaičių gimnazijos geografijos, fizikos, ekonomikos vyresniajam mokytojui, už kryptingą gamtamokslinį ugdymą ir sėkmingą mokinių rengimą dalykų olimpiadoms.
 • Birutei Vaivadienei, Tauragės „Aušros“ progimnazijos neformaliojo švietimo mokytojai, dramos ir lėlių teatro studijos „Boružė“ vadovei, už vaikų kūrybiškumo ir bendradarbiavimo skatinimą.
 • Monikai Vasiliauskienei, Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos priešmokyklinio ugdymo vyresniajai mokytojai, už sąžiningą, nuoširdų, atsakingą darbą bei iniciatyvą ir atsakomybę atliekant papildomas pareigas.
 • Ligitai Macijauskaitei, Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ specialiųjų poreikių mokinių mokytojai, už aktyvų STEAM, patirtinio mokymosi principų taikymą ugdymo procese, dalykinių ir metodinių inovacijų diegimą bei kūrybišką ugdymo proceso organizavimą.
 • Janinai Ratkevičienei, Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ ikimokyklinio ugdymo vyresniajai mokytojai, už aktyvų STEAM principų taikymą ugdymo procese, dalykinių ir metodinių inovacijų diegimą bei kūrybišką ugdymo proceso organizavimą.
 • Zitai Beišienei, Tauragės r. Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centro vyresniajai specialiajai pedagogei, už mokinių kūrybiškumo ugdymą ir ilgametį nuoširdų darbą.
 • Agnei Sirutytei, Tauragės Tarailių progimnazijos ikimokyklinio ugdymo mokytojai, už gerosios patirties sklaidą, puikius ugdytinių pasiekimus, profesionalumą ir inovatyvumą.

Pedagogų skatinimo premijos skirtos:

 • Nijolei Katauskienei, Tauragės „Versmės“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkei.
 • Jolitai Ječienei, Tauragės „Versmės“ gimnazijos technologijų mokytojai metodininkei.
 • Raimondui Ramanauskui, Tauragės r. Žygaičių gimnazijos fizinio ugdymo vyresniajam mokytojui.
Pasidalinkite
Scroll to Top