Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Mokytojų pagerbimo šventė Tauragės rajono savivaldybėje

Spalio 5 dieną, Tauragės rajono savivaldybės didžiojoje salėje, pedagogus su Mokytojų diena pasveikino ir padėkas už nuoširdų darbą įteikė Seimo narys Romualdas Vaitkus, administracijos direktorė Gintarė Rakauskienė, vicemerė Andžela Jakienė, Seimo narės Aušrinės Norkienės patarėja Aušra Kulikauskienė.

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo padėkos raštais apdovanoti:

 • Rita Smailienė – už nuoseklų ir kryptingą darbą, labai gerus mokinių pasiekimus.
 • Liudvina Baldauskienė – už sąžiningą, nuoširdų ir atsakingą darbą bei iniciatyvumą Metodinėje taryboje.
 • Virginija Kirsnienė – už veiksmingą ir kūrybišką korekcinių metodų taikymą atsižvelgiant į vaiko individualias galimybes, nuoširdų komandinį bendradarbiavimą su pedagogais ir tėvais.
 • Vilma Košinskienė – už kūrybiškumą, ugdant ankstyvojo amžiaus vaikus.
 • Ramunė Bodrenkovienė – už sėkmingą inovacijų taikymą ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo veikloje.
 • Ligita Skurdelienė – už iniciatyvas telkiant mokyklos bendruomenę, už savitą ir veiksmingą pedagoginę veiklą plėtojant mokinių pažintines ir kūrybines galias.
 • Loreta Austrevičienė – už kūrybišką, inovatyvų, nuoširdų ugdomąjį darbą gimnazijos bendruomenėje ir dalykų integraciją.
 • Vilija Krūgelienė – už kūrybiškumą, iniciatyvumą ir etnokultūros tradicijų puoselėjimą bendruomenėje.
 • Gintarė Kolesnikova – už kryptingą ugdomąją ir aktyvią metodinę veiklą gimnazijoje, konferencijų ir respublikinių projektų organizavimą, aukštus mokinių ugdymosi rezultatus.
 • Loreta Balčiuvienė – už kryptingą ugdomąją veiklą, savanorystės ugdymą gimnazijoje, mokytojo profesijos prestižo stiprinimą.
 • Edita Bartkienė – už kryptingą ugdomąją veiklą, gimnazijos įvaizdžio stiprinimą.
 • Vilma Vaišvilaitė – už metodinės veiklos organizavimą ir vykdymą, mokinių kūrybinės saviraiškos ugdymą.
 • Lina Trijonienė – už mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimą siekiant efektyvaus tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, aktyvią visuomeninę, metodinę veiklą, bendruomeniškumą.
 • Eglė Juozaitienė – už bendruomenės telkimą, sportinių tradicijų puoselėjimą, projektų rengimą ir jų įgyvendinimą.
 • Alma Knistautienė – už indėlį puoselėjant mokyklos edukacines aplinkas, stilizuotų lietuvaičių kolekcijos atnaujinimą bei kūrybišką ugdymo proceso organizavimą.
 • Lina Jomantienė – už meninių renginių organizavimą, iniciatyvų įgyvendinimą bei kūrybišką ugdymo proceso organizavimą.
 • Zita Trakšelienė – už lyderystę puoselėjant sveikos gyvensenos kultūrą mokykloje bei kūrybišką ugdymo proceso organizavimą.
 • Rasa Raudonienė – už kūrybišką, įvairiapusį ugdymo procesą, pasiektus mokinių rezultatus ir nuoširdų bendradarbiavimą.
 • Rima Liepienė – už sistemingą ir kryptingą pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, iniciatyvumą, kūrybiškumą organizuojant renginius.
 • Dalia Macijauskienė – už nuoširdų darbą ugdant jaunąją kartą bei aktyvų dalyvavimą bendruomenės gyvenime.
 • Lina Zemeckienė – už nuoširdų darbą ugdant jaunąją kartą bei efektyvų bendradarbiavimą su ugdytinių tėvais.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro padėkos raštais apdovanoti:

 • Eglė Rupšienė – už lyderystę telkiant bendruomenę gamtosauginei veiklai ir inovatyvų požiūrį į šiuolaikinį ugdymą.
 • Kazys Bivainis – už įtraukiantį ir kūrybišką mokinių muzikinį lavinimą formaliajame ir neformaliajame ugdyme.
 • Aida Vaičiūnienė – už kūrybišką ugdymo(si) proceso organizavimą, iniciatyvumą, bendruomenės telkimą gamtosauginei veiklai.
 • Jovita Kiržgalvienė – už savitais bruožais pasižyminčios mokyklos kūrimą, bendruomenės įtraukimą į įstaigos veiklos ir ugdymo tobulinimą, jos kultūros puoselėjimą.

LRS padėkos raštais apdovanoti:

 • Birutė Valinčienė – už ilgametę ir nuoširdžią švietėjišką veiklą mokykloje bei rajone.
 • Nijolė Grigaravičienė – už ilgametę ir nuoširdžią švietėjišką veiklą mokykloje bei rajone.
 • Dalija Ramanauskienė – už inovacijų, naujovių diegimą ugdymo procese, mokinių gamtamokslinių kompetencijų ugdymą per pažinimą, tyrinėjimą ir atradimus.
 • Jūratė Senkuvienė – už kūrybiškumą, iniciatyvumą, inovatyvių metodų taikymą ir puikius mokinių akademinius pasiekimus.
 • Aivaras Lobinas – už kryptingą ugdomąją veiklą, aktyvią metodinę veiklą įgyvendinant inžinerinį ugdymą gimnazijoje, dalyvavimą projektinėse veiklose, puikius mokinių pasiekimus rajone ir respublikoje.

Tauragės rajono savivaldybės mero padėkos raštais apdovanoti:

 • Vilmantė Milišauskienė – už mokinių pasiekimus bei efektyvų ugdymo metodų parinkimą ir lankstų jų taikymą.
 • Lina Nevardauskienė – už atsakingą ir inovatyvų ugdymo proceso organizavimą integruojant  STEAM, sveikos gyvensenos, gamtosaugines idėjas, grupės tėvus sutelkiantį dialogą idėjų įgyvendinimui.
 • Rima Skulskienė – už aktyvią metodinę veiklą rajone ir mokykloje organizuojant renginius, dalijantis gerąja patirtimi bei puikius mokinių pasiekimus.
 • Sandra Lėkytė, – už aktyvią metodinę veiklą rajone ir mokykloje organizuojant renginius, dalijantis gerąja patirtimi bei puikius mokinių pasiekimus.
 • Rasa Urbutienė – už kūrybišką ugdomąjį darbą, puikius mokinių pasiekimus rajone, respublikoje, projektinę veiklą bei atsakingą metodinį darbą.
 • Ingrida Ignatavičienė – už puikius mokinių pasiekimus rajone, respublikoje bei projektinę veiklą.
 • Audrius Bitinas – už iniciatyvumą, atsakingą požiūrį ugdant mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus ir didinant įtrauktį mokant įvairaus amžiaus mokinius.
 • Albinas Šlimas – už mokinių gebėjimų atskleidimą ir lavinimą formaliajame ir neformaliajame ugdyme.
 • Gintaras Cemnalianskis – už savitą ir įtraukiantį ugdymo(si) proceso organizavimą progimnazijoje.
 • Inesa Altaravičienė – už kūrybiškumą, iniciatyvumą ir etnokultūros tradicijų puoselėjimą bendruomenėje.
 • Jolita Ječienė – už kūrybiškumą, iniciatyvumą ir puikius mokinių akademinius pasiekimus.
 • Nijolė Katauskienė – už kūrybišką, nuoširdų darbą gimnazijos bendruomenėje ir puikius mokinių akademinius pasiekimus.
 • Gražina Zaukevičienė – už kūrybišką, nuoširdų darbą gimnazijos bendruomenėje ir labai gerus mokinių akademinius pasiekimus.
 • Loreta Garbenienė – už kryptingą ugdomąją veiklą, aukštus mokinių ugdymosi rezultatus.
 • Diana Bielskienė – už  kryptingą ugdomąją ir inovatyvią projektinę veiklą, aukštus mokinių ugdymosi rezultatus.
 • Žydrė Danusienė – už puikiai įveiklintą STEAM atviros prieigos centro gamtamokslinę laboratoriją, novatoriškumą, profesionalumą, STEAM ugdymo idėjų sklaidą.
 • Galina Naryškina – už iniciatyvumą, kūrybiškumą, STEAM ugdymo idėjų sklaidą.
 • Gitana Venckaitienė – už ilgametį nuoširdų pedagoginį darbą ugdant mokinių meilę tautiškumui bei aktyvią ir kūrybišką koncertinę veiklą.
 • Vladislovas Žičkus – už nuoširdų ir atsakingą pedagoginį darbą, ugdant mokinių meilę muzikai bei aktyvią ir kūrybišką koncertinę veiklą.
 • Jolita Žemaitienė – už emociškai saugios, mokymuisi palankios aplinkos kūrimą progimnazijoje, bendruomenės telkimą bei iniciatyvumą organizuojant mokinių vasaros poilsio stovyklas.
 • Nijolė Baublienė – už IKT rajoninių olimpiadų prizininkų paruošimą, sėkmingą vadovavimą pradinių klasių metodinei grupei, Kultūros paso renginių organizavimą.
 • Redutė Klimašauskienė – už ilgametį, nepriekaištingą pedagoginį darbą ir mokinių puikius pasiekimus fizikos ir biologijos olimpiadose.
 • Ligita Macijauskaitė – už indėlį kuriant mokyklos edukacines aplinkas bei gamtosauginių idėjų ir iniciatyvų įgyvendinimą.
 • Karolina Šeputytė – už aktyvią gamtosauginę veiklą bei iniciatyvas mokyklos bendruomenės stiprinimui.
 • Egidijus Katauskas – už ilgametį, nuoširdų ir kūrybišką darbą bei projektinės veiklos įgyvendinimą.
 • Dalia Macijauskienė – už mokinių savivaldos veiklų įvairovę, kūrybiškumo, atsakingumo, pareigingumo ugdymą.
 • Vaida Tereikienė – už ugdymo proceso personalizavimą, kryptingą ugdomąjį darbą, siekiant kiekvieno mokinio individualios pažangos ir aktyvų bendradarbiavimą su mokytojais ir mokinių tėvais.
 • Laimutė Gudavičienė – už netradicinio ugdymo idėjos įgyvendinimą įkuriant privačią švietimo įstaigą.
 • Arūnas Betingis – už estetišką edukacinių  mokyklos erdvių kūrimą  ir pritaikymą mokinių ugdymo procesui organizuoti.
 • Remigijus Masteika – už inovatyvios mokyklos kūrimą.

500 Eur pedagogų skatinimo premijos skirtos:

 • Laimai Eskienei, Tauragės „Versmės“ gimnazijos anglų k. mokytojai metodininkei.
 • Linai Zobėlienei, Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos matematikos mokytojai metodininkei.
 • Linai Tekorienei, Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos lietuvių k. ir literatūros mokytojai metodininkei.
 • Audrai Paulauskienei, Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos technologijų mokytojai ekspertei.
 • Almai Rumšienei, Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos šokio mokytojai metodininkei.

Tauragės rajono savivaldybė sveikina visus pedagogus Tarptautinės mokytojų dienos proga. Dėkojame už Jūsų kantrybę, rūpestį ir atsidavimą ugdant jaunąją kartą. Linkime, kad sunkus mokytojų darbas ir išmintis būtų įprasminti puikiais mokinių rezultatais ir asmeninėmis pergalėmis, o kelias, kuriuo vedate į gyvenimą, būtų pilnas ieškojimų ir atradimų!

Pasidalinkite
Scroll to Top