Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Netrukus – paraiškos smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui

Jau nuo rugsėjo 1 d. smulkieji ūkiai, miško valdytojai, kaimo vietovėje veikiančios labai mažos įmonės ir fiziniai asmenys galės teikti bendradarbiavimo paraiškas.

Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ bus renkamos iki spalio 29 d.

Skirta paramos suma – beveik 3,7 mln. Eur

Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 3 686 976 Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto lėšų. Parama pagal priemonę skiriama organizuoti smulkių ūkio subjektų – kaimo vietovėje veikiančių smulkiųjų ūkininkų, smulkiųjų miško valdytojų, labai mažų įmonių bei fizinių asmenių – bendrus darbo procesus dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą.

Paraiška – tik su ta pačia ekonomine veikla užsiimančiais partneriais

Paramos paraišką pareiškėjas turi teikti kartu su partneriais, kurie užsiima ta pačia veikla (pvz., žemės ūkio veikla užsiimantys subjektai su žemės ūkio veikla užsiimančiais subjektais, miškininkystės veikla užsiimantys subjektai su miškininkystės veikla užsiimančiais subjektais ir (ar) alternatyviąja veikla užsiimantys subjektai su alternatyviąja veikla užsiimančiais subjektais).

Tinkamos išlaidos

Pagal veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ kompensuojama: einamosios bendradarbiavimo, t.y. susitikimų organizavimo ir pan. išlaidos (ne daugiau kaip 5 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų be PVM), nauja žemės ūkio technika ir įranga, susijusi su žemės ūkio produktų gamyba, naujos N, O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės, nauji technologiniai įrengimai, nauja kompiuterinė ir programinė įranga, skirta projekto reikmėms.

Taip pat finansuojama kitos (ūkio) paskirties pastatų nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas (darbus atliekant ūkio būdu, finansuojamos tik naujų statybinių medžiagų įsigijimo išlaidos), infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas, nauja miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika bei įranga (išskyrus medienos vežimo keliais techniką), dirvos paruošimo miško želdiniams / žėliniams mechanizmai.

Finansuojamos ir viešinimo bei bendrosios išlaidos (ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM ir ne daugiau kaip 1 800 Eur, o kai projekte numatyti statybos, pastatų atnaujinimo (modernizavimo), rekonstrukcijos, kapitalinio remonto ar infrastruktūros įrengimo darbai, finansuojama bendrųjų išlaidų suma be PVM gali būti ne didesnė kaip 3 000 Eur).

Paramos suma

Vienam projektui įgyvendinti gali būti skirta iki 90 tūkst. Eur be PVM. Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 200 tūkst. Eur.

Skiriamos paramos intensyvumas priklauso nuo patirtų išlaidų: projekto bendrosios išlaidos ir einamosios bendradarbiavimo išlaidos bus finansuojamos 100 proc., verslo plano įgyvendinimo išlaidos – 60 proc. Tais atvejais, kai verslo planas įgyvendinamas smulkiesiems ūkininkams bendradarbiaujant gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriuose, numatyta kompensuoti iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti verslo plano įgyvendinimo išlaidų.

Atrankos kriterijai

Smulkių ūkio subjektų, norinčių vystyti tarpusavio bendradarbiavimą, paraiškos bus vertinamos pagal šiuos atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai:

 1. Projekto dalyvių skaičius:
 • 5 ir daugiau – suteikiama 30 balų;
 • nuo 3 iki 4 – suteikiama 20 balų.

Vertinama paraiškoje nurodyta informacija, t. y. projekto dalyvių – pareiškėjo ir partnerių – skaičius.

 1. Projekte dalyvaujančių subjektų:

2.1. smulkiųjų ūkių ekonominio dydžio, išreikšto produkcijos standartine verte, vidurkis:

 • nuo 4 000 Eur iki 4 999 Eur – suteikiama 15 balų;
 • nuo 5 000 Eur iki 6 999 Eur – suteikiama 10 balų;

2.2. smulkiųjų miško valdytojų miško valdų dydžio vidurkis:

 • nuo 1 ha iki 3 ha įskaitytinai – suteikiama 15 balų;
 • nuo 3 ha iki 7 ha – suteikiama 10 balų;

2.3. labai mažų įmonių ir (ar) fizinių asmenų vykdomos veiklos trukmės vidurkis:

 • daugiau nei 5 metai – suteikiama 15 balų;
 • nuo 3 iki 5 metų įskaitytinai – suteikiama 10 balų.

Veiklos vidurkio atrankos kriterijus skaičiuojamas atsižvelgus į pareiškėjo ir kiekvieno partnerio veiklos trukmę nuo labai mažos įmonės įregistravimo ir (ar) nuo fizinio asmens individualios veiklos įregistravimo iki paraiškos pateikimo dienos (sudėjus veiklos trukmę ir padalijus iš pareiškėjo ir partnerių bendro skaičiaus). Balai suteikiami, jei pareiškėjas ir kiekvienas partneris pateikia verslo liudijimo kopijas ir (ar) individualios veiklos pažymos kopijas.

 1. Projektas susijęs su bent vieno iš sektorių (gyvulininkystė, sodininkystė, daržininkystė, uogininkystė, miškų ūkis, kaimo turizmas) plėtra ir įgyvendinus projektą pajamos iš numatyto sektoriaus sudarys ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų – suteikiami 25 balai. Vertinama sektoriaus, kuriame pareiškėjas ir kiekvienas partneris vykdė veiklą ir į kurį investuojama, plėtra (paramos paraiškos IV skyriuje nurodyta informacija). Balai suteikiami, jei pareiškėjo ir kiekvieno partnerio pajamos iš projekte nurodyto vieno bendro sektoriaus sudarys ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų.
 2. Projektas susijęs su klimato kaita ir su aplinkosaugos veikla (dirvožemio derlingumas ir biologinis aktyvumas išlaikomas ir didinamas taikant daugiametę sėjomainą bei tręšiant tik mėšlu ir kt. organinėmis medžiagomis, nenaudojamos mineralinės trąšos, išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir amoniako kiekių mažinimas, saugomų teritorijų apsauga, miško išteklių, bioįvairovės išsaugojimas ir kt.) – suteikiama 10 balų (balai suteikiami tik tuo atveju, jei pareiškėjas ir kiekvienas partneris vykdo ir pateikia ekologinės gamybos patvirtinimo dokumentą).
 3. Įgyvendinus projektą:
 • kiekvieno smulkiojo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, padidės daugiau nei 20 proc. – suteikiama 20 balų;
 • kiekvieno smulkiojo miško valdytojo pajamos padidės daugiau nei 20 proc. – suteikiama 20 balų;
 • kiekvienos labai mažos įmonės pajamos iš vykdomos veiklos padidės daugiau nei 20 proc.  – suteikiama 20 balų;
 • kiekvieno fizinio asmens pajamos iš vykdomos veiklos padidės daugiau kaip 20 proc.  – suteikiama 20 balų.

Vertinama paramos paraiškos IV skyriaus 6 dalyje nurodyta informacija. Balai suteikiami, jei pareiškėjo ir kiekvieno partnerio planuojamas produkcijos standartine verte išreikštas valdos ekonominis dydis, įgyvendinus projektą, padidės daugiau kaip 20 proc. ir bus išlaikytas visą projekto kontrolės laikotarpį, kai valdos ekonominis dydis vertinamas taip, kaip nurodyta veiklos srities įgyvendinimo taisyklių 20.6.1.1–20.6.1.2 papunkčiuose. Balai suteikiami, jei pareiškėjo ir kiekvieno partnerio pajamos, įgyvendinus projektą, padidės daugiau kaip 20 proc. ir bus išlaikytos visą projekto kontrolės laikotarpį. Balai suteikiami tik už vieną pasirinktą kriterijų.

Norint gauti paramą privaloma surinkti 40 atrankos balų. Paraiškos, atrankos vertinimo metu nesurinkusios privalomojo mažiausio 40 balų skaičiaus, bus atmestos. Jei paraiškos surinks vienodą atrankos balų skaičių ir joms finansuoti nepakaks lėšų, bus atliekamas papildomas šių paramos paraiškų atrankos vertinimas, sudarant pareiškėjų eilę pagal mažiausią prašomą paramos sumą.

Paraiškos renkamos NMA skyriuose

Paraiškos gauti paramą renkamos Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Karantino ar ekstremalios situacijos laikotarpiu paraiškos taip pat gali būti teikiamos kitais KPP administravimo taisyklėse nustatytais būdais.

 NMA informacija

Pasidalinkite
Scroll to Top