Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Paskelbtas konkursas Skaudvilės seniūnijos buhalterio pareigoms užimti

Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Skaudvilės seniūnijos buhalterio pareigoms užimti.

Atlyginimas (bruto) – nuo 1171,80 Eur iki 1227,60 Eur
Skelbimas galioja iki – 2023-11-30

Specialieji reikalavimai pretendentams:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų (ekonomikos, arba verslo, arba vadybos, arba buhalterijos srities);
1.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, biudžetinių įstaigų finansinės apskaitos tvarkymą ir finansinės atskaitomybės sudarymą. Savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus ir seniūno įsakymais;
1.3. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas, rengti dokumentus;
1.4. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, žinoti dokumentų archyvavimo reikalavimus, mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer ir įstaigoje veikiančiomis apskaitos programomis: finansų apskaitos valdymo sistema Microsoft Dynamics NAV Classic;
1.5. turėti privalomojo patikrinimo medicininę pažymą.

Pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
1.1. skaičiuoja mokesčius už seniūnijos patikėjimo teise valdomo turto nuomą, kontroliuoja jų vykdymą, rengia skolininkams priminimus ir įspėjimus;
1.2. išrašo sąskaitas faktūras už patalpų nuomą, komunalines paslaugas (elektros energiją, vandenį, atliekų išvežimą, šildymą ir kt. );
1.3. tvarko sunaudotos šilumos, elektros energijos ir vandens apskaitą, teikia parodymus atitinkamoms įstaigoms;
1.4. veda ilgalaikio, trumpalaikio turto, atsargų apskaitą (nusidėvėjimo paskaičiavimą, IT pajamavimą, nebaigtos statybos apskaitą, atsargų apskaitą, nurašo medžiagas);
1.5. rengia metinės turto inventorizacijos aprašus-sutikrinimo žiniaraščius, apskaitoje užregistruoja inventorizacijos rezultatus;
1.6. teikia ataskaitas pagal savo darbo sritį;
1.7. transporto kontrolės sistemoje suveda kuro pirkimus, tvarko seniūnijos transporto priemonių kelionės lapų apskaitą;
1.8. organizuoja seniūnijos kasos darbą pagal Kasos darbo organizavimo ir operacijų atlikimo tvarką, tvarko kasos pajamų ir išlaidų orderių apskaitą;
1.9. atsako už pinigines lėšas, esančias seniūnijos kasoje;
1.10. atlieka einamąją finansų kontrolę;
1.11. išrašo suderinimo aktus su tiekėjais ir pirkėjais;
1.12. registruoja gaunamas sąskaitas faktūras;
1.13. tinkamai saugo jo žinioje esančius buhalterinius dokumentus, pagal kompetenciją tvarko archyvinius dokumentus;
1.14. vykdo kitus, susijusius su atliekamomis funkcijomis, seniūno, administracijos direktoriaus ar vyr. buhalterio pavestus darbus.

Dokumentų pateikimo būdas – el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

https://portalas.vtd.lt/lt/skaudviles-seniunijos-buhalteris-322;922580.html

Darbuotojo naudos Tauragės rajono savivaldybės darbuotojams

Įvertinkite paslaugos suteikimą!
[Vertinimai: 0 Vidurkis: 0]
Pasidalinkite
Scroll to Top