Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Planuojama organizuoti VšĮ „Žaliasis regionas“ direktoriaus atrankos konkursą

Š. m. kovo 29 dieną vykusio viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“ visuotinio dalininkų susirinkimo metu, kuriame Tauragės regiono: Jurbarko, Šilalės, Tauragės rajonų bei Pagėgių savivaldybes atstovavo pastarųjų administracijų direktoriai, priimtas sprendimas dėl įstaigos direktoriaus konkurso organizavimo ir patvirtintas direktoriaus pareigybės aprašymas.

„Žaliasis regionas“ – Tauragės regiono verslo, transporto ir turizmo plėtros katalizatorius

2020 metų pradžioje Tauragės regiono savivaldybių tarybos patvirtino funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategiją, o metų pabaigoje pritarė ir projekto funkcinė zona Tauragė+ pirmaeilių veiksmų įgyvendinimui. Šių metų kovo mėnesį įsteigta ir nauja viešoji įstaiga, kurios pagrindinis tikslas – įgyvendinti „Tauragė+“ strategiją tam tikrose srityse, kaip: verslo plėtros skatinimas ir investicinio patrauklumo didinimas, turizmo plėtros sąlygų gerinimas, viešojo transporto paslaugų organizavimas Tauragės regione ir tarpregioninis bei tarptautinis bendradarbiavimas šiais klausimais, bendrų projektų inicijavimas, rengimas bei įgyvendinimas.

Įstaigos buveinė bus Tauragės rajono savivaldybėje. Ji taip pat turės teritorinius padalinius Jurbarko rajono savivaldybėje, Pagėgių savivaldybėje ir Šilalės rajono savivaldybėje. Įstaigos veiklos tikslas – didinti Tauragės regiono konkurencingumą, sudarant sąlygas verslo ir turizmo plėtrai ir investicijų pritraukimui, organizuojant viešojo transporto paslaugų teikimą bei kuriant patrauklų Tauragės regiono įvaizdį.

Ketinantiems dalyvauti direktoriaus atrankos konkurse

Visuotiniame dalininkų susirinkime patvirtinta, kad viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“ direktorius dirbs pagal darbo sutartį ir bus atskaitingas įstaigos visuotiniam dalininkų susirinkimui. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turės atitikti šiuos specialius reikalavimus: turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį ir ne mažiau kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį verslo įmonėje ir/ar viešojo administravimo įstaigoje; mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 kalbos mokėjimo lygį.

Kadangi įstaigos direktorius organizuos įstaigos veiklą, jam keliami reikalavimai išmanyti Tauragės regiono savivaldybių (Jurbarko rajono, Pagėgių, Šilalės rajono ir Tauragės rajono) strateginius plėtros ir veiklos planus, regioninę verslo situaciją bei teisinį reglamentavimą transporto, turizmo srityse bei kitus su administravimu, investicijų plėtra, verslo plėtra ir reguliavimu susijusius teisės aktus valstybės ir rajono lygmenimis.

Atrankos konkursas bus vykdomas per valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Pretendentų dokumentai bus priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo datos. Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis), apie kurį kiekvienas pretendentas bus informuotas raštu.

Žinia, kad vadovaujantis Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, pretendentai privalės pateikti:

  • prašymą leisti dalyvauti konkurse (užpildomas valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje);
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (pvz. įrodančius darbo ir vadovaujamojo darbo patirtį, įrodančius kalbos mokėjimo lygį);
  • gyvenimo aprašymą;
  • užpildytą pretendento anketą (pagal Aprašo 1 priedą);
  • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės, įstaigos vadovo pareigybei.

Sekite skelbimus ir dalyvaukite viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“ direktoriaus atrankos konkurse.

Pareigybės aprašymas

Pasidalinkite
Scroll to Top