Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Priimamos paraiškos neformaliojo mokinių sportinio ugdymo finansavimui gauti

vaikaiSkelbiamas neformaliojo mokinių sportinio ugdymo (NMSU) programų, finansuojamų iš Savivaldybės biudžeto lėšų, konkursas. Paraiškos priimamos iki rugsėjo 12 dienos.

NMSU teikėjų programų atrankos konkursą ir vertinimą atlieka Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties vertinimo ir lėšų skirstymo komisija, kurios darbą techniškai aptarnauja Švietimo ir sporto skyrius.

Neformaliojo mokinių sportinio ugdymo programai iš sportininko krepšelio lėšų finansuoti NMSU teikėjas privalo atitikti šiuos pagrindinius kriterijus:

1. NMSU teikėjas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gali vykdyti neformalųjį mokinių švietimą;
2. NMSU programą vykdo mokytojai / treneriai, turintys atitinkamą išsilavinimą (pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą galinčius dirbti neformaliojo vaikų švietimo mokytojais: pedagogus; asmenis, įgijusius aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir per vienerius metus nuo darbo mokytoju pradžios švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausiusius pedagoginių ir psichologinių žinių kursą; asmenis, baigusius profesinio mokymo programą, įgijusius vidurinį išsilavinimą ir kvalifikacija, turinčius 3 metų darbo stažą ir švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausiusius pedagoginių ir psichologinių žinių kursą; asmenis, įgijusius vidurinį išsilavinimą ir švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausiusius pedagoginių ir psichologinių žinių kursą);
3. NMSU programą įgyvendina ne mažiau kaip 2 mokytojai / treneriai;
4. visi NMSU mokytojai / treneriai, kurie įgyvendina NMSU programą, įdarbinti pagal darbo sutartį;
5. NMSU teikėjas deklaruoja, kad turi patalpas/sporto bazes, specifines ugdymo priemones, įrangą numatytai programai įgyvendinti (pateikia tai įrodančius dokumentus);
6. NMSU teikėjo programą komandinėse sporto šakose lanko ne mažiau kaip 60 mokinių, kurie ugdomi bent 5 valandas per savaitę, o individualiose sporto šakose – ne mažiau kaip 36 mokiniai, kurie ugdomi bent 5 valandas per savaitę.

Skiriant finansavimą NMSU programai finansuoti atsižvelgiama į šiuos papildomus kriterijus:

1. teikėjas per pastaruosius vienus metus įgyvendino sporto krypties programą;
2. teikėjas vykdo sporto šakos (-ų) sportininkų ugdymo ilgalaikę programą, kurios trukmė – nuo 1 metų;
3. teikėjas ugdymo programoje numato ugdytinio pasiekimų vertinimą (pažymėjimai, diplomai, garbės raštai, padėkos raštai ir pan.);
4. ugdytiniai dalyvauja pasirinktos sporto krypties miesto, regioniniuose, nacionaliniuose, tarptautiniuose čempionatuose ir kituose renginiuose;
5. teikėjas gali pateikti turimos patirties ir veiklos įrodymus, rekomendacijas.

NMSU teikėjas, pretenduojantis į Savivaldybės NMSU finansavimą, kiekvienais metais gali pateikti ne daugiau kaip vieną NMSU programos paraišką. Švietimo teikėjas Savivaldybei teikia užpildytą NMSU programos atitikties reikalavimams paraiškos formą. Paraiškos formos skelbiamos Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR). NMSU programa vertinama pagal NMSU programos vertinimo kriterijus.

Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą, priima sprendimą dėl programos atitikties reikalavimams. Esant pažeidimams dėl programos vykdymo proceso ar ugdymo kokybės, Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu programos atitiktis panaikinama. Kitais atvejais programos atitiktis gali būti pratęsiama. NMSU teikėjo (juridinio asmens) atitikties vertinimas pradedamas pasibaigus paraiškų pateikimo terminui. Techninę paraiškų patikrą atlieka Švietimo ir sporto skyriaus paskirtas specialistas pagal patvirtintą NMSU teikėjo (juridinio asmens) atitikties vertinimo formą.

Programos finansuojamos iš Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Paraiška ir tvarkos aprašas >> https://teisineinformacija.lt/taurage/document/18693

Gintarė Stulgienė
Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė, tel. 8 644 44 323
el. p. [email protected]

Pasidalinkite
Scroll to Top