Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Priimamos paraiškos sporto klubų daliniam finansavimui 2024 m. gauti

Nuo sausio 4 iki sausio 17 dienos priimamos paraiškos sporto klubų daliniam finansavimui gauti. Paraiškos teikiamos per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ www.epaslaugos.lt Programos finansuojamos iš Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Paraiškos yra teikiamos pagal tris sritis:

 • sveiką gyvenseną propaguojantiems sporto klubams, vykdantiems fizinių asmenų sporto veiklą, kuri vykdoma laisvalaikiu nuo pagrindinės šių asmenų darbinės (profesinės) veiklos (toliau – mėgėjų sporto klubai).
  Mėgėjų sporto klubų dalinio finansavimo tikslas – sudaryti sąlygas visų socialinių grupių įtraukimui į kūno kultūros ir sporto veiklą, tokiu būdu sprendžiant itin svarbius visuomenės sanglaudos, gyvenimo kokybės gerinimo, gyventojų sveikatos ir sveikos gyvensenos, didesnio darbingumo ir laisvalaikio užimtumo uždavinius. Propaguoti ir populiarinti atstovaujamą sporto šaką kaip aktyvią užimtumo priemonę, kuri gali daryti teigiamą ugdomąjį ir socialinį poveikį Tauragės rajono gyventojams, stiprinti fizinę ir emocinę sveikatą.
  Maksimali galima vienam sporto klubui dalinai finansuoti skirtina suma – 5 000 Eur;
  Sporto klubai, turintys aukšto meistriškumo individualių sporto šakų sportininkų (įtrauktų į nacionalinę rinktinę), reprezentuojančių Tauragę pasaulio, Europos, nacionalinės reikšmės čempionatuose ir lygose, kartą metuose gali teikti atskirą paraišką (reprezentacinių sporto klubų ar sportininkų dalinio finansavimo paraiška) aukšto meistriškumo sportininkams finansuoti su individualiu planu ir sąmata. Prašyme nurodomi konkretūs asmenys, kuriems bus skiriamas tikslinis finansavimas dalyvavimui įvardintuose pasaulio, Europos, nacionalinės reikšmės čempionatuose ir lygose. Pasaulio, Europos, nacionalinės reikšmės čempionatai ir lygos, kuriose planuojama dalyvauti, turi būti tiksliai nurodomi (numatyti federacijų kalendoriuose), prašomas finansavimas negali būti dubliuojamas su lėšomis, gaunamomis iš federacijų. Finansavimas skiriamas vieniems metams. Šie asmenys negali būti Tauragės sporto centro auklėtiniai.
 • fizinį aktyvumą puoselėjantiems sporto klubams, ne mažiau kaip vienerius metus vykdantiems Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo mokinių sportinio ugdymo (toliau – NMSU) arba Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programas (toliau – fizinį aktyvumą puoselėjantys sporto klubai).
  Fizinį aktyvumą puoselėjančių sporto klubų dalinio finansavimo tikslas – per sportą ir kūno kultūrą skatinti vaikų ir jaunimo (ir neįgaliųjų) saviraišką, užtikrinti jų užimtumą, didinti motyvaciją užsiimti aktyvia fizine veikla, skatinti juos sistemingai mankštintis, ugdyti sveiko gyvenimo įgūdžius, asmenines, socialines ir kitas bendrąsias kompetencijas panaudojant sportą kaip priemonę ir tuo pačiu sukuriant socialinį pagrindą aukšto meistriškumo sportininkų rengimo sistemai.
  Maksimali galima vienam sporto klubui dalinai finansuoti skirtina suma – 15 000 Eur;
 • aukšto meistriškumo sportą vykdantiems komandinių sporto šakų sporto klubams, kurių komandos atstovauja Tauragei pasaulio, Europos, nacionalinės reikšmės čempionatuose ir lygose (toliau – reprezentaciniai sporto klubai).
  Reprezentacinių sporto klubų dalinio finansavimo tikslas – skatinti Tauragės rajono komandinių sporto šakų atstovus, žaidžiančius Lietuvos aukščiausiosiose lygose (arba žemesnėje lygoje, jeigu aukštesnėse tos sporto šakos lygose Tauragės komandos nežaidžia), dalyvaujančius nacionalinėse, Europos, pasaulio varžybose, siekti kokybinių ir kiekybinių sporto rezultatų. Prisidėti prie teigiamo rajono įvaizdžio kūrimo, garsinimo, reprezentavimo ir rezultatyvaus atstovavimo.
  Maksimali galima vienam sporto klubui dalinai finansuoti skirtina suma nenustatoma.

Mėgėjų sporto klubai paraiškas gali teikti, jeigu per praėjusius kalendorinius metus organizavo bent vieną viešą sporto renginį arba projektą Tauragės rajone. Prie paraiškos pridedamas pareiškėjo pasirašytas trumpas (iki 200 žodžių) viešo renginio arba projekto aprašymas, nurodant finansavimo šaltinį.

Fizinį aktyvumą puoselėjantys sporto klubai paraiškas gali teikti, jeigu:

 • sporto klubo įstatuose yra nurodyta su švietimu ar ugdymu susijusi veikla. Sporto klube sportinis ugdymas yra vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintomis Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijomis. Prie paraiškos būtina pridėti sporto klubo įstatų kopiją;
 • sporto klube ugdomi vaikai (taip pat neįgalieji), besimokantys Tauragės rajono bendrojo lavinimo mokyklose.
 • sporto klubų veiklas įgyvendina treneriai, fizinio aktyvumo ar sporto specialistai / instruktoriai, kurie teisės aktų nustatyta tvarka turi tinkamą išsilavinimą, ir kurių pagrindinė darbovietė nėra Tauragės sporto centras. Prie paraiškos pridedami išsilavinimą patvirtinantys dokumentai ir pažyma iš pagrindinės darbovietės.

Reprezentaciniai sporto klubai paraiškas gali teikti, jeigu:

 • sporto klubas įsipareigoja prisidėti nuosavomis ar kitų šaltinių lėšomis ne mažiau kaip 20 procentų nuo prašomos skirti Savivaldybės biudžeto lėšų sumos sporto klubo daliniam finansavimui. Prie paraiškos pridedamas pareiškėjo pasirašytas laisvos formos įsipareigojimas dėl dalies nuosavų ar kitų šaltinių lėšų skyrimo;
 • sporto klubas žaidžia aukščiausioje tos sporto šakos Lietuvos lygoje (arba žemesnėje lygoje, jeigu aukštesnėse tos sporto šakos lygose Tauragės komandos ir sportininkai nežaidžia);
 • sporto klubas turi ilgalaikę, ne trumpesnę kaip 3 metų, sportinės veiklos programą (strategiją). Prie paraiškos pridedama pareiškėjo pasirašyta sportinės veiklos programos (strategijos) kopija;
 • sporto renginiuose sporto klubas reprezentuoja ir garsina Tauragės rajoną. Apie savo veiklą ir pasiekimus nuolat skelbia nacionalinėje ar regioninėje spaudoje, socialiniuose tinkluose ir kituose viešojo informavimo priemonėse;
 • sporto klubas atstovauja komandinę sporto šaką.

Paraiškos ir ataskaitos teikiamos per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ www.epaslaugos.lt.

Tvarkos aprašas – https://teisineinformacija.lt/taurage/document/32838

Paraiškų formos:

Gintarė Stulgienė, Švietimo ir sporto skyriaus specialistė, tel. +370 644 44323, el. p. [email protected]

Pasidalinkite
Scroll to Top