Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Viešoji konsultacija dėl Tauragės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2030 metams

Baigiantis 2014–2020 m. Tauragės rajono savivaldybės plėtros strateginio plano įgyvendinimo laikotarpiui ir siekiant užtikrinti rajono plėtros ilgalaikės strategijos tęstinumą, rengiamas Tauragės rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2021–2030 metams. Tauragės rajono gyventojai kviečiami  įsitraukti į šio plano rengimą iki gruodžio 31 d. teikiant pasiūlymus ir pastebėjimus.

Strateginis plėtros planas – kompleksinis institucijos veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į aplinkos ir išteklių analizę, yra nustatomi rajono plėtros prioritetai, vizija, strateginiai tikslai, uždaviniai, priemonės ir etapai strategijai įgyvendinti. Taip pat planuojami finansiniai ir kiti ištekliai. Tai galimybė užtikrinti žmogaus gyvenimo kokybę, įvertinti nuolat kintančias plėtros tendencijas, išanalizuoti jų reikšmes savivaldybės vykdomai politikai, taip stiprinant Tauragės rajono darnų vystymąsi bei plėtrą.

Su ekspertų, darbo grupių dalyvių ir Savivaldybės administracijos parengtu Tauragės rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginiu plėtros plano projektu galite susipažinti ČIA.

Konsultacijų su visuomene metu siekiama ne tik informuoti Tauragės rajono gyventojus apie atliekamus ir atliktus darbus, tačiau ir įtraukti gyventojus į plano rengimą. Savo pasiūlymus ar pastebėjimus galite siųsti iki š.m. gruodžio 31 dienos, el. paštu [email protected] 

Tauragės rajono strateginio plėtros plano 2021–2030 m. parengimo procesas

Strateginio plano rengimas – analitinis procesas, kurio metu nagrinėjama esama miesto situacija bei sukuriama ateities vizija, pateikiant ir jos įgyvendinimo planą.

Tauragės rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginis plėtros planas (toliau – TRSSPP) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinta Strateginio planavimo metodika. Teisės aktai numato, kad kiekviena šalies savivaldybė turi rengti savivaldybės strateginį plėtros planą, kurio paskirtis – suplanuoti dešimties metų laikotarpiui aplinkos, socialinės ir ekonominės raidos principus ir elementus savivaldybės teritorijoje. Savivaldybės strateginio plėtros plano trukmė gali būti nuo 4 iki 10 metų. Tauragės rajono savivaldybė pasirinko 10 metų laikotarpį – 2021–2030 metus.

Rengiant TRSSPP, buvo atlikta aktualių strateginio planavimo dokumentų, turinčių įtakos TRSSPP turiniui, analizė. Nagrinėti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslai, Europos 2021–2027 metų daugiametė finansinė programa, Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“, Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, 2021–2030 metų nacionalinis pažangos planas (projektas), Nacionalinės regioninės politikos prioritetai iki 2030 metų, Tauragės regiono plėtros strateginis planas, Tauragės rajono bendrasis planas, funkcinės zonos „Tauragė+“ strategija, Tauragės miesto darnaus judumo planas.

TRSSPP rengimo metu buvo siekiama į procesą aktyviai įtraukti Tauragės rajono savivaldybės tarybos narius, administracijos darbuotojus, rajone veikiančių institucijų ir verslo subjektų atstovus. Mero potvarkiu buvo sudarytos 4 TRSSPP rengimo darbo grupės:

  1. Ekonominės, verslo ir žemės ūkio aplinkos darbo grupė, kuri apėmė ekonomikos, verslo ir investicijų pritraukimo, žemės ūkio plėtros, turizmo ir rekreacinės aplinkos klausimus;
  2. Švietimo, sporto, kultūros, socialinių ir sveikatos paslaugų darbo grupė, kuri apėmė švietimo, sporto ir kultūros paslaugų bei infrastruktūros vystymo, sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos, visuomenės saugumo, vaikų bei šeimos gerovės, jaunimo, bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų, viešojo saugumo ir prevencijos klausimus;
  3. Urbanistinio planavimo ir infrastruktūros darbo grupė, kuri apėmė urbanistiką ir teritorijų planavimą, paveldosaugą, susisiekimo, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, energetikos ir kitos inžinerinės infrastruktūros klausimus;
  4. Viešojo sektoriaus ir bendruomenių darbo grupė, kuri apėmė Savivaldybės ir jos įstaigų bei įmonių sistemos tobulinimą – žmogiškųjų išteklių, vidaus procesų be turto valdymą, paslaugų tobulinimą; miesto ir kaimo bendruomenių reikalus, gyventojų įtraukimą į sprendimų priėmimą, viešųjų ryšių ir savivaldybės įvaizdžio klausimus.

Keturių darbo grupių veiklose dalyvavo didelę patirtį ir kompetencijas turintys mokslo, medicinos, verslo, viešojo ir privataus sektorių ir organizacijų bei bendruomenių atstovai. Darbo grupių nariai intensyviai dalyvavo Tauragės rajono strateginio plėtros plano 2021–2030 m. rengime nuo situacijos analizės iki atitinkamos srities vizijos, prioritetų, strateginių tikslų, uždavinių ir rodiklių nustatymo.

Darbo grupių posėdžiai buvo organizuojami Savivaldybės administracijos patalpose, o šalyje įvedus karantiną (dėl COVID-19 viruso plitimo) posėdžiai buvo organizuojami pasitelkus interneto platformas.

Siekiant išsiaiškinti rajono gyventojų nuomonę, buvo atliktas gyventojų nuomonės tyrimas. Iš viso Tauragės rajono savivaldybės tyrime dalyvavo 815 gyventojų: 332 apklausos anketą pildė internetu, 483 – raštu. Apklausos klausimyną sudarė 32 klausimai (116 kintamieji). Apklausos ataskaitą galite rasti ČIA.

Sąsaja su Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslais

TRSSPP rengimo metu didelė reikšmė buvo teikiama sąsajoms su Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslais. Šiuo aspektu, Tauragės rajono savivaldybės strateginis plėtros planas bus unikalus Lietuvoje. 

Darnaus vystymosi tikslai

Visos TRSSPP sudėtinės dalys – tikslai, uždaviniai bei priemonės yra glaudžiai susijusios su minėtu dokumentu. Darnaus vystymosi tikslai (DVT) ‒ tai 17-a Jungtinių Tautų Organizacijos 2015 m. priimtų globalių tikslų, kuriais siekiama iki 2030 m. panaikinti skurdą, užtikrinti taiką, visų pasaulio gyventojų socialinę ir ekonominę gerovę, saugoti planetą ir kovoti su klimato kaita.

Susitarimą dėl Darnaus vystymosi tikslų pasirašė 193 pasaulio šalys, tarp jų ir Lietuva, taip pat prie tikslų įgyvendinimo prisideda įvairūs pasaulio miestai, kitos tarptautinės organizacijos, didžiausios pasaulio įmonės, visuomeninės organizacijos. Lietuvos pasiekimus, iššūkius ir planus įgyvendinant DVT, aprašytus nacionalinėje ataskaitoje, kurią šalis teikia savanoriškai, Niujorke pristatys Aplinkos ministras Kęstutis Navickas.

Darnaus vystymosi tikslai, arba vadinamoji JT Darnaus vystymosi darbotvarkė 2030, apima socialines, ekonomines ir aplinkosaugines gyvenimo sritis, nuo lyčių lygybės iki atsakingo vartojimo ir gamybos,  gyvybės žemėje išsaugojimo ‒ visi šie klausimai yra neabejotinai svarbūs ir mūsų šaliai. Nors ir suskirstyti į 17-a plačių temų, tikslai yra glaudžiai susiję, pavyzdžiui, sumažinti įvairių formų nelygybę šalyje ir tarp šalių (DVT 10) galime tik tuo pačiu siekdami lyčių lygybės (DVT 5), deramo darbo (DVT 8), kokybiško išsilavinimo (DVT 4) ir dalyvavimo sprendimų priėmime (DVT 16) užtikrinimo.

Tauragės rajono savivaldybės 2021-2030 m. strateginio plėtros plano pristatymą savivaldybės tarybai galite pamatyti ČIA.

Pasidalinkite
Scroll to Top